VESKENAPPET

Ves­ken ble la­get for å tros­se tren­der, men er i dag blitt selve sym­bo­let på klas­sisk stil.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Lady Dia­na og Lady Dior = Iko­net.

Dior har va­ert på al­les lep­per de sis­te må­ne­de­ne. Etter at Ma­ria Grazia Chiuri, mote­hu­sets førs­te kvin­ne­li­ge sjef­de­sig­ner, ble an­satt i fjor som­mer, har Dior nok en gang fått nye ben å stå på. Diors sis­te vis­ning var en hyl­lest til kvin­ner, og Chiu­ris bas­tan­te me­nin­ger kom godt frem i plag­ge­ne. Si­ta­ter som «We should all be fe­mi­nists», samt tyll­skjørt i rosa og røde farge­pa­let­ter, tok god plass på cat­walken. Chiu­ris po­si­sjon gjør hen­ne sann­syn­lig­vis til den kvin­nen som har mest makt i den frans­ke mote­in­du­stri­en si­den Coco Cha­nel.

Helt si­den Chris­ti­an Dior ble grunn­lagt i 1947, har mote­hu­set va­ert et sym­bol på det fe­mi­ni­ne. Ves­ken «Lady Dior» ble de­sig­net for førs­te gang i 1994, og be­vis­te nok en gang hva Dior sto for: tid­løst, ele­gant og fe­mi­nint. På den ti­den var den lil­le ves­ken bane­bry­ten­de. Man­nen bak ves­ken, Gian­fran­co Fer­ré, øns­ket å gå mot tren­de­ne. Mens Fen­di la­get ba­gu­ette­ves­ken, Pra­da lan­ser­te rygg­sek­ker og Von Dutch pro­du­ser­te bow­ling­ves­ker for har­de li­vet, re­vo­lu­sjo­ner­te Dior veske­mar­ke­det med Lady Dior. De­sig­ne­ren Fer­ré og ves­ken ble et slags vende­punkt for Dior, om ikke hele mote­ver­de­nen. I 1995 var Prin­ses­se Dia­na in­vi­tert til en ut­stil­ling i Pa­ris. Som gave for be­sø­ket fikk hun en av ves­ke­ne, noe som ble star­ten på Lady Diors his­to­rie. Ves­ken ble i førs­te om­gang døpt «Chouchou», som be­tyr fa­vo­ritt på fransk, men fikk se­ne­re kalle­nav­net «Lady Dior», pga. Dia­nas hyp­pi­ge bruk av luk­sus­ves­ken.

I dag er ves­ken på man­ge må­ter blitt Diors an­sikt utad, og som et slags min­ne om prin­ses­sen. Ves­ken ble Dia­nas fas­te til­be­hør, og ble brukt i de fles­te til­stel­nin­ger. Det at prin­ses­sen ut­pek­te ves­ken som sin fa­vo­ritt, gjor­de at Lady Dior solg­te til gull. Et bil­de av Dia­na på be­søk i Ar­gen­ti­na ble spredt ver­den over, og pl­ut­se­lig øns­ket al­le å ko­piere Dia­nas tid­løse stil. Det ble solgt over 200.000 ves­ker de to førs­te åre­ne etter at ves­ken kom i bu­tik­ke­ne.

Hvert år pro­du­se­res det nye stør­rel­ser av ves­ken, nytt skinn­ma­te­ria­le og med opp­da­ter­te de­tal­jer. I dag fin­nes mo­del­len i far­ger som alt fra gull til duse­rosa, og man kan til og med de­sig­ne mo­del­len etter eget øns­ke. For kun­der med en litt fe­te­re penge­pung enn de fles­te, kan man be­stil­le Lady Dior de­sig­net i ekso­tisk kro­ko­dille­skinn fra Loui­sia­na el­ler py­ton­slange­skinn fra Malay­sia og Viet­nam. Det sies at man tren­ger to kro­ko­dil­ler for å lage en ves­ke. Med sitt kon­ge­li­ge preg, kan man i dag få kjøpt den ori­gi­na­le Lady Dior-ves­ken til den net­te sum av 28.000 kro­ner. I frem­ti­den blir det spen­nen­de å se hva Chiuri gjør med den iko­nis­ke ves­ken, som ald­ri ser ut til å for­svin­ne fra mote­bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.