NORSK LOFF

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

Over­klas­sens fe­rie­sko er egent­lig fra en li­ten bygd i Nor­ge.

Lo­a­fer-sko­en er like norsk som oste­hø­ve­len og bin­ders. Nå slår Aur­lands­ko­en til­ba­ke, og vil sko trav­le Wall Stre­et-føt­ter og hips­te­re som vand­rer gate­langs i Tokyo.

-Vi har hatt en del ame­ri­ka­ne­re svin­sen­de uten­for fab­rik­ken. De er na­er­mest pro­vo­sert av at vi tar aeren for den ori­gi­na­le pen­ny-lo­a­fe­ren. Met­te Bakke­tun ler. Dag­lig le­der i Aur­land Sko­fab­rikk har ikke tel­lin­gen på hvor man­ge gan­ger hun har måt­tet for­kla­re til­rei­sen­de at jo, pen­ny-lo­a­fe­ren så da­gens lys for førs­te gang i Aur­land – fjord­byg­den i Nor­ge med cir­ka 1.800 inn­byg­ge­re.

Hvert år har byg­den over en mil­lion be­sø­ken­de. Det re­sul­ter­te i at Bakke­tun og res­ten av gjen­gen på Aur­land Sko­fab­rikk valg­te å hen­ge opp et skilt på ut­si­den av hu­set. «The Ori­gi­nal Pen­ny Lo­a­fers From the Fjords of Nor­way».

– Grun­nen til at sko­en kal­les pen­ny-lo­a­fer er at folk put­tet en mynt foran i sko­en i det vi kal­ler tverr­bjo­ren. Det er man­ge teori­er om hvor­for, men først og fremst var det nok mest for å pyn­te opp sko­en. Det fan­tes jo sko med søl­je foran på den ti­den, og det­te var kan­skje en ri­me­li­ge­re er­stat­ning for det­te, for­tel­ler Bakke­tun.

I lø­pet av 100 år har den nors­ke Aur­lands­ko­en fått godt fot­fes­te – fak­tisk ver­den over. Nils Tve­ran­ger var ikke fra Aur­land selv, men kom fra nabo­byg­den. Han kun­ne hånd­verk, fiske laks og jak­te reins­dyr. Da det ble ned­gangs­ti­der i Nor­ge på 1800-tal­let, be­stem­te han seg for å emi­gre­re til USA sam­men med en rek­ke and­re fra sam­me bygd.

I fjord­byg­de­ne var det få ar­beids­mu­lig­he­ter og lite jord. Val­get var en­kelt, Nils Tve­ran­ger måt­te ut. Han slo seg ned i Bos­ton, og ut­dan­net seg som sko­ma­ker, der han tid­lig ble in­spi­rert av mo­ka­si­ne­ne til iro­ke­ser­in­dia­ne­re­ne i USA. Da han reis­te hjem i 1909, la­get han en ver­sjon av de in­di­ans­ke mo­ka­si­ne­ne.

I 1939 be­gyn­te pro­duk­sjo­nen for fullt, som med ett ble vel­dig po­pu­la­er. Bare i Aur­land var det 19 fab­rik­ker og over 100 mann i ar­beid.

I 1959 pro­du­ser­te fab­rik­ke­ne hele 100.000 par Aur­lands­ko. Ti­ø­r­in­gen ble et fast til­be­hør. «Med en ti­ør­ing i hver sko har man en eks­tra sik­ker­het når man drar på fest. Man kan rin­ge pap­pa med den ene, og be­ta­le bus­sen med den and­re», ly­der ett av ord­ta­ke­ne rundt sko­en.

På sam­me tid, men på et an­net sted, skjed­de det også sto­re end­rin­ger på sko­mar­ke­det. Det er fak-

tisk ikke så mer­ke­lig at ame­ri­ka­ner­ne blir pro­vo­ser­te når de set­ter fo­ten sin i Aur­land kom­mu­ne. Mye av mote­his­to­ri­en stam­mer fra USA. De har proto­ty­pe­ne på «the wrap dress», de førs­te mi­ni­ma­lis­tis­ke plag­ge­ne, og ikke minst på fri­tids­tøy.

Bass Com­pany lag­de sine førs­te lo­a­fers i 1936, in­spi­rert av Tve­ran­gers mo­ka­sin. Det­te skul­le bli år­hund­rets sko, og skul­le pas­se til en­hver an­led­ning. The Pen­ny Lo­a­fer var den mest preppy sko­en du kun­ne fin­ne i USA på den ti­den. Den pas­set på kon­to­ret i top­pen av Man­hat­tans sky­skra­pe­re, gate­langs i Mia­mi el­ler på verk­ste­det match­en­de med en slite­sterk de­nim­buk­se.

Ja­mes Dean bruk­te dem med jeans, John F. Ken­ne­dy stylet dem til chi­nos og kash­mir, og Ivy League-stu­den­te­ne gjor­de sko­en eks­tra for­mell. I 1953 åp­net Guc­ci sitt førs­te kon­tor i New York. Sko­en ut­mer­ket seg på gate­plan, og de­sig­ner­ne øns­ket også en ver­sjon av den­ne fa­sjo­nab­le og kom­for­tab­le sko­en. Med sitt ita­li­ens­ke blod, lan­ser­te de en sort lo­a­fer av bes­te skinn­kva­li­tet kort tid etter.

I dag får Guc­ci ofte aeren for å ha brakt sko­en opp og frem, og inn i mote­mil­jø­et.

En ame­ri­ka­ner klør seg i hode­bun­nen. Han leg­ger sam­men to og to, og spør Bakke­tun om den enor­me for­muen de må for­val­te.

– Nils Tve­ran­ger tenk­te ikke på copy­right. Han syn­tes det var kjempe­fint at Aur­lands­ko­en skul­le ut i ver­den, han. Vi har prøvd å få opp­rin­nel­sen til­ba­ke, men de­sig­nen er så­pass gam­mel. I dag har jo bå­de Guc­ci og Bass Com­pany også et pa­tent, men nå får vi lov til å kal­le den «The Ori­gi­nal Pen­ny Lo­a­fers From the Fjords of Nor­way», sier Bakke­tun.

I 1909 skul­le hele Nor­ge gå i den spek­ta­ku­la­ere de­sig­nen. I Dan­mark var sko­en like po­pu­la­er. Der gikk mo­ka­si­ne­ne un­der nav­net «hytte­sko­en». På 70-tal­let ble det en ty­pisk la­e­rer­sko, men på 80- og 90-tal­let dal­te salgs­tal­le­ne – og sko­en for­svant fra mote­bil­det. I år 2000 kom det en

ny bøl­ge. Det ble igjen vik­tig å ta vare på arv og tra­di­sjo­ner.

– Bare tenk på hvor­dan navn ut­vik­ler seg, for­kla­rer Bakke­tun, og fort­set­ter:

– De kom­mer til­ba­ke i pe­rio­der, slik er det også med de­sign. Nå har sko­en kom­met til­ba­ke på mar­ke­det. Skinn og hånd­verks­tra­di­sjo­ner er på ny i vin­den.

Bakke­tun for­tel­ler at for ti år si­den var kunde­grup­pen til Aur­lands­ko­en rundt 70 pluss. I dag er det da­mer på 40 som ofte er å se med den bru­ne el­ler sorte mo­ka­si­nen. Nå øns­ker sko­fab­rik­ken å gå yt­ter­li­ge­re ned i al­der, og har fått dra­hjelp fra Hol­zwei­ler i Oslo.

– Vi le­ver på en måte i vår egen lil­le bob­le her i Aur­land, så da Ma­ria Skap­pel Hol­zwei­ler ring­te meg fra Oslo, må jeg aer­lig inn­røm­me at jeg hver­ken had­de hørt om Ma­ria el­ler kles­mer­ket de­res, Hol­zwei­ler.

Aur­land Sko­fab­rikk har prøvd ut de­sign­sam­ar­beid tid­li­ge­re, nett­opp av sam­me grunn: For å tref­fe en ny mål­grup­pe.

For noen se­son­ger si­den sam­ar­bei­det de med mote­mer­ket HAIK. I til­legg har de hen­tet inn hånd­ver­ke­re fra ver­dens størs­te mote­hus, som har hjul­pet dem med å ut­vik­le ves­ker og fle­re til­leggs­pro­duk­ter. Det­te har re­sul­tert i at sko­en har kom­met opp og frem på ny.

– Hol­zwei­ler er opp­tatt av norsk de­sign og at sko­ene fak­tisk pro­du­se­res i Nor­ge – noe som er vik­tig for oss. I til­legg har de en stør­re kon­takt­fla­te enn det vi har, noe som kan gag­ne merke­va­ren vår. Det å pro­du­se­re i Nor­ge er kost­bart, da må vi hel­ler gjø­re noe med pri­sen og merke­va­ren, me­ner Bakke­tun.

Sam­men med Hol­zwei­ler har Aur­land nå de­sig­net fle­re sko­mo­del­ler. Noen i pla­tå og lakk, and­re er tråk­ket ned bak. De al­ler fles­te med Hol­zwei­lers kjenne­mer­ke, silke­skjer­fet knyt­tet rundt sko­ens lest. Nå skal Aur­lands­ko­en for førs­te gang vise seg frem på Oslo Run­way, stylet med kles­kol­lek­sjo­nen til Hol­zwei­ler. Bakke­tun er op­ti­mis­tisk.

– Jeg vet at Nor­ge nå er blitt bed­re til å fron­te norsk de­sign. Selv er vi med­lem i Abe­lia, som job­ber mye med å få oss ut i ver­den. Mo­ka­si­nen er un­der opp­sving, ikke bare i Nor­ge, men også i ut­lan­det. Ver­den har en­de­lig opp­da­get at det­te er den ori­gi­na­le pen­ny-lo­a­fe­ren – noe som gjør bå­de USA og Ja­pan nys­gjer­ri­ge.

Mote­bran­sjen har til Aur­land Sko­fab­rikks for­nøy­el­se en­de­lig fått øyne­ne opp for tra­di­sjons­hånd­verk. Ting som masse­pro­du­se­res er ikke len­ger like kult.

– Vi øns­ker at Aur­lands­ko­en skal bli kon­tor­sko til Wall Stre­et-gut­ta, og til de som vand­rer rundt i Tokyos ga­ter. De fles­te er opp­tatt av gode ar­beids­sko.

Bakke­tun tar en pau­se, og inn­røm­mer at den lil­le fab­rik­ken i fjord­kom­mu­nen har hå­re­te mål. – Hva har skjedd med ti­ø­r­in­gen?

– Al­le sko­ene kom­mer fort­satt med en ti­ør­ing i tverr­bjo­ren. Tak­ket va­ere do­na­sjo­ner fra det nors­ke folk har vi et stort la­ger, selv om myn­ten gikk ut av sir­ku­la­sjon i 1991.

– Hol­zwei­ler er opp­tatt av norsk de­sign og at sko­ene fak­tisk pro­du­se­res i Nor­ge – noe som er vik­tig for oss, sier Met­te Bakke­tun.

Aur­lands­ko­en har inn­gått et de­sign­sam­ar­beid med Hol­zwei­ler.

– Grun­nen til at sko­en kal­les pen­ny lo­a­fer er at folk put­tet en mynt foran i sko­en i det vi kal­ler tverr­bjo­ren, sier Met­te Bakke­tun.

Aur­lands­ko­en ble lan­sert av Nils Tve­ran­ger i 1909, og er den opp­rin­ne­li­ge lo­a­fe­ren.

Aur­lands­ko­en har fått en make­over, og vi­ses un­der Oslo Run­way på cat­walken med Hol­zwei­ler.

– Al­le sko­ene kom­mer fort­satt med en ti­ør­ing i tverr­bjo­ren, sier Met­te Bakke­tun.

Ma­ria Skap­pel Hol­zwei­ler har selv va­ert med i pro­duk­sjo­nen. Her på fab­rik­ken i Aur­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.