SKJORTESERVICE

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

Skjor­ten er bå­de en­kel og vans­ke­lig. Eks­per­ten vet råd.

Den er els­ket. Ha­tet. Om­talt. Dyr­ket. Stjå­let. Lånt. Evig. Den bru­kes av al­le. Rik. Fat­tig. Høyre­po­pu­list. Ven­stre­li­be­ral. Kvin­ne. Mann. Ung el­ler gam­mel. Al­le har et for­hold til skjor­ten, uan­sett hvem de er. Og selv om for­men har end­ret seg dras­tisk, i det stil­le over hundre­vis av år, er det fort­satt den hvi­te som er den mest bruk­te.

Og hvor­for eg­ner ikke sløy­fe seg på kon­to­ret, og er button-down den mest bruk­te skjor­ten i ufor­mel­le set­tin­ger?

– Det fin­nes ikke reg­ler når det kom­mer til skjor­ter, der­for er det hel­ler ikke noe som er rett og galt. Det vik­tigs­te er at man fø­ler seg kom­for­ta­bel i det man har på seg, me­ner Mor­ten Bekke­seth.

Han job­ber i herre­av­de­lin­gen på Høy­er Luxury. Skjor­te er en stor del av li­vet og ar­beids­da­gen hans, og nå gir han de bes­te skjor­te­tip­se­ne.

Huske­re­gel num­mer én er arm­leng­den.

– Jus­ter leng­den om den er for lang, og kjøp en skjor­te med eks­tra lan­ge er­mer om ved­kom­men­de sli­ter med for kor­te skjor­ter. Er det rett og slett for man­ge valg­mu­lig­he­ter, an­be­fa­ler jeg å gå for de klas­sis­ke teksti­le­ne.

– Selv har jeg for det mes­te kun hvi­te og blå skjor­ter i uli­ke va­ri­an­ter, og de fun­ge­rer til alt, tip­ser eks­per­ten. – Jo enk­le­re farge­pa­let­ten er, jo enk­le­re blir også sam­men­set­nin­gen av an­trekk.

På kon­to­ret:

– Skjor­ten de al­ler fles­te vel­ger til jobb, er en hvit el­ler ly­se­blå skjor­te i bom­ull med spre­ad-kra­ge.

Det­te er for­melt nok, uten å va­ere for over­pyn­tet. Skjor­ten kan fint va­ere stri­pe­te el­ler med mikro­ru­ter, da det­te gir litt mer liv i an­trek­ket.

– Skjor­ter som sit­ter fint, har ofte god kom­fort i til­legg. Om man øns­ker en skjor­te som er mer be­ve­ge­lig, kan man gå for en skjor­te med stretch. Den­ne vil va­ere litt mer tøye­lig når man be­ve­ger seg, og er å an­be­fa­le om man har en ar­beids­dag hvor man er litt i be­ve­gel­se, sier Bekke­seth, og leg­ger til at man får dis­se skjor­te­ne hos de fles­te pro­du­sen­ter.

Når det kom­mer til til­be­hør, av­hen­ger det av mil­jø­et man ar­bei­der i. På de fles­te ar­beids­plas­ser er jobb­uni­for­men blitt mer ca­su­al med åre­ne. Eks­per­ten nev­ner li­ke­vel slip­set, som bru­kes mest der­som man er i kon­takt med kun­der.

– Det­te sy­nes jeg er litt synd. Slips er et fan­tas­tisk til­be­hør man lett kan spri­te opp en skjor­te med. Det ska­per i til­legg dy­na­mikk i an­trek­ket. Sty­ler man med et sprekt tør­kle i bryst­lom­men, tar an­trek­ket seg be­ty­de­lig opp. Det­te er ri­me­li­ge pro­duk­ter som gjør an­trek­ket kom­plett.

– Hvil­ke kra­ger eg­ner seg på en ty­pisk kon­tor­skjor­te?

– Når det kom­mer til litt mer for­mel­le kon­tor­skjor­ter, er de al­ler mest bruk­te spre­a­dog point-kra­ge. Enk­le, men ele­gan­te kra­ger. I til­legg kan en pen­skjor­te med button-down va­ere et godt al­ter­na­tiv for den som tør å prø­ve noe nytt.

Bekke­seth leg­ger også til at det fin­nes man­ge pene skjor­ter i fla­nell, som fint kan bru­kes til jobb, og gjer­ne sam­men med en mørk jeans. En de­nim­skjor­te kom­bi­nert med pene chi­nos er også et godt al­ter­na­tiv.

– Et vik­tig punkt er nok å sty­re unna skjor­ter med for mye de­tal­jer, kon­tras­ter og mer­ker. Det­te vil fort se litt mer hver­dags­lig ut.

På jobb­rei­se:

– Når det kom­mer til puste­egen­ska­per, er all­tid na­tur­li­ge teksti­ler, rene bom­ulls- el­ler linkva­li­te­ter, å fore­trek­ke. De er bå­de luf­ti­ge og pene, sam­ti­dig

Skulp­tu­rell, klas­sisk el­ler uten kra­ge – i et hav av mu­lig­he­ter tip­ser Mor­ten Bekke­seth om hvil­ken skjor­te man bur­de bru­ke til uli­ke til­stel­nin­ger.

som bom­ul­len gjør at skjor­ten ikke krøl­ler seg.

En skjor­te kan ofte va­ere stiv å rei­se i. Da fin­nes det hel­dig­vis fle­re al­ter­na­ti­ver. Et av dem er å bru­ke en lang­er­met po­lo­skjor­te i bom­ull el­ler me­rinoull.

– Dis­se ser for­mel­le ut, sam­ti­dig som de er kom­for­tab­le å bru­ke. I til­legg kan man fint bru­ke over­de­le­ne med en bla­zer over - om an­led­nin­gen kre­ver det.

På en ufor­mell mid­dag:

– Det som er gjen­nom­gå­en­de i en godt opp­bygd gar­de­ro­be, er at de uli­ke skjor­te­ne fun­ge­rer uan­sett an­led­ning. En blå- og hvit­stri­pe­te skjor­te, el­ler en en­kel ly­se­blå, fun­ge­rer fint i sli­ke ty­per an­led­nin­ger, gjer­ne med en gen­ser av me­rinoull el­ler en dress­jak­ke. For ikke å vir­ke for over­pyn­tet, kan man vel­ge chi­nos el­ler jeans frem­for dress­buk­se.

– Hvil­ke kra­ger er ufor­mel­le - men fort­satt pene?

– Button-down er et fint al­ter­na­tiv til de van­li­ge pen­skjor­te­ne. En fin ox­ford­skjor­te med button-down er all­tid en sik­ker vin­ner. Al­ter­na­tivt kan man gå for en van­lig point- el­ler spre­ad-col­lar.

I et pent sel­skap:

Sva­ret til hvil­ken skjor­te man bru­ker i bryl­lup, dåp og pe­ne­re til­stel­nin­ger er ri­me­lig en­kelt: en hvit, ny­strø­ket skjor­te - med el­ler uten man­sjett­knap­per.

Bekke­seth tip­ser om en klas­sisk kra­ge el­ler en spre­ad-kra­ge.

– Hold de­tal­je­ne enk­le og klas­sis­ke. Bruk rene far­ger – uten for mye møns­ter, sier han og fort­set­ter:

– Hvit skjor­te fun­ge­rer til al­le dres­ser. Noe som er en­kelt og pent, og ton-iton. Til en hvit skjor­te er det pe­nest med en mørk blå el­ler grå dress. Da har man også fle­re mu­lig­he­ter med slips og tør­kle.

På fest:

De­nim­skjor­te er en sik­ker fest­vin­ner. I den­ne ka­te­go­ri­en fin­nes det også utal­li­ge valg­mu­lig­he­ter. Bekke­seth an­be­fa­ler mør­ke de­nim­mo­del­ler som ikke er slitt, el­ler som har en kraf­tig vask.

Det fin­nes ikke reg­ler når det kom­mer til skjor­ter, der­for er det hel­ler ikke noe som er rett og galt MOR­TEN BEKKE­SETH

Lyse­lil­la spre­ad-col­lar, fra Ca­na­li

Hvit slim-fit, fra Ca­na­li

FOTO: NTB SCANPIX

Skue­spil­ler Til­da Swin­ton i et av­slap­pet, men for­melt an­trekk.

FOTO: NTB SCANPIX

Ba­rack Oba­ma unn­gikk til ti­der slip­set, nett­opp for å vir­ke mind­re auto­ri­ta­er og mer fol­ke­lig.

FOTO: NTB SCANPIX

Skue­spil­ler Michael Fass­ben­der i en blå skjor­te som er mind­re for­mell.

FOTO: NTB SCANPIX

Tom Ford i et per­tent­lig og stivt an­trekk.

Ufor­mell dame­skjor­te, fra Julie Josep­hi­ne.

En skjor­te til hver­dags­bruk el­ler til fe­rie, fra Tote­me.

Blå skjor­te til hver­dag el­ler fest, fra Polo Ralph Lau­ren.

Mørk de­nim­skjor­te med stri­per, fra Dr.denim.

Skulp­tu­rell skjor­te, fra Do­rot­hee Schu­ma­cher.

Slips og sløy­fe, fra Moods of Nor­way.

Tør­kle, fra Pra­da/ www.mr­por­ter.com.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.