LE­DER

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Du hus­ker mote­uka, ikke sant? Bare tenk på det, og kjenn et gufs av dår­li­ge ti­der kom­me strøm­men­de. En fø­lel­se av å va­ere blan­ding av misse­kå­ring, rød lø­per og kjen­dis­par­ty. Det kom lik­som ald­ri noe norsk mote­na­e­ring ut av det. Men det kom tei­te si­ta­ter, breia­le bil­der og en god dose skep­sis og lat­ter.

Det fø­les som en evig­het si­den. De nors­ke mote­uke­ne var use­riø­se grei­er og i uli­ke drak­ter gikk de konk.

Der­med var det egent­lig over, før Oslo Run­way duk­ket opp i 2015 som et nytt for­søk. Den­ne gan­gen med mål om norsk de­sign og lite an­net.

Det har fun­gert over­ras­ken­de bra, og fore­lø­pig har ar­ran­gø­re­ne klart å styr­ke det­te som en se­riøs og pro­fe­sjo­nell are­na for å pre­sen­te­re norsk og nor­disk de­sign, frem­for å skli ut i vrøvl.

For der de gam­le mote­uke­løs­nin­ge­ne skrev om Linni Meis­ters Louis Vitt­o­u­ves­ke og Pia Ha­rald­sens (om du hus­ker hen­ne) kjo­le, hand­ler det nå om å kob­le bran­sje­folk og pres­se med nors­ke de­sign­stjer­ner som Ca­thri­ne Ham­mel, byti­mo, IBEN og Tom Wood.

Og det vir­ker. I au­gust ryk­ket det inn in­ter­na­sjo­na­le inn­kjø­pe­re, in­flu­en­cers og stre­et­s­tyle-fo­to­gra­fer. Ita­li­ens­ke Vo­gue, bilde­by­rå­et Get­ty Ima­ges og GQ skrev al­le om Oslo Run­way.

Det jak­tes mer på det ekso­tis­ke og spen­nen­de enn noen­sin­ne. Bran­sjen leng­ter etter noe nytt. Da blir Stock­holm det gam­le, Oslo det nye.

Og norsk mote­bran­sje er spen­nen­de og le­ven­de. Men den er fort­satt en godt skjult hem­me­lig­het. Som Fi­nans­avi­sen Fashion skrev før jul, er norsk mote kjempe­hot i Ja­pan. Mye av grun­nen lig­ger i at det er så ukjent at det blir ekso­tisk for ja­pa­ner­ne.

Vi kan hol­de den nors­ke pie­tis­men tett til brys­tet, hol­de jante­lo­ven hel­lig og for­bli ni­sjen i ni­sjen.

Det er det egent­lig in­gen grunn til. Før snak­ket in­gen om norsk de­sign. Nå duk­ker det opp i jev­ne drypp over hele ver­den.

Da må ar­ran­ge­men­ter som Oslo Run­way lyk­kes og de må kun­ne plan­leg­ge mer enn seks må­ne­der av gan­gen.

Før ble det snak­ket om å ta reg­nin­gen, og Dag­bla­det opp­ford­ret Var­ner og Høy­er til å bla opp i fjor. De sto­re skal all­tid be­ta­le for de små. Dra las­set. Gjø­re dug­nad. Skam­me seg litt og kjen­ne at de egent­lig er for suk­sess­ful­le.

Hvis vi snur på det, så er det bå­de i de sto­re og de smås in­ter­es­se å sik­re Oslo Run­way. De sto­re ak­tø­re­ne er små i in­ter­na­sjo­nal måle­stokk, og vil­le nytt godt av å mar­keds­føre seg sam­men med et mote­ar­ran­ge­ment som nå om­ta­les over hele ver­den.

En av de mest syn­li­ge suk­ses­se­ne fra Nor­ge de sis­te fem­ten åre­ne, Moods of Nor­way, har va­ert åpen for å fei­re norsk de­sign så len­ge de har holdt på. Og de har dratt las­set for man­ge, len­ge. I høst gikk Var­ner inn og tok en fjerde­del av mer­ket, med so­lid ra­batt. For­hå­pent­lig­vis kan en­tu­si­as­men for å fei­re og dyr­ke norsk de­sign ha smit­tet over på ho­ved­kon­to­ret på Slep­en­den al­le­re­de.

Sam­ti­dig vet vi at det er flin­ke og ny­ten­ken­de de­sig­ne­re i Nor­ge som for ek­sem­pel vil­le els­ket å få til­gang til den kom­mer­si­el­le hjer­nen til Ør­nulf Høy­er, som i byt­te kun­ne fått enda mer eks­klu­sivt og egende­sig­net inn i sine bu­tik­ker, til noen av Nor­ges mest kres­ne og be­ta­lings­vil­li­ge kun­der.

Det hand­ler bare om å se mu­lig­he­te­ne ved å del­ta i Oslo Run­way.

MARIUS MØRCH LARSEN REDAKSJONSSJEF I FI­NANS­AVI­SEN FASHION

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.