Tom Wood

Finansavisen - Fashion - - OSLO RUNWAY -

Smyk­ker, sol­bril­ler og en re­ady-to-wear-kol­lek­sjon ut­gjør i dag mote­mer­ket Tom Wood, som ble etab­lert av Mo­na Jen­sen i 2013. I dag har be­drif­ten ni an­sat­te, og den om­sat­te i fjor for 23 mil­lio­ner kro­ner. På et in­ter­na­sjo­nalt nivå sel­ger Tom Wood til 144 bu­tik­ker, mens i Nor­ge lig­ger de på cir­ka 40. 85 pro­sent av om­set­nin­gen kom­mer fra ut­lan­det. I au­gust i fjor åp­net Mo­na Jen­sen og hen­nes mann og med­ei­er Mor­ten Isach­sen sin førs­te bu­tikk, som lig­ger i Oslo. Mer­kets sto­re be­gi­ven­het i år er de­nim­kol­lek­sjo­nen, som lan­se­res un­der Oslo Run­way i fe­bru­ar. De­ni­men kom­mer fra Cone Mills i Nord-ca­ro­lina i USA, som har pro­du­sert denim si­den 1896.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.