Op­tik­kens sorte får

Finansavisen - Fashion - - BRILLER -

Grün­der­ne bak op­ti­ker­myg­gen Ses Op­tikk sy­nes kje­de er kje­de­lig, og vil­le hel­ler gjø­re ting på sin måte. Det har re­sul­tert i sterk vekst og so­li­de re­sul­ta­ter.

– I norsk brille­bran­sje går al­le i flokk. Der­for sat­ser vi på bril­le­de­sig­ne­re som er ge­nuint in­ter­es­sert i bril­ler, ikke klaer, sko og ves­ker, sier Øystein Da­len.

Sam­men med Øystein Aamodt har han star­tet op­ti­ker­kje­den Ses Op­tikk, en av et sta­dig øken­de an­tall ut­ford­re­re i op­ti­ker­bran­sjen de se­ne­re åre­ne. Sam­men med Kar­moie har de ut­vi­det med ny bu­tikk i Rid­der­volds gate på Ura­nien­borg i Oslo.

I 2015 had­de den lil­le kje­den, som nå tel­ler to bu­tik­ker, en om­set­ning på 12 mil­lio­ner kro­ner, med et re­sul­tat etter skatt på 1,2 mil­lio­ner.

Og mens de sto­re kje­de­ne eser ut og spi­ser mar­keds­an­de­ler, sat­ser fle­re i mot­satt ende. Er man ikke størst, må man va­ere best.

– In­gen kun­der er like. Med den kon­kur­ran­sen som er i dag, må du kla­re å skred­der­sy løs­nin­ger som gir kun­den en best mu­lig syns­hver­dag. Det hand­ler om å gå litt til­ba­ke til den gam­le fag­han­de­len, sier Da­len.

Han me­ner stan­dar­di­se­rin­gen av bran­sjen har gjort at kje­de­ne ikke i til­strek­ke­lig grad kla­rer å møte de kra­ve­ne kun­de­ne stil­ler.

Selv kom­mer grün­der­ne fra tid­li­ge­re stil­lin­ger i kjede­bu­tik­ker, men de valg­te å bry­te ut.

Nå ser de en øken­de trend der fle­re op­ti­ke­re gjør det sam­me.

– I Nor­ge har kje­de­ne hatt – og har fort­satt – en vel­dig do­mi­ne­ren­de rol­le. De sto­re kje­de­ne pusher va­rer som masse­pro­du­se­res på li­sens fra de sto­re mote­hu­se­ne. Den­ne pushin­gen av stan­dar­di­sert sort­i­ment har gått alt­for langt, og vi ser nå en end­ring i bran­sjen hvor bu­tik­ker eid av kjøp­menn tar til­ba­ke sty­rin­gen over eget vare­ut­valg, sier han.

– Fag­kom­pe­tan­sen blant nors­ke op­ti­ke­re er høy, men det mang­ler litt når det kom­mer til op­tis­ke løs­nin­ger og bril­le­de­sign.

Ut­val­get bu­tik­ken fø­rer er i ho­ved­sak ni­sje­mer­ker. Ett av dem ble star­tet av grunn­leg­ger­ne av Oli­ver Pe­op­les, etter at de solg­te seg ut til Luxot­ti­ca.

I man­ge år har Ses Op­tikk va­ert etab­lert med bu­tikk på Grü­ner­løk­ka, men har nå valgt å åpne bu­tik­ken i Rid­der­volds gate som et slags prøve­pro­sjekt – en kom­bi­nert bu­tikk og ate­li­er, for å gjø­re bu­tikk­opp­le­vel­sen mer spen­nen­de og dra nyt­te av hver­and­res fag­kunn­skap.

– Folk be­gren­ser seg ikke len­ger til én bril­le, men vil i ste­det ha fle­re par på sam­me måte som med sko.

Ses Op­tikk-grün­der­ne Øystein Da­len (t.h.) og Øystein Aamodt tror på gode ti­der for uav­hen­gi­ge op­ti­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.