Kuns­ten å kle seg

Finansavisen - Fashion - - LEDER - MA­RI­US MØRCH LARSEN Re­dak­tør i Finansavisen Fashion

Det er en­kelt å le av kå­rin­ger om kla­er og hvem som er flin­ke til å kle seg. Har det noe å si, lik­som? Bur­de vi ikke snak­ke om de vik­ti­ge te­ma­ene. Noe hardt­slå­en­de. Noe alle kan en­ga­sje­re seg i. Noe som hand­ler om noe ekte. El­ler noe sånt. Og heve oss over det over­fla­dis­ke?

Kort svar: Nei.

Det kom­mer harm­dir­ren­de kronikker hvert år om ut­se­en­det og kla­er. At det ikke må­ler det som be­tyr noe. Til det er det bare et ord som pas­ser: Slud­der.

Det er grense­løst naivt å tro at kla­er og hvor­dan noen kler seg er uvik­tig.

Bare se mot ver­dens le­de­re in­nen po­li­tikk og na­e­rings­liv. Der er lite lev­net til til­fel­dig­he­ten. Selv når det ser til­fel­dig ut.

Man kler seg for dem man vil skal høre. Lik­som-ner­de­nes Gud, Ste­ve Jobs, kun­ne selv­sagt ikke gå på sce­nen ikledd en skred­der­sydd dress. Det måt­te bli jeans og jogge­sko. Og den pre­ten­siø­se høy­hal­se­de gen­se­ren, for å un­der­stre­ke at det lå sto­re tan­ker bak all kom­for­ten. Her var en av de­re, som had­de skapt noe stør­re enn oss alle – en mo­bil­te­le­fon.

Kla­er er et verk­tøy for å ska­pe den du vil va­ere. Og for å kom­pen­se­re for alt du ikke er el­ler ser ut som.

Ver­dens­le­de­re og po­li­ti­ke­re vet ak­ku­rat hvor­dan de skal kle seg. Det er in­gen til­fel­dig­he­ter i det.

Selv­sagt fin­nes det le­de­re uten blikk for søm. Den nå­va­eren­de ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten, med sine power suits fra 80-tal­let er an­ta­ge­lig et sen­tralt ek­sem­pel. Og en haug nors­ke po­li­ti­ke­re, med de­res håp­løst fol­ke­li­ge inn­slag, det va­ere seg leppe­stift-møns­ter el­ler for­svars­mi­nis­te­re i krem­gule dres­ser.

Det er for­bau­sen­de hvor ofte en po­li­ti­ker som skal re­pre­sen­te­re fol­ket kler seg mer fol­ke­lig enn folk flest kun­ne drømt om.

Men det er et he­der­lig unn­tak i en flokk in­gen van­lig­vis løf­ter frem med an­net enn skjells­ord.

Da Finansavisen Fashion be­søk­te Savil­le Row for noen år til­ba­ke fikk vi en kjapp titt i kunde­bø­ke­ne. Åre­vis med mål og kunde­his­to­rikk. Navn. Te­le­fon­num­mer. Adres­ser. Fed­re og søn­ner.

Og en haug nors­ke ad­vo­ka­ter. For ad­vo­ka­ter vet for­bau­sen­de ofte hva de dri­ver med i kles­vei­en. De er opp­dratt av and­re kref­ter enn res­ten av oss.

De vet at du må gjø­re rik­tig inn­trykk når det hand­ler om and­res fri­het. And­res til­lit. And­res pen­ger. And­res re­nom­mé. And­res for­hand­lin­ger. Da tren­ger du at bor­det snur i din ret­ning. At du er le­de­ren. Da nyt­ter det ikke å sit­te der med en po­se­te dress, krøl­le­te skjor­te og jogge­sko og skyl­de på norsk jante­lov.

Kvin­ner har et enormt over­tak på menn her. Det er all­tid fa­sci­ne­ren­de med nors­ke na­e­rings­livs­kvin­ner. De vet at de i mye stør­re grad blir målt på hvor­dan de kler og ter seg enn sine mann­li­ge mot­styk­ker.

Som igjen små­li­ge folk bru­ker mot dem. Det er rett og slett gle­de­lig å se de kvin­ne­ne som går gjen­nom støy­en og vet hvor­dan de skal eie det­te, mens menn mum­ler vi­de­re om at det ikke be­tyr noe med sånt som stil.

Om du som mann i na­e­rings­li­vet vel­ger å ig­no­re­re vik­tig­he­ten av kla­er, så ta i det mins­te et vik­tig råd. Kast sko­ene dine med fir­kan­tet tupp. Alle vet at du er en klovn - på mile­vis av­stand.

For selv­sagt er det et over­fla­disk ele­ment her. Vi kå­rer for­di det er gøy. Men den un­der­lig­gen­de fak­to­ren er vik­tig.

Kla­er er per­son­lig­het. Kla­er er kul­tur. Kla­er er makt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.