Me­to­de

Finansavisen - Fashion - - NORGES BEST KLEDDE -

„„Kårin­gen av Nor­ges best kledde na­e­rings­livs­folk er ba­sert på en jury be­stå­en­de av fire re­pre­sen­tan­ter som til dag­lig job­ber med mote og kla­er. „„Hver del­ta­ker har fått til­sendt et stemme­skje­ma med po­eng­ska­la fra 1 til 10 vur­dert på bak­grunn av et bredt bilde­ma­te­ri­ell på hver en­kelt per­son. Bil­de­ne brukt på den­ne si­den er ikke nød­ven­dig­vis re­pre­sen­tert i ut­val­get. „„Po­en­ge­ne er gitt etter fire kri­te­ri­er: 1. Kan­di­da­tens frem­to­ning og an­sikt utad. 2. Be­visst­het rundt kla­er og stil. 3 Ev­ne til å set­te sam­men an­trekk. 4. Hvor­dan per­sonen ba­erer an­trek­ket. „„Stem­min­gen har fore­gått ano­nymt, og jury­med­lem­me­ne vet ikke hva de and­re i grup­pen har valgt. Vin­ne­re og po­eng­sum er lagt sam­men i en pott hvor maks to­tal po­eng­sum er 160 po­eng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.