Li­bel­ula Jewel­le­ry

Finansavisen - Fashion - - GRÜNDER - „„www.li­bel­ula.no

„„Smykke­mer­ket Li­bel­ula Jewel­le­ry ei­es av Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen, og pro­du­se­res hos en lo­kal fa­mi­lie­be­drift i Spa­nia.

„„Li­bel­ula be­tyr øyen­stik­ker på spansk, og Sa­mu­el­sen har hen­tet in­spi­ra­sjon fra både Sau­da på Vest­lan­det og i Ron­da i Spa­nia – og de man­ge rei­se­ne hun har va­ert på gjen­nom åre­ne. „„De­sig­ne­ren har base i Oslo, og rei­ser til Spa­nia fle­re gan­ger i året for å job­be sam­men med fa­mi­lie­be­drif­ten.

„„Li­bel­ula pro­du­se­rer smyk­ker, rin­ger, arm­bånd

og øre­dob­ber – til både menn og kvin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.