Den gam­le vi­nen

Fjernt fra ba­de­rin­ger, booze crui­se og sy­dent­uris­ter hol­der Mallor­cas elds­te be­drift fort­satt ko­ken.

Finansavisen - Fashion - - SKO - TORGEIR KVEIM STI

Fe­rie­pa­ra­di­set Mallor­ca er kan­skje først og fremst for­bun­det med lett­kled­de tu­ris­ter, ung­doms­fyll og Ra­fael Na­dal. Langt mind­re kjent er den over 140 år gam­le hånd­verks­be­drif­ten Lottus­se, som si­den 1877 har la­get sko til menn over hele ver­den. En ti­mes kjøre­tur fra trav­le Pal­ma de Mallor­ca, der luk­sus­yach­te­ne lig­ger på rek­ke og rad og champagne­fø­rin­gen er høy, lig­ger den lil­le byen In­ca.

Slit­te spansk­in­spi­rer­te små­hus vit­ner om at ikke alle har tatt del i den vold­som­me vel­stands­veks­ten øyen har sett som føl­ge av tu­ris­men. Det er en fryd for en­hver anti­tu­rist med sans for det pit­to­res­ke.

– Det er and­re ti­der enn før, men det be­gyn­ner å ta seg opp, sier Gus­ta­vo Pi­co, adm. di­rek­tør for sko­pro­du­sen­ten Lottus­se.

Han er flan­kert av Juan An­to­nio Fluxa, en spansk kjek­kas med halv­langt krøl­le­te hår og fjer­de ge­ne­ra­sjons ar­ving av sko­fab­rik­ken.

In­ne i fab­rik­ken vi­ser de oss rundt i pro­duk­sjons­lin­jen, som na­er­mest sy­nes å va­ere for­his­to­risk.

Her skja­eres, sys og ban­kes la­er og lest av hånd­ver­ke­re på gam­le­må­ten. Hver enes­te sko er inn­om 120 uli­ke pro­ses­ser med spe­sia­lis­ter satt til hver sin lil­le de­talj.

Pro­duk­sjons­lin­jen er full­sten­dig av­hen­gig av at alle stil­ler på jobb hver enes­te dag, og selv om støy­ni­vå­et tid­vis er så høyt at det vil­le fått en­hver norsk Hms-an­svar­lig til å stei­le, hø­rer syke­da­ger til sjel­den­he­te­ne. Stopp i pro­duk­sjo­nen kan ut­gjø­re for­skjel­len mel­lom å va­ere og ikke va­ere.

– I da­gens sam­funn skal alle ha alt med en gang. Man­ge skjøn­ner ikke at det tar tid å lage kva­li­tets­pro­duk­ter. Skal man ha noe la­get på gam­le­må­ten, må man va­ere vil­lig til å ven­te, sier Pi­co.

Til tross for at vi be­fin­ner oss på en øy midt i Mid­del­ha­vet, er pro­duk­sjons­me­to­den av det gam­le en­gels­ke sla­get.

Lottus­se la­ger ‹‹Goo­dye­ar-welted›› sko etter Char­les Goo­dye­ar juniors pro­duk­sjons­me­to­de opp­fun­net i 1869.

En av ma­ski­ne­ne som run­der av så­len for at den ikke skal va­ere flat, er over hund­re år gam­mel, kjøpt inn for noen år si­den fra en en­gelsk sko­fab­rikk som måt­te leg­ge ned.

en trend de sis­te åre­ne, i takt med et in­ter­na­sjo­nalt mar­ked som øker i tem­po, om­fang og kon­kur­ran­se, har va­ert at de gam­le hånd­verks­be­drif­te­ne ikke hen­ger med.

For det å lage sko på gam­le­må­ten tar tid, og tid

er pen­ger i da­gens mote­bran­sje.

– Jeg hus­ker godt da jeg som ung del­tok på inn­kjøps­mes­se i Tysk­land. Vi satt i en la­ger­hall på man­ge tu­sen kvad­rat­me­ter og skrev ord­rer så blek­ket spru­tet. I dag er kon­kur­ran­sen bein­tøff, og mes­se­ne er re­du­sert til en skyg­ge av seg selv, sier Fluxa.

Fluxa er én av tre brød­re som over­tok for­muen fra fa­mi­lie­sel­ska­pet etter fa­ren. Én bruk­te ar­ven til å star­te fri­lufts­liv­mer­ket Cam­per. Hans and­re bror, Mi­guel Fluxa Ros­sel­lo, star­tet Ibe­ros­tar – en ho­tell­kje­de som i dag har over 100 ho­tel­ler og re­sorts i 16 land rundt i ver­den - mens Juan An­to­nios opp­ga­ve ble å over­ta fa­mi­lie­sel­ska­pet som var ut­gangs­punk­tet for alt.

Juan An­to­nio suk­ker når han sam­men­lig­ner ut­vik­lin­gen til den tra­di­sjons­rike be­drif­ten og de na­er­lig­gen­de om­rå­de­ne i kon­trast til res­ten av øyen, som har eks­plo­dert med tu­ris­me.

For In­ca er Lottus­se en hjørne­stens­be­drift og en uunn­va­er­lig ar­beids­plass og inn­tekts­kil­de for de lo­ka­le mal­lor­ca­ner­ne.

I fle­re år har Lottus­se slitt med både inn­tje­nin­gen og re­krut­te­rin­gen av nye hånd­ver­ke­re. Nå me­ner Pi­co imid­ler­tid at tren­den er i ferd med å snu. Løs­nin­gen er en sterk sat­sing i asia­tis­ke mar­ke­der.

– Vi for­ster­ker sat­sin­gen vår i etab­ler­te mar­ke­der som Ki­na, og etab­le­rer oss nå i et tra­di­sjons­rikt land som Ja­pan. Det euro­pe­is­ke mar­ke­det har va­ert mer flatt, der­for sat­ser vi på lo­ja­le kun­der som har va­ert med oss i man­ge år, sier han. – Hvor­dan tak­ler de­re den økte kon­kur­ran­sen?

– De sis­te åre­ne har vi økt pro­duk­sjo­nen av Goo­dye­ar-fot­tøy be­trak­te­lig, både på dame- og herre­si­den. I år fyl­ler vi 140 år, og vi for­ny­er der­med sto­re de­ler av sort­i­men­tet. Men vi job­ber som vi all­tid har gjort, sak­te og trygt frem­over, med re­spekt for ar­bei­det de tid­li­ge­re ge­ne­ra­sjo­ne­ne har lagt ned. – Hva tror du om ut­sik­te­ne for tra­di­sjo­nel­le hånd­verks­be­drif­ter som de­res i dag og i frem­ti­den?

– Jeg tror in­ter­es­sen er øken­de. Hvis du ser på den ver­de­nen vi le­ver i og hvor­dan vi le­ver, med tan­ke på helse, mat og pro­duk­te­ne vi kjø­per, tror jeg ti­den for fast fashion er på hell. For vår del hand­ler det om å fort­set­te å pro­du­se­re pro­duk­ter av høy­es­te kva­li­tet. Det er sånn vi har klart oss frem til i dag, og sånn vi skal kla­re oss også i frem­ti­den.

Den ny­es­te in­ves­te­rin­gen sel­ska­pet har gjort, er en be­ty­de­lig sat­sing på ny nett­bu­tikk. Med god til­vekst i sal­get av acces­soirer, som ves­ker til da­mer, skal sel­ska­pet dif­fe­ren­siere inn­tek­te­ne. Men det er fort­satt sko­ene som er vik­tigst, og først og fremst job­ber de mot å ta Lottus­se til­ba­ke til for­dums stor­het.

– Det er mu­lig­he­ter fort­satt. Du må bare va­ere vil­lig til å ta dem, sier Pi­co.

I da­gens sam­funn skal alle ha alt med en gang. Man­ge skjøn­ner ikke at det tar tid å lage kva­li­tets­pro­duk­ter. Skal man ha noe la­get på gam­le­må­ten, må man va­ere vil­lig til å ven­te GUS­TA­VO PI­CO, ADM. DI­REK­TØR, LOTTUS­SE

ALLE FOTO: LOTTUS­SE

I Lottus­se’ gam­le fab­rikk i In­ca, Mallor­ca, la­ges fort­satt sko­ene på gam­le­må­ten. Hver sko skal gjen­nom 120 uli­ke pro­ses­ser før den er fer­dig.

Juan An­to­nio Fluxa er fjer­de ge­ne­ra­sjons ar­ving av sko­fab­rik­ken. Gus­ta­vo Pi­co er adm. di­rek­tør. Beg­ge har tro på en ny vår for gam­melt hånd­verk.

Den gam­le ma­ski­nen som har som jobb å run­de av så­le­ne, er over hund­re år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.