KUNS­TEN OG DET KOM­MER­SI­EL­LE

Sam­tids­kuns­ter Jeff Koons sig­ne­rer Louis Vu­it­tons ves­ker for å få kunst ut til fol­ket. –Sam­ar­beid er litt opp­brukt og kje­de­lig, me­ner mote­pro­fes­sor Philip War­kan­der.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN [email protected]

Louis Vitt­ou har inn­gått sam­ar­beid med Jeff Koons, men er ti­den for sam­ar­beid over?

DA VI N C I. Syv glit­ren­de bok­sta­ver tar all opp­merk­som­he­ten på Louis Vu­it­tons nye ves­ker som er ut­stilt i bu­tikk­vin­du­et. Bak bok­sta­ve­ne gjem­mer Mo­na Li­sas smil seg. I venst­re hjør­ne er den kjen­te Lv-lo­go­en. I høy­re hjør­net har bok­sta­ve­ne JK fått plass. Jeff Koons. Et navn som spred­te seg langs Nor­ges kyst da han i 2001 solg­te sitt da­va­eren­de dy­res­te kunst­verk til en nord­mann. Michael Jack­son-skulp­tu­ren og apen Bubb­les ble solgt til kunst­sam­le­ren Hans Ras­mus Astrup til for 51 mil­lio­ner nors­ke kro­ner. Ver­ke­ne hans sti­ger i ver­di med åre­ne, og i dag sies det at Bubb­les har en ver­di på drøye 250 mil­lio­ner kro­ner. Ves­ke­ne mote­hu­set og Koons lan­ser­te for få uker si­den lig­ger på rundt 25.000 kro­ner og opp­over. Har det lik stig­nings­ver­di som Jack­son og apen, kan man for re­la­tivt lite pen­ger in­ves­te­re i sam­tids­kunst.

Sam­ar­beid i mote­bran­sjen er ikke noe nytt fe­no­men, hel­ler ikke for Louis Vu­it­ton, som blant an­net har sam­ar­bei­det med noen av de mest inn­fly­tel­ses­rike kunst­ner­ne i vår tid. Både Step­hen Sprou­se, Ta­kashi Mur­a­ka­mi og Yayoi Ku­sa­ma har L og V til­fel­les.

– På man­ge må­ter er de­sign­sam­ar­beid et tegn på ti­den vi le­ver i. Vår tid pre­ges av hy­bri­der, som er mø­tet mel­lom to ut­rykk som man van­lig­vis ikke kom­bi­ne­rer. Stre­etwear mø­ter luk­sus, kunst mø­ter de­sign. Det er en måte å ut­vik­le og pres­se gren­ser for hva en ves­ke el­ler et par solbriller kan re­pre­sen­te­re, me­ner Philip War­kan­der, ver­dens førs­te pro­fes­sor i mote­vi­ten­skap. Louis Vu­it­ton har va­ert inn­om beg­ge ka­te­go­ri­ene. For ikke len­ge si­den sam­ar­bei­det de med mer­ket Su­pre­me, der stre­etwear møt­te luk­sus. Den­ne se­son­gen har mes­ter­ver­ke­ne av Da Vin­ci, Ti­ti­an, Ru­bens, Fra­go­nard og Van Gogh blitt over­ført til Louis Vu­it­ton-ves­ker, nøk­le­rin­ger og rygg­sek­ker. Nå er det kunst som mø­ter mote.

Mote­hu­set star­tet så tid­lig som i 1908 med de­sign­sam­ar­beid, da kunst­ne­ren Cha­lon mal­te en kam­pan­je til en bu­tikk­åp­ning i Nice. Alle de uli­ke sam­ar­bei­de­ne har ført til kunst­verk, ut­vik­ling av nye pro­duk­ter og har bi­dratt til iscene­set­tel­se av mote­show. Det­te har ut­vi­det luk­sus­gi­gan­ten sin rol­le med å ska­pe nye må­ter for pub­li­kum å opp­le­ve kunst på na­ert hold.

– På man­ge må­ter er det­te et spen­nen­de fe­no­men, men også kje­de­lig og opp­brukt.

War­kan­der sik­ter ikke bare til Vu­it­ton og Koons, men fle­re av de­sign­sam­ar­bei­de­ne gjen­nom mote­his­to­ri­en. Han me­ner fo­kus på kva­li­tet og hånd­verk fal­ler bort til for­del for spen­nen­de kam­pan­jer. – Hvor­dan gag­ner det Louis Vu­it­ton å bru­ke en så­pass stor sam­tids­kuns­ter som sin sam­ar­beids­part­ner?

– Det hand­ler om det sym­bols­ke. Selv om LV som vare­mer­ke har en sterk på­virk­ning, for­bin­des sel­ska­pet for man­ge med det kom­mer­si­el­le og med ka­pi­ta­lis­me. Å inn­gå et sam­ar­beid med en kjent kunst­ner, over­fø­rer ver­di­en Koons har over til mote­hu­set. For­hå­pent­lig­vis skal det­te få Louis Vu­it­ton til å fram­stå som mer krea­ti­ve og kunst­ne­ris­ke, noe som i det lan­ge løp skal øke sal­get av ves­ker.

Koons har de sis­te åre­ne pre­sen­tert sitt be­røm­te kunst­verk «Ga­zing Ball», en se­rie av ma­le­ri­er av de al­ler størs­te kunst­ne­re fra vest­lig kunst­his­to­rie, der Koons re­kon­stru­erer ver­ke­ne ved å blå­se de opp til å bli tre gan­ger så sto­re som originalen. I midt­en av kunst­ver­ke­ne har han plas­sert en kule hvor man kan spei­le seg. Øns­ket er at pub­li­kum skal kun­ne tol­ket kunst­ver­ket her og nå, med seg selv i speil­bil­det. Ves­ke­ne er en form for fort­set­tel­sen, der Koons gjen­skap­ning av ver­ke­ne er plas­sert på hånd­ves­ker.

– Jeg har de­sig­net like mye for per­sonen som ser ves­ke­ne på ga­ten, som per­sonen som ba­erer ves­ken. Ver­ke­ne på ves­ke­ne er alle en del av men­nes­kets his­to­rie, har Koons ut­talt til Fi­nan­ci­al Ti­mes.

I til­legg har Koons re­de­sig­net det be­røm­te Louis Vu­it­ton-mono­gram­met til for­del for sine egne ini­tia­ler, JK. Hver ves­ke har også en tag av den opp­blås­ba­re ka­ni­nen som har va­ert et va­rig mo­tiv i Koons sin 40 år lan­ge kar­rie­re.

– Ka­ni­nen er et sym­bol på ge­ne­rø­si­tet. Den kan ha man­ge be­tyd­nin­ger. For noen kan det se ut som et sym­bol på Play­boy-ka­ni­nen, mens and­re vil kal­le det en opp­stan­del­se, sier Koons.

FOTO: GREGOIRE VIEILLE

Jeff Koons har av­fo­to­gra­fert de størs­te kunst­ver­ke­ne på Louis Vu­it­tons mest iko­nis­ke ves­ker, nøk­kel­rin­ger og sek­ker.

FOTO: GREGOIRE VIEILLE

Sam­tids­kunst­ner Jeff Koons har den­ne se­son­gen sam­ar­bei­det med Louis Vu­it­ton.

FOTO: PRI­VAT

Philip War­kan­der, pro­fes­sor i mote­vi­ten­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.