NA­E­RINGS­LI­VETS BEST KLEDDE

Vi har sam­let kom­pe­ten­te folk fra bran­sjen til å be­døm­me et bredt ut­valg kan­di­da­ter. De har kom­met frem til sine 20 bes­te kvin­ner og menn.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Hvem er na­e­rings­li­vets ku­les­te mann og kvin­ne i kles­vei­en.

JURY­EN

Da­vid Strøm­man Ne­dal er dag­lig le­der og ei­er av det nors­ke dress­mer­ket Ju­li­us Ca­esar.

– God stil er for meg å va­ere gjen­nom­ført. Det er å kun­ne ba­ere klaer­ne uten å se ut som du er kledd opp som en man­ne­keng. Va­ere be­visst på hvor­dan du ser ut til en­hver tid, spe­si­elt i møte med and­re. Det å sør­ge for at alt du har på deg hol­der sam­me kva­li­tet over hele lin­jen, er for meg god stil.

Carl-chris­ti­an Fer­ner er bu­tikk­sjef og med­ei­er av fa­mi­lie­sel­ska­pet Fer­ner Ja­cob­sen AS. Er and­re ge­ne­ra­sjons ar­ving til Fer­ner Ja­cob­sen, og har job­bet med kla­er si­den han var ung­gutt. I dag står han for inn­kjøp hos Fer­ner Ja­cob­sen.

– Jeg syns at en god kles­stil er med på å ska­pe en slags iden­ti­tet. Sa­er­lig i for­ret­nings sam­men­heng. Jeg tror mann ofte får

mer til­tro til per­soner som tar seg godt ut og har klaer­ne på stell. Kon­tra noen som even­tu­elt har flek­ke­te og slit­te kla­er og som Ikke er rik­tig til­pas­set til seg selv. En god kles­stil kan va­ere så mangt. Men for meg vil det klas­sis­ke all­tid va­ere en sik­ker vin­ner.

Ca­thri­ne Eide, Av­de­ling­le­der og inn­kjø­per dame­av­de­lin­gen Gun­nar Øye. Har 20 års er­fa­ring fra bran­sjen.

– Man skal re­pre­sen­te­re seg selv og det el­ler de man job­ber for på en best mu­lig måte. Det må va­ere hel­het­lig, og pas­se sam­men fra sko til til­be­hør. Et per­son­lig ut­trykk er også fint, så len­ge man ikke går for langt. Pass­form er utro­lig vik­tig, da det­te kan øde­leg­ge et el­lers fint an­trekk.

Ma­ri­an­ne The­odor­sen er le­der for PR og di­gi­ta­le medi­er i Høy­er.

– God stil er for meg når noen vi­ser per­son­lig­he­ten sin gjen­nom klaer­ne de ba­erer, At de har et øye for de­tal­jer og ba­erer klaer­ne sine med selv­sik­ker­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.