SMYKKET SEG

Hvis du kom­mer med en trend før Guc­ci er du på rik­tig spor, men Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen har bare så­vidt be­gynt.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen ga opp ship­ping og sat­set på smyk­ker.

Jeg ser en slags U-sving, der det er blitt nor­malt å kle seg spre­ke­re enn før. Nord­menn har skjønt at man kan gå med smyk­ker, selv iført støv­ler.

Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen er selv kledd i en het­te­gen­ser og stram­me jeans. Hun be­kla­ger an­trek­ket, og unn­skyl­der med at det er kon­tor­dag. Selv om be­kled­nin­gen hen­nes kan ka­te­go­ri­se­res som «or­di­na­er og regn­full ons­dag», skin­ner det li­ke­vel av både øre­flip­pe­ne, hals­gro­pen og fing­re­ne hen­nes, signert Li­bel­ula Jewel­le­ry.

– Alt jeg la­ger skal ha en rød tråd, sier Sa­mu­el­sen. Lek­sen har man hørt før, spe­si­elt i en bran­sje som det­te. Trå­den er li­ke­vel an­ner­le­des enn hos de and­re. Den­ne gang snak­kes det om en luk­su­riøs gull­tråd; alt som pro­du­se­res i Sa­mu­el­sens navn, skal inne­hol­de 18 ka­rat gull. Det skal skin­ne, og det skal ha en his­to­rie.

Det har len­ge re­gjert en mi­ni­ma­lis­tisk bøl­ge i Nor­ge, også når det kom­mer til smykke­tren­de­ne. Bling og farge­rike ste­ner er blitt as­so­si­ert med en «har­ry» stil, og en slags trang til å vise seg frem. I dag ser man mest til tyn­ne rin­ger i hvitt gull og små øre­dob­ber, samt usyn­li­ge smyk­ker. Det skal va­ere smått, og nes­ten ugjen­kjen­ne­lig.

Sa­mu­el­sen der­imot, star­tet i den and­re en­den.

Som det enes­te fine jewel­le­ry-mer­ket i Nor­ge har bal­len rul­let et godt styk­ke på vei. Sa­mu­el­sen trod­de først at Li­bel­ula skul­le bli et ty­pisk vest­kant­mer­ke, men der tok hun feil.

Nå la­ger hun smyk­ker til hele lan­det, og har kom­met gjen­nom nål­øyet til smykke­ho­ved­sta­den i Nor­den – Kø­ben­havn.

– Ters­ke­len for å bru­ke pen­ger på smyk­ker i Dan­mark er la­ve­re enn her. Dans­ke­ne ba­erer sto­re rin­ger, men enk­le kla­er, og det er ikke noe jante­lov når det kom­mer til å skin­ne. De­sig­ner­ne er stol­te av det de la­ger, og de har også en leng­re tra­di­sjon i mote­ver­de­nen. I Nor­ge har vi ikke noe sånt, me­ner Sa­mu­el­sen.

Det klir­rer i arm­bån­de­ne som lig­ger lag på lag rundt det tyn­ne hånd­led­det. De skin­nen­de ste­ne­ne på ring­fin­ge­ren er også vans­ke­lig å over­se. Til­sam­men ut­gjør det fle­re som­mer­fug­ler, i både rosa, grønt og blått. Sa­mu­el­sen ten­ker litt, mens hun be­ve­ger

rin­gen slik at ly­set tref­fer ste­ne­ne.

– Det er ikke noe hus­mors­be­drift. Jeg har hatt en sak­te, men sik­ker vekst. Om det­te ikke had­de løn­net seg øko­no­misk, had­de jeg ald­ri dre­vet med det. Der kom­mer øko­no­men i meg frem, me­ner hun.

Sa­mu­el­sen er ut­dan­net øko­nom, og job­bet man­ge år som mar­keds­ko­or­di­na­tor i Fearn­ley Off­shore. Barn num­mer to slet med mye syk­dom, og det ble etter­hvert vans­ke­lig å kom­bi­ne­re jobb og fa­mi­lie­liv. Det var da hun sa far­vel til tall at hun fant ut at hun måt­te fin­ne et ar­beid som kun­ne kom­bi­ne­res med bar­na hjem­me. I dag har de­sig­ne­ren fire barn, og har fun­net ba­lan­sen mel­lom jobb og fa­mi­lie­liv.

– Det er ikke len­ger en mot­set­ning å ha barn og en kar­rie­re. Før måt­te man vel­ge en­ten el­ler, men det­te har hel­dig­vis end­ret seg.

Det at samt­li­ge av smyk­ke­ne til fire­barns­mo­ren er in­spi­rert av na­tu­ren er ikke til­fel­dig. Sa­mu­el­sen snak­ker om en af­fek­sjons­ver­di, som er en vik­tig fak­tor i be­drif­ten hen­nes. Kon­sep­tet med far­ger og in­sek­ter kom­mer fra Sau­da, en li­ten bygd i Ro­ga­land om­rin­get av fjor, fjell og vak­ker na­tur. Hver som­mer be­søk­te Sa­mu­el­sen mor­mo­ren sin, som var gav­mild, had­de es­te­tisk sans og et kles­skap fylt med gam­le glit­ren­de skat­ter.

– Vi var tre ku­si­ner som fikk låne ab­so­lutt alt vi kun­ne fin­ne i skuf­fer og skap. Hun var nok mer raus enn det jeg kan be­teg­nes som. Da min mann og jeg gif­tet oss, fikk vi gifte­rin­ge­ne til mor­mor og mor­far. Det var da jeg fikk for­stå­el­sen av hvor mye et smyk­ke kan bety, og hvor høy af­fek­sjons­ver­di ett en­kelt smyk­ke kan ha.

Sa­mu­el­sen er ikke fer­dig med Sau­da, og det er ty­de­lig at opp­veks­ten har hatt mye på­virk­ning på smykke­mer­kets suk­sess. Til tross for skatte­jak­ten med sine ku­si­ner, lik­te de­sig­ne­ren å leke ale­ne. Ha­gen i Sau­da var ste­det der hun kun­ne føle på sine egne tan­ker og me­nin­ger. Ti­den ble brukt på å teg­ne bil­ler, som­mer­fug­ler og øyen­stik­ke­re – og alt an­net som rør­te seg mel­lom bus­ke­ne.

– Ser man på det glo­ba­le trend­bil­det er bloms­ter og in­sek­ter i ti­den. Guc­ci har nor­ma­li­sert det, så jeg har va­ert hel­dig der - at det jeg de­sig­ner er i trend­bil­det ak­ku­rat nå. Det har nok gitt meg en fly­ing start.

Hun inn­røm­mer at smyk­ke­ne er kost­ba­re, men til gjen­gjeld va­rer de for evig – og har en sym­bolver­di, som hun kal­ler det.

– Hvis man tør å va­ere tro mot det man job­ber med, har man stør­re sjan­se for å over­le­ve. Jeg øns­ker ikke å put­te de­sig­net mitt på en blog­ger for bil­li­ge­re mar­keds­fø­ring. Jeg sier ikke at det er feil, men det blir feil for meg, sier smykke­de­sig­ne­ren.

Trå­den av gull fort­set­ter med at Sa­mu­el­sen er tro mot kon­sep­tet sitt. Hun øns­ker at Li­bel­ula skal va­ere gjen­kjen­ne­lig.

– Li­bel­ula er en mot­vekt til bruk og kast-kul­tu­ren man ser mye til i dag. Jeg øns­ker å lage noe som va­rer, og som be­tyr mer enn mye an­net. Når en kun­de kjø­per smyk­ke­ne mine på nett, må de som re­gel ven­te tre til seks uker. Jeg trod­de at det­te kom til å øde­leg­ge for sal­get, men det er fak­tisk tvert om. Alt tren­ger ikke å ef­fek­ti­vi­se­res. Vi har nok av det i sam­fun­net, sier Sa­mu­el­sen.

Li­bel­ula be­tyr øyen­stik­ker på spansk, og er in­spi­rert av ha­gen til de­sig­ne­rens mor­mor.

De­sig­ner Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen.

De fe­mi­ni­ne smyk­ke­ne er hver­ken for søte el­ler for rå.

18 ka­rat gull, inn­ram­met i edle far­ger.

– At det jeg de­sig­ner er i trend­bil­det ak­ku­rat nå har nok gitt meg en fly­ing start, sier ska­pe­ren av Li­bel­ula Jewel­le­ry.

– Li­bel­ula er en mot­vekt på bruk og kast-kul­tu­ren man ser mye til i dag. Jeg øns­ker å lage noe som va­rer, sier Ca­mil­la Au­stad Sa­mu­el­sen.

Sa­mu­el­sen teg­ner alt selv i Oslo, og pro­du­se­rer smyk­ke­ne i Spa­nia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.