HOPP I DET

Det er snart tid for sol­brent hud, freg­ner og sand mel­lom taer­ne. In­ves­ter i sol­fak­tor 50 og bade­tøy som tå­ler salt­vann.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

Bade­tøy og strand­mote ven­ter.

Bade­drakt fra Totê­me, 1.100 kro­ner

Den lil­le sorte fin­nes i fle­re va­ri­an­ter. En bade­drakt be­hø­ver ikke nød­ven­dig­vis å skri­ke sol og som­mer. En so­fis­ti­kert og stil­sik­ker drakt – i mør­ke to­ner – er like pent til bruk på stran­den el­ler ved bas­seng­kan­ten

Stift fra Eliza­beth Ar­den, 200 kro­ner

Med en stift be­skyt­ter man de mest sen­si­ti­ve om­rå­de­ne i an­sik­tet, som på nese­tip­pen, på lep­pe­ne og un­der øyne­ne.

Bi­ki­ni fra Sti­ne Goya, 1.300 kro­ner

Er som­mer­krop­pen i boks er det bare å hop­pe inn i tre­kant­bi­ki­ni­en. Husk sol­krem!

Øre­pynt fra An­ni Lu, 600 kro­ner

Mi­ni­ma­lis­tisk øre­pynt kan pak­kes bort sam­men med vin­ter­tøy­et. Ny års­tid be­tyr også nytt til­be­hør. Den­ne se­son­gen skal øre­pyn­ten va­ere midt­punk­tet.

Bade­drakt i far­ger fra Emi­lio Puc­ci/net-a-por­ter.com, 3.900 kro­ner

Vo­lan­ger og 70-tal­lets farge­ko­der får frem både hu­mø­ret, et fe­mi­nint ut­rykk og brun­far­gen. Om man øns­ker å leg­ge litt mer i se­son­gens bade­tøy, har Emi­lio Puc­ci både bade­drak­ter, bi­ki­ni­er og strand­kla­er.

San­da­ler fra ATP Ate­li­er, 2.400 kro­ner

Bil­li­ge char­ter­san­da­ler? Grøss. Bytt dem ut med mo­der­ne lo­a­fers med ned­tråk­ket hel. Det var Guc­cis sjef­de­sig­ner som star­tet tren­den for noen se­son­ger si­den, og nå føl­ger alle etter. Sko­ene er like fine til bi­ki­ni­en som til bloms­ter­kjo­len.

T-skjor­te fra Gan­ni, pris ved fore­spør­sel

Uan­sett om tu­ren går til Mal­di­ve­ne el­ler Gran Ca­na­ria, kan hu­mo­ren pak­kes ned i kof­fer­ten. Det er ikke et nytt kon­sept, men slag­ord på Tskjor­ten er en av vår­ens al­ler størs­te tren­der, og kan bru­kes på stran­den, på fest og på kon­to­ret.

Bukse­drakt fra Hol­zwei­ler, 3.800 kro­ner

Et plagg med fle­re funk­sjo­ner er vel verdt noen tu­sen­lap­per. Bloms­ter­print er like fin på som­mer­fes­ten så­vel som på 17.mai – for ikke å nev­ne over bi­ki­ni­en på stran­den.

Blå bade­shorts fra Polo Ralph Lau­ren, 880 kro­ner

Li­ker man å va­ere på den sik­re si­den, er de klas­sis­ke bade­short­se­ne fra Polo Ralph Lau­ren midt i blin­ken for bade­se­son­gen. Den er klas­sisk, tid­løs og vek­ker sva­ert lite opp­merk­som­het. Om man styler den med en hvit T-skjor­te er man kledd for en bed­re lunsj i so­len.

Bade­short med mo­tiv fra Bar­bour, 800 kro­ner

I til­legg til å lage iko­nis­ke høst­jak­ker har Bar­bour et bredt ut­valg som­mer­lig tøy for se­son­gen. Lyst­hus, blå him­mel og strå i vin­den klin­ger godt for øre­ne, og ser tren­dy ut.

Ball­sett fra FRESCOBOL CARIOCA/ Mr­por­ter.com, 1.600 kro­ner

Man skal ha det litt gøy i var­men også. Tre­set­tet fra Frescobol Carioca er in­spi­rert av strand­le­ken i Rio de Ja­neiro, og er hånd­la­get av bes­te kva­li­tet. På med sol­bril­le­ne og bade­short­sen!

Af­ter­sun fra Aesop, 300 kro­ner

Aesop Pe­tit­grain Re­vi­ving Body Gel er en af­ter­sun som blir raskt ab­sor­bert av hud­en. Aloe vera gjør hud­en myk og lind­rer even­tu­ell sol­brent­het. Aes­ops pro­duk­ter er uni­sex, og kan der­for de­les.

Sol­krem fra Kiehls, 430 kro­ner

Med sol­fak­tor 50 er man godt be­skyt­tet i so­len. Sol­kre­men fra Kiehls er eg­net til føl­som hud, og gir et matt re­sul­tat sam­ti­dig som den for­hind­rer pig­ment­flek­ker.

Gen­ser fra Björn Borg, 699 kro­ner

Det er ald­ri feil å pak­ke med seg en eks­tra gen­ser i strand­ba­gen. En col­lege­gen­ser ser både spor­ty og vel­kledd ut, stylet med en bade­shorts.

Sol-mous­se fra EVY, 209 kro­ner

EVY Sunscre­en Mous­se er per­fekt til menn, først og fremst for­di den ikke fø­les klis­se­te på hud­en. Den trek­ker inn i hud­en på tre mi­nut­ter, og sies å vare opp­til seks ti­mer.

Sk­inn­s­an­da­ler fra Ber­lu­ti, 6.300 kro­ner

Den er ikke bare som­mer­krop­pen som må plei­es – nå er det på tide med ma­ni­kyr. I år skal taer­ne frem, uan­sett om du skal på bade­stran­den el­ler på som­mer­fest. In­ves­ter i et par san­da­ler som va­rer i fle­re se­son­ger, gjer­ne i en tid­løs far­ge som sort el­ler brun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.