IKONET

Che Gue­vara, Bri­git­te Bar­dot og Ri­hanna har alle bå­ret hode­plag­get på sin måte. For i dag ba­eres den uten en po­li­tisk agen­da – el­ler...?

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Be­ret for alt.

Det er in­gen hem­me­lig­het at tren­der går i sir­kel. Un­der mote­uken i Pa­ris ble det nok en gang be­vist, én gang for alle – Diors sjef­de­sig­ner Ma­ria Grazia Chiuri had­de uten tvil bladd i ar­ki­vet før hun send­te mo­del­le­ne ut på cat­walken, ikledd alpe­luen som også var å se un­der sam­me mote­hus på 50-tal­let. I føl­ge Coco Cha­nel var ekte mote noe man fak­tisk kun­ne gå med. Be­re­ten er al­le­re­de sett på cat­walken, på mote­per­son­lig­he­ter og på nå­ti­dens sti­li­ko­ner, som ar­tis­ten Ri­hanna.

I føl­ge Coco Cha­nels opp­skrift kan da be­re­ten på ny be­teg­nes som ekte mote, spe­si­elt den­ne se­son­gen.

Be­re­ten så da­gens lys len­ge før 1950. Det var bas­ker­ne i Nord-spa­nia som star­tet tren­den med det fla­te hode­plag­get. Det er der­for luen også kal­les bas­ker­luen, men bas­ker­luen er ofte var­me­re enn en nor­mal be­ret, da den er av ull. Or­det be­ret der­imot, stam­mer fra det la­tins­ke or­det «birre­tum», som igjen over­set­tes til en flat hatt på godt norsk.

Luen ble i se­ne­re tid sett på både bøn­der og je­ge­re, ofte i Spa­nia og Frank­ri­ke. På 1800-tal­let kom kunst­ner­ne over den iøyne­fal­len­de luen, og ko­pier­te sti­len til det etter­hvert kli­sjé­ak­ti­ge.

På 60-tal­let had­de be­re­ten så gått fra å va­ere et fast in­ven­tar i mi­li­ta­e­ret til et slags luk­sus­plagg hos fru­ene som spa­ser­te gate­langs i Pa­ris. Luen had­de også hav­net på ho­det til to av de mest inn­fly­tel­ses­rike po­li­tisk re­vo­lu­sjo­na­ere, Fi­del Castro og Che Gue­vara. De var all­tid iført den sorte alpe­luen da de tal­te foran fol­ket. Gue­vara døde i 1967, men luen fort­sat­te å leve blant po­li­tis­ke grup­per. Etter Gue­vara var det Black Pant­her Par­ty som tok over hode­plag­get, nå i rødt – og med jak­ker som match­et. Gikk man med be­re­ten på den­ne ti­den, var en som of­test med i en mot­stands­grup­pe.

I dag kan man trygt plas­se­re plag­get på ho­det uten å måt­te ha noen tan­ker bak bru­ken. Beyoncé dan­set un­der Su­per Bowl kledd i en sort be­ret i fjor, og Karl La­ger­felds mo­del­ler gikk rak­ryg­get med be­re­ten un­der Cha­nel Crui­se i Ha­va­na sam­me år. I år brag­te Diors sjef­de­sig­ner skinn­be­re­ten på ba­nen, og det som i dag blir om­talt som fransk stil har blus­set opp på ny. De­sig­ner­ne har en tendens til å bru­ke kla­er for å ut­ryk­ke po­li­tis­ke me­nin­ger, noe som har vist seg å fun­ge­re de sis­te se­son­ge­ne. Do­nald Trump, Brexit, fe­mi­nis­men – mote­in­du­stri­en har vist både støt­te og pro­test un­der mote­uke­ne, med bud­skap på både plagg og pla­ka­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.