Lau­ren Hutton be­gyn­te som mo­dell og tok Hol­ly­wood på 70- og 80-tal­let. Nå er 73-årin­gen til­ba­ke på cat­walken. IKONET

Botte­ga Vene­tas 50-års­ju­bi­le­um fikk mo­del­li­ko­net Lau­ren Hutton til­ba­ke på ba­nen. 73-årin­gen er mer etter­trak­tet enn noen­sin­ne.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Det blir fort­satt om­talt som det mest in­sta­gram­me­de øye­blik­ket un­der mote­uken i sep­tem­ber i fjor. Lau­ren Hutton (73), hånd i hånd med topp­mo­del­len Gi­gi Ha­did på cat­walken for Botte­ga Vene­ta i Mi­la­no. Hutton var iført en bei­ge trench-kå­pe, smil­te fra øre til øre og had­de den røde sig­na­turves­ken til det ita­li­ens­ke mote­hu­set un­der ar­men. For 37 år si­den var ikonet kledd i det sam­me, og bar ves­ken på sam­men måte. Hå­ret var kan­skje litt blon­de­re, hud­en litt stram­me­re – men fort­satt med den sam­me glit­ren­de ut­strå­lin­gen. Hutton spil­te Michel­le i Ame­ri­can Gi­go­lo, og ble sti­li­kon over nat­ten. I år fei­rer luk­sus­mer­ket Botte­ga Vene­ta 50 år. Sjefs­de­sig­ner To­mas Mai­er har sam­ti­dig 15-års­ju­bi­le­um som det krea­ti­ve ho­det for mote­hu­set. Lau­ren Hutton er til­ba­ke som en av de mest om­tal­te mo­del­le­ne i bran­sjen, og den røde ves­ken til Mai­er blir på ny om­talt som «ves­ken al­le må ha».

I år har veske­mo­del­len fått nav­net «The Lau­ren 1980», og kom­mer selv­sagt i far­gen med nav­net Gi­go­lo Red. Hele 37 år etter dens lan­se­ring, ser clutch­en helt lik ut – noe som er selv­es­te sym­bo­let på både tid­løs og klas­sisk.

Lau­ren Hutton star­tet kar­rie­ren sin som ser­vi­tør på en Play­boy­kafe i Man­hat­tans ga­ter. Iført en stram bade­drakt og med bunny-ører var det en mann som tip­set hen­ne om å prø­ve seg som mo­dell. Hun tok opp­ford­rin­gen bok­sta­ve­lig, og møt­te opp på en au­dition for Chris­ti­an Dior, som på den­ne ti­den var det al­ler størs­te og mest luk­su­riø­se mote­mer­ket. Hun fikk job­ben, og hju­le­ne be­gyn­te å rul­le. Job­ben skal ha va­ert sva­ert dår­lig be­talt, men ga Hutton blod på tann. Opp­dra­get før­te til utal­li­ge ma­ga­sin­for­si­der, 44 film­rol­ler, stjerne­sta­tus og hun ble an­sik­tet utad for skjønn­hets­mer­ket Rev­lon i over 10 år.

Hutton har va­ert på for­si­den av Vo­gue hele 41 gan­ger. I dag pend­ler hun mel­lom New York og Los An­ge­les, og le­ver li­vets gla­de da­ger. Hutton har tid­li­ge­re ut­talt at hun ikke har hatt ru­ti­ner i hver­da­gen si­den hun slut­tet å job­be for Rev­lon i 1973.

Etter gan­gen på cat­walken for Botte­ga Vene­ta i fjor, lan­det hun på ny opp­til fle­re kam­panje­job­ber for noen av ver­dens størs­te merke­va­rer. Hy­pen etter come­back­et åp­net fle­re dø­rer for mo­del­len, og pen­sjo­nist­li­vet ble satt på vent etter vis­nin­gen. Blant an­net en un­der­tøys­kam­pan­je for Cal­vin Klein, der hun er av­bil­det i en bom­ulls-bh og en opp­knep­pet skjor­te i lin. Slag­or­det ly­der som føl­ger, ’Cal­vin Klein, or not­hing at all’. 2017 sies å va­ere hen­nes bes­te år hit­til – i en al­der av 73 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.