ROCK AROUND THE CLOCK Vi­dar Mo­hau­gen er som­mer­ens hit­ma­skin. Over­skud­det put­ter han i egende­sig­ne­de klok­ker.

Vi­dar Mo­hau­gen sat­set på klok­ker og gikk på try­net. Etter å ha la­get som­mer­ens størs­te lande­pla­ge, kan drøm­men bli rea­li­sert.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - TORGEIR KVEIM STI [email protected]­nans­avi­sen.no

-Jeg had­de ald­ri sett for meg at det skul­le gå sånn, men det er jo helt sjukt, sier Vi­dar Mo­hau­gen. Der­som du har hatt ra­dio­en på i som­mer, har en sønn el­ler dat­ter un­der tred­ve, og ikke har låst ra­dio­fre­kven­sen til NRK P2, kan du vans­ke­lig ha unn­gått å høre Vi­dar «Vil­la» Mo­hau­gens lande­pla­ge, «One night stand». Det ly­ris­ke mes­ter­ver­ket som ly­der «en one night stand, ikke to, ikke tre» var egent­lig ikke tenkt som et se­riøst mu­sikk­pro­sjekt. Kun et for­søk på ska­pe en bi­inn­tekt for å fi­nan­siere det Mo­hau­gen egent­lig holdt på med. De­sig­ne klok­ker.

For det er nå gått halv­an­net år si­den Mo­hau­gen sat­set egen­ka­pi­ta­len til lei­lig­het på bril­ler av tre un­der nav­net Vudd. Egent­lig vil­le han lage ur­verk, men fant ut at bril­ler var langt mind­re kost­bart og et enk­le­re sted å star­te.

Så kom tu­ren til klok­ke­ne, og opp­rin­ne­lig var pla­nen for å fi­nan­siere­sat­sin­gen var gjen­nom­fol­ke fi­nan­sie­rings­tje­nes­ten Kick­star­ter. Men Mo hau­gen nåd­de ald­ri må­let, og klok­ke­ne ble satt på vent. I mel­lom­ti­den skjøt mu­sik­ken fart, og i skri­ven­de stund har han ra­ket inn 15 mil­lio­ner av­spil­lin­ger på Spo­ti­fy og er der­med én av Nor­ges mest spil­te ar­tis­ter.

– Det har tatt helt av, sier han.

– Vi la den ut på star­ten av året og in­ter­es­sen var først li­ten. Men så våk­net den sak­te, og plut­se­lig var jeg num­mer seks på Spo­ti­fys nors­ke topp­lis­te. I som­mer har det gått i ett, med kon­ser­ter, spille­job­ber og lage ny mu­sikk.

Spille­job­be­ne og strømme­inn­tek­te­ne har gitt ham over mil­lio­nen i inn­tek­ter, 940.000 kro­ner kun fra strøm­min­gen ale­ne, men også en del ut­gif­ter. Nå er han imid­ler­tid klar for sat­se på klok­ker.

– Selv om mu­sik­ken går vel­dig bra om da­gen kan jeg ikke leg­ge alt på hyl­len. Jeg har brukt fle­re år på bril­le­ne og klok­ke­ne. Det blir for dumt å kas­te det bort, sier han og fort­set­ter:

– Vi dob­let sal­get av sol­bril­ler, og det går jevnt opp­over hele vei­en. Men når slut­ten av au­gust kom­mer, mø­ter du veg­gen. Folk stop­per helt å kjø­pe sol­bril­ler. Der­for må vi ha et pro­dukt som gir inn­tje­ning hele året, sier Mo­hau­gen.

Se­rie­grün­de­ren har va­ert inn­om litt av hvert i lø­pet av et drøyt ka­len­der­år. Kon­su­lent­fir­ma, we­bde­sig­ner, bril­le­grün­der og nå klok­ker. Bril­le­ne om­sat­te i fjor for 300.000 kro­ner og går al­le­re­de så vidt i pluss. Han har tid­li­ge­re spilt i Oslo Spekt­rum og lan­det plate­kon­trakt med Uni­ver­sal.

Inn­tek­te­ne kom­mer godt med, for egen­ka­pi­ta­len fra lei­lig­he­ten er brukt opp og proto­ty­per fra Sveits er dyrt.

– Etter en lang pe­rio­de med prø­ving og feil­ing fant vi en­de­lig en fab­rikk som kun­ne pro­du­se­re klok­ke­ne. Vi falt til slutt på en kva­li­tets­klok­ke uten en alt for høy pris.

I førs­te om­gang har de de­sig­net en uni­sex-mo­dell med uli­ke va­ri­an­ter av tre­verk i ski­ven. Klok­ken er iføl­ge Mo­hau­gen la­get av høy­kva­li­tets­stål, og har et kvarts­ur­verk la­get av sveit­sis­ke Ron­da. Det spe­si­el­le med klok­ke­ne er uli­ke tre­slag som se­der, bam­bus, iben­holt og ki­ne­sisk båt­byg-gertre­verk. Pri­sen skal lig­ge på rundt 2.500 kro­ner.

– Vi spil­ler vel­dig på at hver klok­ke er unik. Man blir kan­skje litt tjukk i huet av å hele ti­den dri­ve med tre­verk, det jeg an­ser som dia­man­ten i klok­ken, sier Mo­hau­gen selv­iro­nisk.

– Men jeg tror man­ge er lei av at al­le har de sam­me klok­ke­ne.

For å få tid til mu­sik­ken er han blitt nødt til å gi opp et par av de and­re pro­sjek­te­ne. Del­vis for­di det ble for tid­kre­ven­de. Del­vis for­di han må roe ned bru­ken av hjel­pen­de hen­der fra nett­ver­ket sitt. Men kjen­dis­sta­tu­sen har gitt ham nye kon­tak­ter og vis­se syner­gi­ef­fek­ter.

– En av de størs­te for­de­le­ne med at mu­sik­ken har gått så bra er blant an­net at jeg har fått hjelp fra kjen­te fjes i bran­sjen til å hjel­pe til med pro­mo­te­rin­gen, sier han.

Det­te in­klu­de­re blant an­net Astrid S, Ju­lie Ber­gan og Son­der Ju­stad.

– Sam­ti­dig prø­ver jeg å skil­le mel­lom Vudd og «Vi­dar Vil­la», etter­som de ikke nød­ven­dig­vis har sam­me mål­grup­pe, hev­der han.

Med bril­le­ne var må­let å kom­me inn i små ni­sje­bu­tik­ker i nors­ke byer. Når han nå skal lan­se­re klok­ker, sik­ter han seg inn mot stør­re kje­der.

– Vi må va­ere hos de stør­re kje­de­ne der­som det skal bli et re­spek­ta­belt vo­lum. Det ide­el­le had­de selv­sagt va­ert å sel­ge gjen­nom egen nett­bu­tikk, men det er mye vans­ke­li­ge­re enn man tror. Jeg har la­ert mye nyt­tig av bril­le­sat­sin­gen.

For Mo­hau­gen hand­ler grün­der­li­vet om å dri­ve for seg selv. Å bli en or­di­na­er lønns­mot­ta­ker er for ham na­er­mest uten­ke­lig.

– Det er noe utro­lig be­fri­en­de med å dri­ve med de tin­ge­ne du dig­ger al­ler mest. Å leve av mu­sik­ken had­de er helt rått, men må­let er å få litt fle­re øko­no­mis­ke ben å stå på.

Vi­dar Mo­hau­gen er bed­re kjent un­der nav­net «Vi­dar Vil­la», og run­der snart 16 mil­lio­ner strøm­min­ger på Spo­ti­fy. Det gir pen­ger til klokke­sat­sing.

Klok­ke­ne er la­get av kvarts og pro­du­se­res i Sveits. I ski­ven bru­ke Mo­hau­gen tre­sor­ter fra hele ver­den.

Pri­sen på klok­ken skal lig­ge rundt 2.500 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.