VESKENAPPET It-ves­ken har va­ert til­be­hør num­mer en. Men mer regn gir yt­ter­tøy­et mer opp­merk­som­het.

Nord­menn put­ter mer pen­ger i det yt­ters­te la­get. Til og med it-ves­ke­ne må vike for jak­ker i høst.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

-Jeg opp­fat­ter ikke at det har va­ert noen ty­pis­ke it-ves­ker de sis­te åre­ne på sam­me måte som det var før, og der kom­mer nok and­re plagg inn for å fyl­le et tom­rom, som for ek­sem­pel yt­ter­jak­ken, sier Ma­ri­an­ne The­odor­sen, Pr-an­svar­lig på Høy­er.

Det er ofte gate­langs man spot­ter det som om­ta­les som de sto­re tren­de­ne. Spe­si­elt uten­for mote­uke­ne i mote­me­tro­po­ler som Lon­don, New York el­ler Kø­ben­havn. Un­der sist se­song var det spe­si­elt ett plagg som tok opp­merk­som­he­ten til gate­mote­fo­to­gra­fe­ne: yt­ter­tøy­et.

På lik lin­je som med ves­ke­ne, er jak­ke­ne ofte opp­sikts­vek­ken­de, med pels på kra­gen, sig­nal­gule bob­ler, leo­pard-møns­ter el­ler malt i lakk. Jak­ke­ne er mer­ket med Guc­ci, Ca­na­da Goo­se, Saks Potts el­ler Mon­cler. I føl­ge Euro­mo­ni­tor pas­ser­te det glo­ba­le luk­sus-jakke­mar­ke­det 11 mil­li­ar­der dol­lar sist år, opp fra cir­ka 8 mil­li­ar­der i 2011.

Høy­er-kje­den i Nor­ge om­sat­te for 85 mil­lio­ner kro­ner kun for yt­ter­tøy bare i fjor. Nett­bu­tik­ker som Net-a-por­ter.com, Nors­t­rom og Match­es­fashion har al­le ut­vi­det ka­te­go­ri­en yt­ter­tøy de sis­te se­son­ge­ne, og ut­gjør nå en av de størs­te i nett­uni­ver­set. «Vi har økt med 105 pro­sent si­den sam­me pe­rio­de i fjor», ut­ta­ler mote­di­rek­tø­ren i Net-a-por­ter til Bu­si­ness of Fashion.

I Nor­ge har duo­en bak Fleisch­er Cou­tu­re tryk­ket på rik­tig knapp. Da Ma­ja Mej­la­en­der Fleisch­er og Thea Eline Sund­hell kjør­te rundt med de førs­te jak­ke­ne i 2008, fikk de solgt inn jak­ke­ne sine til 20 ut­salgs­ste­der på førs­te for­søk. I dag om­set­ter jen­te­ne for 10 mil­lio­ner kro­ner i året. Sti­li­ko­net Sarah Jes­si­ca Par­ker har vek­ket opp­sikt med den lan­ge boble­jak­ken, sig­nert jen­te­ne, på Man­hat­tans ga­ter, og her til lands bru­kes de både i sla­låm­bak­ken og stylet med Chan­elves­ker på Frog­ner.

– Det har skjedd mye in­nen­for mar­ke­det de sis­te åre­ne. Da vi star­tet i 2008, var de­sig­net vårt ret­tet mot fjell­bruk. Vi øns­ket å in­spi­re­re jen­ter til å kom­me seg ut på tur, og føl­te noe mang­ler – plagg som var funk­sjo­nel­le, men også fi­ne å se på, for­tel­ler Ma­ja Mej­la­en­der Fleisch­er.

Nå sel­ger de jak­ke­ne sine til hver­dags­bruk i til­legg, da de har snitt som fun­ge­rer i stor­by­ene i til­legg.

– Nor­ge har et barskt kli­ma som ofte kre­ver at man er godt kledd. Sam­ti­dig vir­ker det som om det er øken­de fo­kus på kva­li­tet, der man­ge øns­ker pro­duk­ter som va­rer len­ge.

I lang tid var det ves­ker som ble om­talt som gull­gåsen i mote­ka­te­go­ri­en. Som of­test om­talt som «It­ves­ker». Før bå­ret av kjen­di­ser på røde lø­pe­re, nå en hype på­vir­ket av «in­flu­en­cers» på Insta­gram, el­ler på skul­de­ren til topp­mo­del­ler som Gi­gi Ha­did el­ler Emi­ly Rataj­kow­ski.

På et se­kund adop­te­res veske­tren­den av res­ten, til­hen­ger­ne. Bu­tik­ke­ne blir ofte ut­solgt av mo­del­le­ne, og kjede­bu­tik­ke­ne ko­pie­rer som ald­ri før. Ves­ke­ne er ofte å se i sig­nal­far­ger, slik at de vek­ker eks­tra opp­merk­som­het på gate­plan. De­sig­ner­ne er ut­spe­ku­ler­te, og vet å de­sig­ne de­tal­jer, slik at ves­ken kan bli om­talt som it-ves­ken fra se­son­gen. I lang tid har man sett Ba­len­cia­gas fir­kan­te­de ves­ker i blå og gule stri­per, Her­mes’ mikro­ves­ker til over 50.000 kro­ner og Lo­ewe-ves­ken i ele­fant­form.

Mote­kjen­ner og blog­ger Jan­ka Pol­li­a­ni me­ner hun ser en øken­de trend når det kom­mer til yt­ter­plagg, og for­tel­ler at fle­re av mote­hu­se­ne har hatt fo­kus på ak­ku­rat den­ne ka­te­go­ri­en de sis­te åre­ne.

– Jeg er stor fan av yt­ter­plagg, og hvor­dan det pim­per opp et en­kelt an­trekk som en jeans og en tskjor­te. De størs­te mote­hu­se­ne ser nok også sitt snitt til å tje­ne mer pen­ger da state­ment­jak ke­ne er dy­re­re og ser mer eks­klu­si­ve ut.

Pol­li­a­ni blir selv av­fo­to­gra­fert dag­lig når hun rei­ser rundt på mote­uke­ne, og inn­røm­mer at det er de iøyne­fal­len­de plag­ge­ne som får mest opp­merk­som­het.

– Jeg ser en stor end­ring de sis­te åre­ne, der ma­ga­si­ner og stre­et­s­tyle-fo­to­gra­fer ser på det lil­le eks­tra. Ma­ga­si­ne­ne vil fort­satt fin­ne tren­der gate­langs, og et state­ment­plagg som en jak­ker vil fort­satt va­ere det som løf­ter hele an­trek­ket – og ut­gjør de kom­men­de tren­de­ne, sier Pol­li­a­ni.

FOTO: POL­LI­A­NI.COM

Blog­ger Jan­ka Pol­li­a­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.