Hud og hår får juling av so­len og tren­ger pleie før høst­stor­me­ne HØSTVASK

Etter late da­ger på stran­den, brent nese­tipp og salt­vann i hå­ret kom­mer re­ha­bi­li­te­rin­gen. Høs­tens pro­duk­ter inne­hol­der es­sen­si­el­le olje, apri­kos­frø og duft av tre­verk.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

An­sikts­krem fra Ma­lin&goetz, 980 kro­ner Etter fe­rie sies det at man er opp­lagt og klar for en ny se­song. Man kjen­ner som re­gel på døgn­ryt­men i til­legg. Da kan en øye­krem va­ere hjel­pen man sø­ker. Kre­men fra Ma­lin&goetz er la­get for sen­si­tiv hud, og pas­ser ut­mer­ket for trøt­te ar­beids­øyne. Rens og mas­ke i ett fra Kiehl’s, 295 kro­ner Det­te pro­duk­tet kan bru­kes dag­lig til å ren­se og eks­fo­liere hud­en. I til­legg fjer­ner den over­flø­dig olje og uren­he­ter – noe som er lurt etter en tur på stran­den. Kiehl’s an­be­fa­ler at pro­duk­tet bru­kes tre gan­ger i uken som en eks­fo­lie­ren­de mas­ke. La gjer­ne mas­ken sit­te i tre til fire mi­nut­ter før den vas­kes av. Mas­ken fjer­ner døde hud­cel­ler og etter­la­ter hud­en myk og ren. Kropps­skrubb fra Tom Ford, 397 kro­ner Er man ute etter en lett ut­vei, som re­sul­te­rer i en glatt og po­lert hud, er en skrubb det enk­les­te al­ter­na­ti­vet. La den få en fast plass på du­sj­hyl­len, slik at skrub­ben blir flit­tig brukt. Tom Fords skrubb er fylt med apri­kos­frø, noe som etter­la­ter hud­en med en frisk duft i til­legg. Tom Ford fås kjøpt på Gim­le Par­fy­me­ri i Oslo – el­ler på nett. Hånds­åpe fra Byre­do, 438 kro­ner Hånds­åpen fra det po­pu­la­ere mer­ket Byre­do luk­ter ikke bare som tre­verk og si­trus, duf­t­er som etter­la­ter en mas­ku­lin og frisk duft – men den ser også lek­ker ut på bade­rom­met. Byre­do kom­mer også med en hånd­krem i sam­me se­rie. Kam fra Buly 1803, 579 kro­ner Er man eks­tra fin på det, kan man ty til hånd­lag­de kam­mer fra Sveits. Buly ble etab­lert i 1803, og hol­der i dag til i Pa­ris. Blant sort­i­men­tet fin­ner man også par­fy­mer, tann­kre­mer og and­re pro­duk­ter til hå­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.