Regn­man­nen

På fire år har Al­las­dhair Wil­lis tatt 160 år gam­le Hun­ter fra bonde­støv­ler til mote­mer­ke.

Finansavisen - Fashion - - DESIGN - TORGEIR KVEIM STI

Jeg er blitt en slags auto­ri­tet når det kom­mer til å snak­ke om va­e­ret, sier Al­las­dhair Wil­lis. For man­ge er han kan­skje best kjent som man­nen til Stel­la Mc­cart­ney, mote­ska­per og dat­ter til den le­gen­da­ris­ke Beatles-front­man­nen Paul Mc­cart­ney. Selv om Al­lash­dair Wil­lis til dels le­ver i skyg­gen av sin kone, står han som krea­tiv sjef for bri­tis­ke Hun­ter ikke til­ba­ke for sin bed­re halv­del. Han har gått i skred­der­syd­de dres­ser si­den han la­er­te å gå, og er en ynd­ling i bri­tisk mote­pres­se. Men de sis­te åre­ne har man­nen med de is­blå øyne­ne vist at han har et hånd­lag for bu­si­ness. Han har gjort gam­mel gum­mi hipt, og nå vil han leg­ge ver­den for sine sø­le­te føt­ter.

– Da jeg kom inn var 99,1 pro­sent av sal­get støv­ler. I dag ut­gjør det om­trent halv­par­ten av om­set­nin­gen, sier han.

Prins Char­les har et par.

Dron­ning Eliza­beth det sam­me. Men selv om det ofte er de kon­ge­li­ge som nev­nes har Hun­ter tra­di­sjo­nelt va­ert den bri­tis­ke lands­byg­das fot­tøy. En slags bri­tisk ver­sjon av Fel­les­kjø­pet-dres­sen, og en selv­føl­ge­lig­het når du kjø­rer gjen­nom et fro­dig, bri­tisk land­skap i en gam­mel Ran­ge Ro­ver, med jakt­hun­den ly­dig ved din side. Det var imid­ler­tid et bil­de av Ka­te Moss iført høye Hun­ter-støv­ler som for al­vor spar­ket det tra­di­sjons­rike mer­ket opp på mote-him­me­len. Kan­skje selve be­vi­set på at et bil­de kan si mer enn tu­sen ord, el­ler al­ter­na­tivt, sel­ge hundre­tu­se­ner par sko. For føl­gen­de av Ka­te Moss­ef­fek­ten gjor­de at ab­so­lutt al­le fes­ti­val­gjen­ge­re i Stor­bri­tan­nia skul­le ha et par. Og iføl­ge Wil­lis, ser det ikke ut til å avta.

– Nå er vi midt i fes­ti­val­se­son­gen, og det ser ut til å bli en av de var­mes­te uke­ne som er målt si­den 1970 tal­let, men sal­get går så det gri­ner. Det er gans­ke in­ter­es­sant, sier han.

Wil­lis ble hen­tet inn i 2013

som krea­tiv sjef for å ka­pi­ta­li­se­re på in­ter­es­sen den gam­le tra­ve­ren had­de fått blant unge. Hun­ter-stø­ve­len er i dag bri­te­nes og euro­pe­eres fes­ti­val­fot­tøy num­mer én. Men Wil­lis men­te det var mer å hen­te. Der­for snud­de han det krea­ti­ve på ho­det, re­lan­ser­te ett de­sign for gam­le kun­der og ett for nye, med en plan om å gjø­re Hun­ter til et ver­dens­oms­pen­de livs­stils­mer­ke.

– Da jeg ble kon­tak­tet av in­ves­to­re­ne var

de åpne for for­slag. De spur­te hva mer­ket kun­ne bli, hvor­dan det kun­ne vokse og hvor­dan det skul­le se ut. Rol­len min har va­ert nes­ten like mye stra­te­gisk som krea­tiv.

– Det har va­ert en pro­sess som har tatt noen år, og det er først nå vi ser at det vir­ke­lig be­gyn­ner å ta av.

I 2015 om­sat­te Hun­ter for 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, med en øk­ning på 19 pro­sent i om­set­ning fra året før. Mar­gi­ne­ne falt imid­ler­tid litt, noe sel­ska­pet hev­der skyl­des åp­nin­gen av to flagg­skip­bu­tik­ker i Lon­don og Tokyo og in­ves­te­rin­ger. Den mest merk­ba­re for­skjel­len si­den Wil­lis kom inn til Hun­ter har va­ert å dele mer­ket inn i to ka­te­go­ri­er, Hun­ter Field og Hun­ter Ori­gi­nal. Det førs­te er tek­nis­ke kla­er for den tra­di­sjo­nel­le kun­den, mens Ori­gi­nal er for de yng­re mote­in­ter­es­ser­te.

– Når du har et mer­ke som har va­ert i 160 år må du ikke glem­me hvem du er og hva som gjor­de det­te mer­ket stort til å be­gyn­ne med. Sam­ti­dig så vi på mu­lig­he­te­ne som lå i et mer­ke sva­ert man­ge er glad i.

– Det in­ter­es­san­te i dag er at mote-de­len av sel­ska­pet om­set­ter for mer enn den tek­nis­ke bi­ten.

I mot­set­ning til Mc­cart­ney, som la­er­te sitt hånd­verk ved Lon­dons pre­sti­sje­tun­ge Cen­tral Saint Mar­tins-høy­sko­le, ser han ikke på seg selv som mote­de­sig­ner. Han stu­der­te kunst på Sla­de School, og inn­røm­mer at han er mer in­ter­es­sert i de ner­de­te as­pek­ter ved job­ben. Ikke minst de tek­nis­ke funk­sjo­ne­ne ved kla­er og sko som kre­ves i dår­lig va­er. For Wil­lis har kla­er all­tid va­ert vik­tig del av ham, len­ge før han hav­net på for­si­de­ne av bri­tisk mote­pres­se. Han er kjent i mote­ver­de­nen for å ha used­van­lig god stil, og er ofte an­sett som en av de best kled­de når kona har cat­walk-show – til­stel­nin­ger han all­tid er til­ste­de på for å heie hen­ne frem.

– Jeg må nok inn­røm­me at kla­er har va­ert en vik­tig del av meg, helt si­den jeg var li­ten. Det hand­ler om at jeg all­tid har brydd meg om hvor­dan jeg ser ut og hva kla­er gjør med folk. Jeg voks­te opp med en far som all­tid var pent kledd. Hjem­me hos oss hand­let det om sar­to­ri­al ele­gan­se, både for kvin­ner og menn, sier han.

– Hva du har på deg er noe av det førs­te folk leg­ger mer­ke til. Jeg els­ker kla­er og ta meg godt ut, men det er ikke sånn at jeg er be­satt av det.

I fjor lan­ser­te han sitt førs­te cat­walk-show med mer­ket un­der Lon­don Fashion We­ek, med om­gi­vel­ser la­get av telt­du­ker og ren­nen­de vann. Den­ne gan­gen var kona som ap­plau­der­te sin mann etter et vel over­stått show. Gjen­nom­fø­rin­gen stil­net kri­ti­ker­ne som tid­li­ge­re had­de ledd av at et mer­ke som liv­na­erer seg av å sel­ge gummi­støv­ler had­de noe som helst på en cat­walk å gjø­re.

– Vi vet hvem kun­de­ne våre er og har en sterk iden­ti­tet. Det hand­ler ikke om de ny­es­te tren­de­ne, men å de­sig­ne gode pro­duk­ter rundt de­res ver­den, ut­tal­te Wil­lis den gang.

Til dag­lig bor Wil­lis og Mc­cart­ney i et ro­lig om­rå­de i Vest-lon­don. Der le­ver de et stil­le liv og tri­ves bed­re med en ro­lig lunsj med ven­ner el­ler å hen­te ett av sine fire barn fra sko­len, enn på den røde lø­pe­ren og mote­fes­ter. Pa­ret fant hver­and­re etter å ha møtt en for­ret­nings­mid­dag på Browns Ho­tel, da Wil­lis ble bedt om å kon­sul­te­re Mc­cart­ney’s mer­ke. Han ring­te hen­ne opp sam­me dag. I dis­se da­ger job­ber han med å be­fes­te mer­kets po­si­sjon blant an­net i USA, hvor de ikke har den sam­me his­to­ris­ke til­knyt­nin­gen. Sel­ska­pet må le­ve­re, men han tror det bare kan gå én vei. År­sa­ken til det me­ner han er:

– Det slut­ter ikke å reg­ne, og al­le tren­ger et par so­li­de gummi­støv­ler.

Al­las­dhair Wil­lis har snudd tvert om på det gam­le stø­vel­mer­ket Hun­ter. Pla­nen er et ver­dens­om­spen­nen­de livs­tils­mer­ke.

FOTO: NTB SCANPIX

Bil­det av Ka­te Moss i Hun­ter-støv­ler var det som for al­vor løf­tet mer­ket ut av fri­lufts­bu­tik­ke­ne og inn i Lon­dons mote­sir­kel.

Den krea­ti­ve sje­fen har delt mer­ket inn i to. Ett for den gam­le kun­den og ett for den nye. Nå vil han ta Hun­ter glo­balt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.