Fot­bal­lADELEN

Hus­ker du da Jostein Flo sig­ner­te kon­trakt i Pre­mi­er League iført hvi­te ten­nis-sok­ker, at Hal­vard Thore­sen ble buet ut for­di han gikk kledd i dress, el­ler gummi­støv­le­ne til Dril­lo? Nå er fot­ball blitt mote­rik­tig.

Finansavisen - Fashion - - FOTBALL - LARS K. MIDTSJØ

Fra tri­bu­nen. Pa­ris, juni 2014: En ar­mè av snau­klip­te ten­årin­ger i jogge­buk­ser, tre­nings­over­al­ler og jogge­sko tram­per ned­over cat­walken. Skuet - som ved førs­te øye­kast kan min­ne en gjeng fot­ball-ca­su­als som er kla­re for en sloss­kamp etter match – er Gos­ha Rub­jin­sky sin al­ler førs­te vis­ning i mote­ho­ved­sta­den Pa­ris. De­sig­ne­ren som har byg­get sitt navn på re­fe­ran­ser til post­sov­je­tisk ung­doms­kul­tur, fot­ball og sam­ar­beid med re­tro-sports­mer­ker har klart å over­be­vi­se mote­ver­den om at de enk­le tre­nings­klaer­ne og en ro­man­ti­se­ring av ar­bei­der­klasse­kul­tur hø­rer hjem­me på en cat­walk i Pa­ris.

Fot­ball­re­fe­ran­se­ne er han ikke ale­ne om. De har kom­met som per­ler på en snor de sis­te åre­ne: Fot­ball­skjerf de­sig­net av det ja­pans­ke mer­ket Com­me Des Gar­cons, det glos­sy fot­ball-ma­ga­si­net The Gre­en Soc­cer Jour­nal min­ner mer om et mote­ma­ga­sin enn et rent fot­ball-blad og en gjen­opp­li­ving av tri­bune­mote fra gam­le klas­sis­ke­re som Stone Is­land og C.P. Com­pany har pre­get mote­bil­det de sis­te åre­ne. På side­lin­jen står vel­kled­de tre­ne­re som tid­li­ge­re satt kom­for­ta­belt i sine tre­nings­over­al­ler og styr­te la­ge­ne sine. Nå er dres­sen ita­li­ensk. Fot­ball­uni­ver­set som tid­li­ge­re var et sym­bol på en­kel ar­bei­der­klasse­kul­tur har blitt motes­fa­erens spyd­spiss. Hva har skjedd?

– Tid­li­ge­re har det va­ert en tra­di­sjon for at fot­ball­in­du­stri­en har brukt mote. Det som er nytt nå, er at mo­ten er in­spi­rert av fot­ball.

Fro­de da Cos­ta-lia er re­dak­tør for det nors­ke fot­ball-ma­ga­si­net Jo­si­mar. Han på­pe­ker at det plei­de å va­ere om­vendt. At mote­re­fe­ran­ser i fot­ball­mil­jø­et ikke er noe nytt. Fi­ne dres­ser, fot­ball­stjer­ner med tone­an­gi­ven­de hår­svei­ser, egne kol­lek­sjo­ner og par­fy­mer som sel­ges i hundre­tu­sen kvan­ta. I dag snak­kes det om motei­ko­ner som Da­vid Beck­ham og Ro­nal­do. De vil li­ke­vel all­tid hav­ne i skyg­gen av iko­ne­ne fra den gan­gen fot­ball var en ekte folke­sport.

For iføl­ge da Cos­ta-lia har det all­tid va­ert et tett bånd mel­lom fot­ball og mote.

– Ge­or­ge Best var jo en pop­stjer­ne. Han var på sam­me nivå som Beatles. Og i kraft av å va­ere så iko­nisk, ble han også et mote­for­bil­de. Både i det høy­kul­tu­rel­le og det lav­kul­tu­rel­le, fort­set­ter han.

Den svens­ke mote­pro­fes­so­ren og skri­ben­ten Phil­lip War­kan­der har et blikk som sve­ver langt uten­for fot­ball­ba­nen, og for­kla­rer han fe­no­me­net med en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.