HIP TO BE SQUA­RE

Klok­ken går rundt, men klok­ke-en­tu­sia­te­ne er fir­kan­tet i øyne­ne.

Finansavisen - Fashion - - KLOK­KE -

Et­ter si­gen­de var den «ver­dens førs­te pi­lot­klok­ke», men har et stil­fullt ytre som min­ner lite om de funk­sjo­nel­le pi­lot­klok­ke­ne fra se­ne­re ti­år. Car­ti­ers «San­tos», så da­gens lys i 1904, som en venne­tje­nes­te fra Louis Car­ti­er til fly­ge­ren Al­ber­to San­tos-du­mont. To år se­ne­re var klok­ken med på San­tos-du­monts ver­dens­re­kord, med 220 me­ter og 21 se­kun­der i luf­ten. San­tos-du­mont skap­te his­to­rie, og hos Car­ti­er le­ver det ka­rak­te­ris­tis­ke San­tos-de­sig­net vi­de­re i en lett mo­der­ni­sert form.

De fir­kan­te­de arm­bånds­urene gjor­de for al­vor sin en­tré tid­lig på 1900-tal­let, mens klok­ken – slik vi kjen­ner den i dag – fort­satt var i sin spe­de barn­dom. Ret­te lin­jer og skar­pe hjør­ner ble imid­ler­tid ald­ri noen do­mi­ne­ren­de de­sign­ret­ning. Men selv om tren­den ald­ri tok helt av, for­svant den hel­ler ikke.

Et knip­pe fir­kan­te­de arm­bånds­ur ny­ter i dag iko­nisk sta­tus blant sam­le­re og en­tu­si­as­ter. Klokke­mo­del­ler som ble unn­fan­get for fle­re ti­år til­ba­ke, og frem­de­les le­ver i bes­te vel­gå­en­de – ofte i na­er ori­gi­nal form. Men til tross for at det ytre er be­vart, har urenes rol­le tro­lig end­ret seg over tid.

Da sveit­sis­ke Ja­e­ger-lecoult­re in­tro­du­ser­te en­tu­si­ast­fa­vo­rit­ten «Re­ver­so» i 1931, var den pri­ma­ert til­tenkt po­lo­spil­le­re på heste­ryg­gen. En ro­ter­bar kas­se gav bru­ke­ren mu­lig­he­ten til å ver­ne glas­set i front, mot støt og ska­der. Over 80 år se­ne­re er Re­ver­so fort­satt en ak­tu­ell klok­ke – ikke nød­ven­dig­vis for po­lo­spil­le­re, men som en av ur­ver­de­nens mest so­fis­ti­ker­te og ele­gan­te dress­klok­ker.

He­u­ers «Mona­co» ble på sin side lan­sert for å fei­re Mona­co Grand Prix i 1969. Den var dess­uten ver­dens førs­te selv­trek­ken­de kro­no­graf i fir­kan­tet inn­pak­ning. De­sig­net var egent­lig slå­en­de nok i seg selv, men et­ter å ha pry­det hånd­led­det til Ste­ve Mc­que­en – «The King of Cool» – i fil­men «Le Mans» i 1971, var le­gende­sta­tu­sen uun­gåe­lig. I dag er den sveit­sis­ke klok­ken nok of­te­re å fin­ne un­der skjor­te man­sjet­ter, enn på ar­men til bars­kin­ger med langt hår og bren­nen­de racing­dres­ser.

Re­troin­spi­rer­te ur er i vin­den som ald­ri før. Og når ur­pro­du­sen­te­ne vil un­der­stre­ke sin til­knyt­ning til for­ti­den, kan en fir­kan­tet ur­kas­se va­ere en styr­ke. Glashüt­te

FOTO: TAG HE­U­ER

Den kan­skje mest kjen­te fir­kan­te­de klok­ken er TAG He­u­er Mona­co, godt hjul­pet av Ste­ve Mc­que­en og fil­men «Le Mans».

TAG He­u­er Mona­co.

JON HEN­RIK HA­RALD­SEN Grunn­leg­ger og an­svar­lig re­dak­tør for Tids­so­nen, Skan­di­na­vias størs­te nett­sted for klokke­en­tu­si­as­ter. Han skri­ver om ur­ver­de­nen for Fi­nans­avi­sen Fashion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.