Tren­der fra cat­walken

Finansavisen - Fashion - - INSPIRASJON - ALEXANDRA SAETRAN alexandra@fi­nans­avi­sen.no

Høs­ten na­er­mer seg med storm­skritt. Høye hal­ser, rødt og 100 pro­sent ull ut­gjør se­son­gens størs­te tren­der.

#1 Dekk hal­sen

I lø­pet av de to sis­te se­son­ge­ne har man sett mye til til­dek­te hal­ser. Bur­ber­ry trakk kan­skje det lengs­te strå­et – da de vis­te en tra­ck suit med glide­lås opp til hal­sen i skin­nen­de glit­ter. Den­ne se­son­gen har ut­ryk­ket lan­det mer mot nor­ma­len, noe som gjør at det er på tide å ten­ke kom­fort foran noe an­net. Over­de­le­ne skal va­ere var­me, tyk­ke og gjer­ne strik­ket. Om man ikke har kas­tet seg på lan­dets strikke­trend ennå, bug­ner bu­tik­ke­ne over med den­ne type plagg. Un­der mote­uke­ne vis­te både Bur­ber­ry, Oli­ver Spen­cer og JW An­der­son sin tolk­ning av tren­den – som både kan bru­kes til jobb­uni­for­men el­ler un­der fa­mi­lie­mid­da­gen.

#2 Ikke glem slip­set

En gle­de­lig be­skjed til al­le som lu­rer på om det er for stivt el­ler ei å bru­ke slip­set i hver­da­gen. Skal man tro cat­walken skal slip­set tas frem, en gang for al­le. Slip­set ble sett hos mer­ker som Ba­len­cia­ga, Vete­ments og Gos­ha Rubchin­skiy den­ne se­son­gen - merke­va­rer man ofte for­bin­der med det mot­sat­te. Ikke over­ras­ken­de så man også slip­set un­der vis­nin­ge­ne til Pra­da og Dior Hom­me – som had­de en mer preppy til­na­er­ming enn først­nevn­te. Hos mote­hu­set Lan­vin var slip­set byt­tet ut med et mi­ni­ma­lis­tisk skjerf, som skul­le er­stat­te det tren­dy til­be­hø­ret.

#3 Ull er gull

Ull­gen­se­ren slip­per ikke unna den­ne se­son­gen, og er en av høs­tens sto­re tren­der. Mer­ket som fikk mest opp­merk­som­het un­der mote­uke­ne var spans­ke Lo­ewe, som mik­set ull med blonde­skjørt, skinn og høye hae­ler. Nord­menn er ikke vans­ke­lig å be når det kom­mer til å bru­ke ull, noe som gjør tren­den en­kel å ta i bruk. Louis Vu­it­ton, Miu Miu og Pra­da bruk­te også ull­ma­te­ria­let som in­spi­ra­sjon, og mik­set det med sine iko­nis­ke ut­trykk. Ull­gen­se­ren fin­nes vel i de fles­te hjem i Nor­ge, men øns­ker man å pim­pe den opp har de fles­te luk­sus­mer­ke­ne sine mo­dell i bu­tikk al­le­re­de i slut­ten av au­gust.

#4 Va­er syn­lig i løy­pa

Det er ikke noen hem­me­lig­het at rød­to­nen har va­ert i trend­bil­det en stund, gjer­ne sett sam­men med uli­ke rosany­an­ser. Li­ke­vel stil­ler far­gen ster­ke­re enn noen gang, og var å se hos både Max Ma­ra, Fen­di og Va­len­ti­no den­ne se­son­gen. Far­gen blir sett på som so­fis­ti­kert, vok­sen, sen­su­ell og sterk. Hos Max Ma­ra ble far­gen brukt fra topp til tå. Fen­di gikk for den mer so­fis­ti­ker­te 70-talls­loo­ken – mens Alex­an­der Mc­que­en mik­set rød­to­nen med sort for å få et stren­ge­re og mer rocka ut­trykk. Gå for ton-i-ton, el­ler im­ple­men­ter far­gen el­lers i gar­de­ro­ben.

FOTO: NTB SCANPIX

Oli­ver Spen­cer.

Pra­da. Slips med print fra Guc­ci, 1.155 kro­ner.

Sort gen­ser fra Jil San­der, 3.800 kro­ner.

Slips i ull fra Tom Ford, 1.800 kro­ner.

FOTO:NTB SCANPIX

Blå gen­ser fra Hol­zwei­ler, 1.400 kro­ner.

Rødt slips fra Os­car Ja­cob­son, 850 kro­ner.

Kå­pe fra Bur­ber­ry, pris på fore­spør­sel.

FOTO: LO­EWE

Lo­ewe.

FOTO: NTB SCANPIX

Max Ma­ra.

Ull­gen­ser fra Isa­bel Ma­rant, 2.300 kro­ner.

Ull­gen­ser fra Ms­gm/match­es­fashion.com, 2.200 kro­ner.

Kjo­le fra­do­rot­hee Schu­ma­cher,

5.200 kro­ner.

Ull­gen­ser fra Mar­ni, 4.800 kro­ner.

Sko fra Ba­len­cia­ga, ca. 7.300 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.