farge­fest

Det er lett å vel­ge den sorte jobb­uni­for­men. Li­ke­vel er det farge­to­ner som rødt og gult som ut­strå­ler ener­gi, selv­sik­ker­het og vil­je, me­ner farge­eks­pert Dag­ny Thur­mann-moe.

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN - ALEXANDRA SAETRAN

Slut­ten av 70-tal­let mar­ke­rer et slags skil­le i ar­beids­li­vet. Kvin­ner be­gyn­te å duk­ke opp i et ar­beids­mar­ked som tid­li­ge­re had­de va­ert manns­do­mi­nert. Mye hand­let om å pas­se inn, og den enk­les­te må­ten var å bru­ke kla­er som kom­mu­ni­ka­sjons­verk­tøy.

Be­gre­pet power­dres­sing så da­gens lys da kvin­ne­ne for al­vor mar­sjer­te inn i cor­po­rate-ver­den på slut­ten av det­te ti­året, noe som re­sul­ter­te i sto­re dres­ser og bre­de skuld­re – ko­piert fra for­ret­nings­men­ne­ne. De­sig­ne­ren Don­na Ka­ran øns­ket å mot­be­vi­se at man måt­te ko­piere man­nen for å pas­se inn, og lan­ser­te en kol­lek­sjon i 1985 be­stå­en­de av kash­mir, skjørt og bal­le­rinas­ko, som snart ble den nye ar­beids­uni­for­men for kvin­ner.

– På den ti­den hand­let det om å imi­te­re hvor­dan menn kled­de seg. Mot 90-tal­let end­re sil­hu­et­ten seg noe, men det var fort­satt herre­plagg som gjaldt. Dress el­ler drakt, litt mer fi­gur­sydd og helst i sort el­ler grått og blått, el­ler hvi­te skjor­ter, for­tel­ler farge­eks­pert Dag­ny Thur­mann-moe, som be­skri­ver den ty­pis­ke jobb­uni­for­men til nord­menn som sort, grå og bei­ge.

En ame­ri­kansk stu­die har li­ke­vel kon­klu­dert med at menn an­ser kvin­ner som kler seg i sort som enk­le­re å sty­re og kon­trol­le­re. Thur­mann-moe har holdt fore­drag om power­dres­sing de sis­te fem åre­ne, og me­ner det har skjedd en drei­ning.

– Fra å imi­te­re menns kles­drak­ter, er det fe­mi­ni­ne og farge­rike på full fart inn i na­e­rings­li­vet. Mens kjo­ler med små­blomst­re­te møns­ter og car­di­gans tid­li­ge­re ble sett på som use­riøst og noe som ikke var pas­sen­de på jobb, er det fle­re blant top­pe­ne som fø­ler seg kom­for­tab­le i det fe­mi­ni­ne.

Eksperten for­kla­rer at det fe­mi­ni­ne for­mid­ler en styr­ke og en selv­sik­ker­het som til­hø­rer den nye ge­ne­ra­sjo­nen

kvin­ne­li­ge le­de­re.

– Vi tren­ger ikke len­ger late som om vi er gode «manne­ver­sjo­ner» av kvin­ner. Det kvin­ne­li­ge har også en na­tur­lig plass i na­e­rings­li­vet. Sam­ti­dig kan både kvin­ner og menn bru­ke far­ger på en ef­fek­tiv måte, som styr­ker det bud­ska­pet man øns­ker å for­mid­le, sier hun, og leg­ger til at far­ger er vårt vik­tigs­te ikke-ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sjons­verk­tøy.

– Vi opp­fat­ter far­ge før form, og far­ge­ne er et vik­tig verk­tøy for oss for å tol­ke om­gi­vel­se­ne våre. Du vil bli opp­fat­tet helt for­skjel­lig der­som du kler deg i en rød gen­ser i ste­det for en grå. Et grått rom vil få deg til å føle deg an­ner­le­des enn et grønt. Vi tar be­slut­nin­ger og gjør an­ta­gel­ser hver enes­te dag ba­sert på far­ge - og meste­par­ten av ti­den, på et helt ube­visst plan, sier hun.

Pre­si­dent­val­get i USA i fjor er et godt ek­sem­pel på power­dres­sing. Mens Hil­la­ry Clin­ton valg­te å gå for kjo­ler og dres­ser i al­le regn­bu­ens far­ger, holdt Do­nald Trump fast i det røde slip­set sitt.

– Si­den 80- og 90-tal­let har sort va­ert den klas­sis­ke auto­ri­tets­far­gen. I dag er den i ferd med å bli ut­da­tert. Den gam­le auto­ri­ta­ere, dis­tan­ser­te le­der­sti­len fø­les noe gam­mel­dags, og det er vik­ti­ge­re å bli sett på som venn­lig, kom­pe­tent og med slag­kraft.

Trump bru­ker klas­sis­ke gam­mel­dags makt­far­ger med sin kom­bo av sorte og grå dres­ser med rødt slips. Sam­ti­dig er det vel in­gen an­nen lands­le­der som blir gjort mer narr av.

– Hvor­dan bør man gå frem om man øns­ker å bru­ke mer far­ger i kles­vei­en?

– Sva­ert få kler sort el­ler grått. Far­ge­ne frem­he­ver ryn­ker, po­ser un­der øyne­ne og gjør hud­en mer gus­ten. Sam­ti­dig er det du kom­mu­ni­se­rer ikke spe­si­elt po­si­tivt. Jeg an­be­fa­ler at man fin­ner ut av hvil­ke far­ger man kler, og byg­ger opp en gar­de­ro­be rundt det­te.

Eksperten tip­ser om at man kan star­te med dype ju­vel­to­ner, ny­an­ser av blått, rødt og grønt, samt de mør­ke­re brun­to­ne­ne. Hun me­ner at de al­ler fles­te kler dis­se farge­to­ne­ne.

– Sam­ti­dig frem­he­ver de øyen­far­gen vår, noe som er et sva­ert vik­tig kom­mu­ni­ka­sjons­verk­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.