Mer­kur Mar­ket frir til in­ves­to­rer

Finansavisen - JUS - - Inn­hold - STEI­NAR GRI­NI

Mer­kur Mar­ket er børsen der in­ves­to­re­ne kan hand­le elek­tro­nisk mens ei­er­ne nes­ten slip­per for­mues­skatt. Nå lok­ker Børsen sel­ska­per ved å fri enda mer til in­ves­to­re­ne.

Mer­kur Mar­ket star­tet som en mar­keds­plass for pus­si­ge og uor­to­dok­se sel­ska­per, men er raskt i ferd med å bli en at­trak­tiv børs med sto­re for­de­ler for in­ves­to­rer. I de­sem­ber ble Ko­li­bri Ka­pi­tal, Epic Gas, Son­ga Bulk og Gen­ti­an Dia­gno­s­tics tatt opp til no­te­ring. Sist­nevn­te opp­lev­de mer enn en dob­ling av ak­sje­kur­sen de førs­te to uke­ne etter no­te­ring.

I ja­nu­ar tråd­te en rek­ke merk­ba­re end­rin­ger i kraft for Mer­kur Mar­ket. Dis­se har gjort at Øystein Stray Spe­ta­lens off­shore­sel­skap, Stan­dard Dril­ling, har latt sine emi­sjons­ak­sjer bli Mer­kur-no­tert ved to an­led­nin­ger.

Stan­dard Dril­ling har brukt Mer­kurs mu­lig­het for mid­ler­ti­dig no­te­ring slik at in­ves­to­re­ne har kun­net hand­le sine nye ak­sjer len­ge før Fi­nanstil­sy­net god­kjen­te opp­taks­pro­spek­tet som kre­ves for å hand­le ak­sje­ne på Oslo Børs.

Re­du­se­rer feil­pri­sing

– In­ves­to­re­ne har stort øns­ke om lik­vi­di­tet i ak­sje­ne med én gang. Et­ter­som Mer­kur Mar­ket bru­ker bør­sens elek­tro­nis­ke han­dels­sys­tem blir han­de­len mye bil­li­ge­re for in­ves­to­re­ne, sier ad­vo­kat Ed­vard Cock i ad­vo­kat­fir­ma­et CLP til Fi­nans­avi­sen.

Oslo Børs frem­he­ver selv at re­ge­len om mid­ler­ti­dig han­del av ak­sjer i en

ak­sje­klas­se som fra før er no­tert på Oslo Børs el­ler Oslo Axess kan va­ere prak­tisk for å få han­del i ak­sjer i på­ven­te av at sel­skaps­retts­li­ge for­hold skal fal­le på plass. Tid­li­ge­re har sel­ska­per måt­tet løse det­te gjen­nom no­te­ring på Otc-børsen.

– Med han­del gjen­nom Mer­kur Mar­ket blir han­de­len elek­tro­nisk og mye enk­le­re, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Geir Ha­rald Aase ved Oslo Børs.

Otc-han­de­len har nem­lig i fle­re til­fel­ler med­ført be­ty­de­lig feil­pri­sing, noe som nå let­te­re vil unn­gås.

Må ha til­rette­leg­ger

Cock pe­ker på at Børsen har gjort en rek­ke gode grep for å gjø­re Mer­kur at­trak­tiv og for å re­du­se­re ri­si­ko­en for in­ves­to­re­ne.

– Det leg­ges nå opp til at man i for­bin­del­se med no­te­rin­gen må få inn en Mer­kur-råd­gi­ver, hvil­ket i prak­sis er et meg­ler­hus som er an­svar­lig for å fast­set­te ram­me­ne for due di­li­gen­ce. De skal også be­kref­te over­for Oslo Børs at al­le opp­taks­vil­kår er opp­fylt og at sel­ska­pet og dets ak­sjer er eg­net for no­te­ring på Mer­kur Mar­ket. Det­te vil løf­te kva­li­te­ten på pre­sen­ta­sjo­nen og gi en mer struk­tu­rert opp­taks­pro­sess som både sel­ska­pet og in­ves­to­re­ne vil ha stor nyt­te av, sier Cock.

Han tror øvel­sen tvin­ger frem mer om­fat­ten­de due di­li­gen­ce, noe man tid­li­ge­re unn­gikk hvis mar­keds­ver­di­en var un­der 50 mil­lio­ner.

– Men det gjør at det blir mer kva­li­tet på sel­ska­pe­ne som blir no­tert. De vil let­te­re kun­ne sty­re frem­over og ha kon­troll med do­ku­men­ta­sjon og in­for­ma­sjons­plikt. Økte kost­na­der på kort sikt vil tje­nes inn over tid, sier Cock.

Bes­te av to ver­de­ner

– Det gjør også at verdi­pa­pir­fond, som tid­li­ge­re har va­ert skep­tisk til både sel­ska­per og lik­vi­di­tet vil se det som en at­trak­tiv plas­se­ring. Mer­kur er en re­gu­lert han­dels­plass og spi­ser der­med ikke av an­de­len fon­de­ne kan plas­se­re uno­tert, sier Cock.

Men om Mer­kur Mar­ket an­ses som en re­gu­lert han­dels­plass som Oslo Børs, an­ses det som en Otc-børs skatte­mes­sig. Det be­tyr at ei­er­ne for­mues­be­skat­tes for sin an­del av sel­ska­pets skatte­mes­si­ge ver­di, og ikke som an­del av børs­ver­di­en.

– Der­med får man det bes­te av to ver­de­ner. Man får det at­trak­ti­ve i å va­ere uno­tert skatte­mes­sig sam­ti­dig som man er til­gjen­ge­lig for in­ves­te­rings­fond gjen­nom at mar­keds­plas­sen er re­gu­lert. Det skatte­mes­si­ge as­pek­tet er nok et ve­sent­lig ar­gu­ment for at fle­re av sel­ska­pe­ne på Otc-lis­ten ikke har søkt om no­te­ring på Oslo Børs og Oslo Axess tid­li­ge­re, men det er ikke noe ar­gu­ment for ikke å va­ere no­tert på Mer­kur. Jeg blir ikke over­ras­ket om fle­re Otc-sel­ska­per føl­ger i fot­spo­re­ne til Son­ga Bulk og Epic Gas, sier Cock.

Børsen har også inn­ført nye krav til at fri flyt må ut­gjø­re 15 og ikke 10 pro­sent.

– I prak­sis er den­ne ters­ke­len for lav uan­sett, så den end­rin­gen har in­gen prak­tisk be­tyd­ning. Hvis man har så lite fri flyt er ikke sel­ska­pet eg­net til å va­ere no­tert, sier Cock.

JA, TAKK. BEG­GE DE­LER: Man det bes­te av to ver­de­ner. Man får det at­trak­ti­ve i å va­ere uno­tert skatte­mes­sig sam­ti­dig som man er til­gjen­ge­lig for in­ves­te­rings­fond gjen­nom at mar­keds­plas­sen er re­gu­lert, sier Clp-ad­vo­kat

FOTO: EI­VIND YGGE­SETH

Ed­vard Cock.

FOTO: EI­VIND YGGE­SETH

ELEK­TRO­NISK: – Med han­del gjen­nom Mer­kur Mar­ket blir han­de­len elek­tro­nisk og mye enk­le­re, sier Geir Ha­rald Aase og vi­ser til at fle­re sel­ska­per har brukt Otc-børsen til å ska­pe han­del i emi­sjons­ak­sjer før de kan hand­les på børs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.