Se opp for årets nye ta­len­ter

Finansavisen - JUS - - Innhold -

Hvor­dan var 2016, og hvil­ke sa­ker har du job­bet med el­ler job­ber du med nå?

– Fjor­året har av na­tur­li­ge grun­ner va­ert et spen­nen­de år med stor ak­ti­vi­tet. De­ler av na­e­rings­li­vet, og fle­re bran­sjer, har va­ert tvun­get til om­stil­ling, og det har ført til at vi sa­er­lig har bi­stått in­du­stri­el­le kre­di­to­rer i gjelds­for­hand­ling- og re­struk­tu­re­rings­pro­ses­ser. Vi har også sett en øk­ning i hen­ven­del­ser fra uten­lands­ke ak­tø­rer med be­hov for av­kla­ring i på­gå­en­de re­struk­tu­re­rin­ger. Styre­an­svar er også sa­er­lig ak­tu­elt for ti­den. I til­legg er jeg til­knyt­tet Oslo by­fogd­em­be­te som bo­sty­rer.

Hvor­for tror du at du er blitt stemt frem av ad­vo­ka­ter i and­re sel­ska­per som en av de mest lo­ven­de in­nen­for ditt fag­om­rå­de?

– Fag­om­rå­det mitt in­ne­ba­erer at jeg job­ber med vans­ke­li­ge, kom­plek­se og gjer­ne ‹‹be­ten­te›› sa­ker med stor ri­si­ko in­volvert. Da er det eks­tra hyg­ge­lig å bli lagt mer­ke til blant and­re dyk­ti­ge kol­le­ger. For­hå­pent­lig­vis sy­nes kol­le­ge­ne mine at jeg bi­drar til gode dis­ku­sjo­ner og gode kom­mer­si­el­le løs­nin­ger i et be­ha­ge­lig ar­beids­mil­jø.

– Hvor­for har du valgt kon­kurs og in­sol­vens som ar­beids­felt, og hva fa­sci­ne­rer deg med det?

– In­ter­es­sen for kon­kurs ble trig­get al­le­re­de som stu­dent. Som ny­ut­dan­net fikk jeg jobb som full­mek­tig i et stort ad­vo­kat­fir­ma hvor jeg fikk job­be tett med ene­re på det­te om­rå­det. Jeg fikk mye an­svar og til­lit fra start, noe som var utro­lig kre­ven­de, men sam­ti­dig la­e­re­rikt og gøy.

– Når du job­ber med in­sol­vens, er du i høy­es­te grad til­ste­de i sam­funns­ut­vik­lin­gen, hvor man ser hva end­rin­ger i ram­me­ne­vil­kå­re­ne kan med­føre for virk­som­he­ter og hele bran­sjer. In­sol­vens kom­bi­ne­rer det­te med for­ret­nings­for­stå­el­se og kom­plek­se ju­ri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ger – på man­ge må­ter et slags kin­deregg.

– Hva slags mål­set­nin­ger har du for 2017?

– Vi for­ven­ter fort­satt høy ak­ti­vi­tet in­nen re­struk­tu­re­rin­ger og kon­kur­ser også i år. Med da­gens olje­pris vil fle­re og fle­re sel­ska­per gå tom for lik­vi­di­tet. Jeg for­ven­ter at det blir fle­re in­sol­vens­re­la­ter­te sa­ker, ikke bare in­nen­for ob­li­ga­sjons­fi­nan­sie­ring, men også hvor fle­re and­re ak­tø­rer er in­volvert. Mål­set­nin­gen for året er å va­ere en vik­tig bi­drags­yter til å løse kre­ven­de si­tua­sjo­ner som opp­står sam­men med gode kol­le­ger. Vi har styr­ket oss be­ty­de­lig in­nen off­shore­sek­to­ren den sis­te ti­den og står godt skodd i en vans­ke­lig tid for na­e­rin­gen.

– Hva fø­ler du er din størs­te ju­ri­dis­ke en­kelt­pre­sta­sjon så langt i kar­rie­ren?

– Jeg sy­nes jeg har fått va­ere med på man­ge spen­nen­de og kre­ven­de sa­ker. Det er li­ke­vel ikke de al­ler ‹‹størs­te›› kon­kur­se­ne, re­struk­tu­re­rin­ge­ne el­ler gjelds­for­hand­lin­ge­ne jeg vil trek­ke frem, men hel­ler de sa­ke­ne hvor jeg opp­le­ver takk­nem­me­lig­het fra styre­med­lem­mer el­ler kre­di­to­rer i sa­ker hvor det har stått sva­ert mye på spill.

– Når du ikke job­ber, hva gjør du da?

– Som små­barns­mor har jeg ikke fri­tids­pro­ble­mer og jeg som alle and­re er opp­tatt av å sjong­le­re lo­gis­tikk­øvel­ser og ‹‹kva­li­tets­tid›› med fa­mi­lie og ven­ner.

– Had­de du ikke blitt ad­vo­kat, hva had­de du endt opp som tror du?

– Jeg vil­le nok job­bet med men­nes­ker, kan­skje i et stør­re fir­ma, i end­ring og vekst. Jeg tri­ves vel­dig godt med å lede og ut­vik­le med­ar­bei­de­re.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Gi­sele Mar­chand i Ha­a­vind om Schult Ul­rik­sen:

– El­len be­gyn­te hos oss i 2009 og job­ber pri­ma­ert med mel­lom­sto­re og sto­re be­drif­ter i kri­se. Både på opp­drag fra be­drif­te­ne selv, el­ler kre­di­to­rer. Som en del av det­te råd­gir hun sty­rer i hvor­dan de best kan hånd­te­re en si­tua­sjon.

El­len er ge­nuint opp­tatt av re­struk­tu­re­ring og in­sol­vens, og kjenne­teg­nes ved at hun kom­bi­ne­rer fag og kom­mer­si­ell for­stå­el­se på en god måte. Hun er fo­ku­sert, løs­nings­ori­en­tert og går rett til kjer­nen på pro­blem­stil­lin­ge­ne. Hun er en rolle­mo­dell for yng­re ad­vo­ka­ter og jeg tror hen­nes evne til å ska­pe til­lit i kon­flikt­fyl­te si­tua­sjo­ner og der­igjen­nom fin­ne løs­nin­ger, er noe av nøk­ke­len til at and­re kol­le­ger trek­ker hen­ne frem.

„„Navn: El­len Schult Ul­rik­sen.

„„Født: 1976 (40 år), Oslo.

„„Stil­ling: As­so­si­ert part­ner i Ha­a­vind. „„Fag­felt: Re­struk­tu­re­ring, kon­kurs og

in­sol­vens.

„„Ut­dan­ning: Cand. Jur. Uni­ver­si­te­tet

i Oslo. Ut­ek­sa­mi­nert 2002.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.