Kort & Godt

Finansavisen - JUS - - Innhold -

Ove Vane­bo, gikk ny­lig av som stats­sek­reta­er i Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet, og går nå til­ba­ke til sin gam­le jobb i Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma.

Vane­bo, som job­bet i ad­vo­kat­fir­ma­et fra 2012 til 2016 går inn i rol­len som se­nior­ad­vo­kat i av­de­lin­gen for of­fent­lig sek­tor, til­knyt­tet ar­beids­rett og per­son­vern.

I sin nye stil­lin­gen skal han bi­stå kli­en­ter om po­li­tis­ke pro­ses­ser og by­rå­kra­ti, i møte med økt di­gi­ta­li­se­ring og nye sam­funns­ut­ford­rin­ger på per- son­vern­om­rå­det.

VARM I TRØYEN: Ove Vane­bo går fra job­ben som stats­sek­reta­er i Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet, til ny rol­le som se­nior­ad­vo­kat for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser i Klu­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.