Ny skatte­for­valt­nings­lov

– De skatte­plik­ti­ges retts­sik­ker­het svekkes på sen­tra­le om­rå­der, og mang­len­de re­gu­le­rin­ger vil ska­pe mind­re forut­be­reg­ne­lig­het. Skatte­ad­vo­ka­te­ne Bård Chris­ti­an Braa­then og Ei­nar Hei­berg er kri­tisk til en­kel­te end­rin­ger i den nye skatte­for­valt­nings­lo­ven.

Finansavisen - JUS - - Innhold - BJØRN HENNING GRANDAL

Fra 2017 er det inn­ført en ny lov om skatte­for­valt­ning. Lo­ven om­fat­ter alle skat­ter og av­gif­ter på skatte­eta­tens om­rå­de og in­ne­ba­erer en har­mo­ni­se­ring av re­gel­ver­ket. Hoved­for­må­let er å øke til­gjen­ge­lig­he­ten for bru­ker­ne. Myn­dig­he­tens mål­set­ning er å styr­ke de skatte­plik­ti­ges retts­sik­ker­het in­nen­for skat­te- og av­gifts­om­rå­det, og bed­re for­valt­nin­gen.

Skatte­ad­vo­ka­te­ne Bård Chris­ti­an Braa­then og Ei­nar Hei­berg i ad­vo­kat­fir­ma­et Se­land Or­wall me­ner lo­ven ge­ne­relt er en klar for­bed­ring in­nen skat­te- og av­gifts­for­valt­nin­gen. Ad­vo­ka­te­ne er li­ke­vel kri­tis­ke til at en­kel­te for­enk­lin­ger i re­gel­ver­ket har gått på be­kost­ning av de skatte­plik­ti­ges retts­stil­ling.

Ut­vi­der end­rings­fris­ten

Ad­vo­ka­te­ne rea­ge­rer blant an­net på at fris­ten for skatte­myn­dig­he­te­nes ad­gang til å end­re skatte­fast­set­tin­gen er ut­vi­det fra to til fem år, selv om det er gitt kor­rekt in­for­ma­sjon til skatte­myn­dig­he­te­ne. Skatte­for­valt­nings­reg­le­ne er ba­sert på et selv­de­kla­ra­sjons­prin­sipp. Skatte­plik­ti­ge som lo­jalt had­de opp­fyl­te sin opp­lys­nings­plikt var i den nå opp­hev­de lig­nings­lo­ven ver­net av en to­års­frist for end­rin­ger til ugunst for den skatte­plik­ti­ge.

– Skatte­for­valt­nings­lo­ven har inn­ført en ge­ne­rell fem­års­frist for end­ring. Lo­ven skil­ler ikke len­ger mel­lom skatte­plik­ti­ge som opp­trer akt­som og lo­jalt, og de som gir ufull­sten­di­ge el­ler urik­ti­ge opp­lys­nin­ger. Det er en ve­sent­lig end­ring i dis­fa­vør av den lo­ja­le skatte­plik­ti­ge» sier Braa­then.

Re­du­se­rer for­ut­sig­bar­he­ten

Hei­berg me­ner at forut­be­reg­ne­lig­he­ten for skatte­plik­ti­ge, som har opp­fylt sin opp­lys­nings­plikt, blir sterkt re­du­sert.

– En lo­jal skatte­plik­tig har en be­skyt­tel­ses­ver­dig in­ter­es­se i å bli fer­dig med skatte­fast­set­tel­sen langt tid­li­ge­re enn et­ter fem år, sier han.

Lov­gi­ver har i ut­gangs­punk­tet ment at skatte­for­valt­nings­lo­ven skal styr­ke retts­sik­ker­he­ten. Når det gjel­der frist­reg­le­ne me­ner Hei­berg at det har svik­tet.

– Skatte­myn­dig­he­te­ne har et­ter end­rin­ge­ne også ad­gang til å be­hand­le et end­rings­spørs­mål fle­re gan­ger. Tid­li­ge­re kun­ne ikke skatte­myn­dig­he­te­ne om­be­stem­me seg et­ter klage­fris­tens ut­løp. Med mind­re det fore­lig­ger nye opp­lys­nin­ger kan imid­ler­tid ikke end­ring til ugunst for den skatte­plik­ti­ge tas opp se­ne­re enn fire må­ne­der et­ter ved­taks­tids­punk­tet.

To­års­frist si­den 1980

Braa­then vi­ser til at to­års­fris­ten har va­ert gjel­den­de si­den lig­nings­lo­ven ble ved­tatt i 1980. Fris­ten ble tatt inn for å be­skyt­te den lo­ja­le skatte­plik­ti­ge for end­rin­ger til­ba­ke i tid. To­års­fris­ten har si­den blitt an­sett som til­strek­ke­lig tid for end­ring til ugunst for den lo­ja­le skatte­plik­ti­ge.

– Det fore­lig­ger om­fat­ten­de retts­prak­sis om grense­drag­nin­gen av fris­tens an­ven­del­se. Lov­gi­ver har be­grun­net den ut­vi­de­de end­rings­ad­gan­gen med at for­hol­de­ne for man­ge skatte­plik­ti­ge sta­dig blir mer kom­plek­se. De se­ne­re år er imid­ler­tid skatte­myn­dig­he­te­nes sys­te­mer og mid­ler for å gjen­nom­føre kon­trol­ler be­ty­de­lig styr­ket, noe som til­si­er at det ikke er be­hov for en ge­ne­rell svek­kel­se av de skatte­plik­ti­ges retts­stil­ling, sier han.

FOTO: IVÁN KVERME

IKKE BARE FOR­NØYD: En­kel­te for­enk­lin­ger i re­gel­ver­ket i skatte­for­valt­nings­lo­ven har gått på be­kost­ning av de skatte­plik­ti­ges retts­stil­ling, me­ner skatte­ad­vo­ka­te­ne Bård Chris­ti­an Braa­then og Ei­nar Hei­berg.

FÅR LENGRE FRIST: Skatte­di­rek­tør Hans Chris­ti­an Hol­tes

ad­gang til å end­re skatte­fast­set­tin­gen er ut­vi­det fra to til fem år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.