Årets pre­sta­sjon

„„Kva­le vant «Årets pre­sta­sjon» for Holship-sa­ken

Finansavisen - JUS - - Innhold - OLIVER ORSKAUG

I 1997 sa Høy­este­rett at brygge­ar­bei­de­re kun­ne bo­k­oit­tet sel­ska­per som ikke vil­le un­der­skri­ve en ta­riff­av­ta­le. Nå, 20 år se­ne­re, var det ikke så greit li­ke­vel. Tak­ket va­ere Kva­le kan Holship bru­ke de ar­bei­der­ne de vil.

En april­dag i 2013 ring­te te­le­fo­nen til ad­vo­kat Ni­co­lay Skar­ning hos Kva­le. Det var ad­vo­kat Mor­ten Bjerk­haug i Be­drifts­for­bun­det som slo på trå­den. De to, som beg­ge job­ber med ar­beids­rett, had­de tid­li­ge­re ut­veks­let syns­punk­ter om syke­fra­va­er og al­ter­na­ti­ver til Ia-av­ta­len. Nå vil­le Bjerk­haug luf­te en an­nen pro­blem­stil­ling.

Det dans­ke spe­di­sjons­fir­ma­et Holship var med­lem i Be­drifts­for­bun­det. De opp­lev­de at brygge­ar­bei­de­re ved hav­nen i Dram­men ved to an­led­nin­ger den sam­me må­ne­den boi­kot­tet sel­ska­pet i for­bin­del­se med los­sing og las­ting av gods.

Holships folk, som hol­der til i en la­ger­byg­ning ved kai­en, fikk lov å flyt­te gods om bord på ski­pe­ne og på kai­om­rå­det, men brygge­ar­bei­der­ne nek­tet dem fy­sisk å flyt­te gods over skips­rek­ken. Den job­ben hev­det de å ha en eks­klu­siv rett til å ut­fø­re. Slik var det, og slik had­de det all­tid va­ert, noe alle and­re re­de­ri­er og spe­di­tø­rer ak­sep­ter­te.

– Min al­ler førs­te tan­ke var at det hør­tes vel­dig mer­ke­lig ut at Holship ikke kun­ne bru­ke sine egne ar­bei­de­re til los­sing og las­ting. En be­drift kan da ikke si til en an­nen be­drift at et kon­kret ar­bei­de til­hø­rer oss, sier Skar­ning.

An­tik­va­ris­ke av­ta­ler

Holship had­de blitt pre­sen­tert en ta­riff­av­ta­le som ga brygge­ar­bei­der­ne i Dram­men, og ved en rek­ke and­re hav­ner i Nor­ge, for­trinns­rett på los­sing og las­ting over ripa.

I 1895 så Dram­men Brygge­ar­bei­der­for­bund da­gens lys. I den­ne for­enin­gen og man­ge and­re lig­nen­de, ble det ved­tatt å for­by med­lem­me­ne å ar­bei­de sam­men med and­re som ikke var fag­or­ga­ni­sert.

Sam­hol­det mel­lom de or­ga­ni­ser­te brygge­ar­bei­der­ne var sterkt, og ved å stå sam­men kun­ne de få en litt bed­re hver­dag i ti­der som var tøf­fe. Li­vet til brygge­ar­bei­der­ne var nem­lig sva­ert hardt. Det var man­ge tun­ge løft, og man måt­te job­be fort. Løn­nen var hel­ler ikke den bes­te. Kom det få skip til kai, så had­de man også mind­re ar­beid den da­gen.

– Syste­met ble inn­ført tid­lig på 1900-tal­let. Det var ment å sik­re at sjau­er­ne fikk til­strek­ke­lig med ar­beid og lønn. De som ble re­gist­rert som havne­ar­bei­de­re fikk for­trinns­rett på los­sing over ripa, sier Skar­ning.

I dag er de fles­te va­rer stab­let i con­tai­ne­re som løf­tes av sto­re kra­ner og mye av ar­bei­det er auto­ma­ti­sert. Men før lå va­re­ne i sek­ker og kas­ser. Man måt­te sam­le man­ge folk raskt ved et skip for å få god­set fort av el­ler om bord.

– Nå er det 200-300 havne­ar­bei­de­re igjen i Nor­ge. For ikke man­ge år si­den var det over 4000. Ti­den har gått fra dem, men det gam­le syste­met har li­ke­vel blitt lig­gen­de igjen, sier Skar­ning.

Ar­beids­rett, kon­kur­ranse­rett og Eøs-rett

Syste­met havne­ar­bei­der­ne ut­vik­let er ikke saernorsk. Det var van­lig rundt om i Euro­pa. Kom et skip til en kai uten av­ta­le, kun­ne brygge­ar­bei­de­re stan­se ski­pe­ne og nek­te å los­se dem. Det var ens­be­ty­den­de med tap for frakt­re­der­ne.

– Ord­nin­gen var en del av makt­sys­te­met mel­lom par­te­ne den gan­gen, sier Skar­ning.

Han er blitt eks­pert på histo­ri­en, ar­beids­for­hol­de­ne og reg­le­ne for havne­ar­bei­der­ne et­ter at han sa ja til å lede Holship-sa­ken som gikk i hans kli­ents fa­vør 16. de­sem­ber i fjor.

I et sam­let ple­num i Høy­este­rett støt­tet 10 av 17 dom­me­re Skar­nings på­stand. Det er den­ne brag­den som er stemt frem som årets pre­sta­sjon i Ad­vo­katun­der­sø­kel­sen 2017 i Fi­nans­avi­sen.

– Jeg had­de ald­ri hørt om av­ta­len brygge­ar­bei­der­ne had­de før jeg be­gyn­te med den­ne sa­ken, sier Skar­ning.

At en ar­beids­retts­sak er stemt frem som årets pre­sta­sjon sy­nes han er sva­ert hyg­ge­lig.

– Jeg er gle­de­lig over­ras­ket over re­sul­ta­tet. Ofte er det høy­pro­fi­ler­te øko­no­mis­ke straffe­sa­ker som vin­ner sli­ke kå­rin­ger. Vår sak hand­ler jo hel­ler ikke bare om ar­beids­rett, men om kon­kur­ranse­rett og Eøs-rett, sier Skar­ning.

And­re sa­ker som kjem­pet om sei­e­ren i år var fri­fin­nel­se­ne i Ya­ra-sa­ken og fri­fin­nel­sen av Ber­ge Gerdt Lar­sen. Også ut­fal­let av Transocean-sa­ken med fra­fall av an­ker og sei­er i de si­vi­le skatte­sa­ke­ne fikk man­ge stem­mer.

Fem ad­vo­ka­ter på sa­ken

Skar­ning har ikke va­ert ale­ne om pre­sta­sjo­nen. Med på la­get var Kva­le-kol­le­ge­ne Jan-erik Sver­re, som har re­pre­sen­ter­te Be­drifts­for­bun­det, Kris­tin Hjelmaas Val­la som er eks­pert på kon­kur­ran­se- og Eøs-rett, ad­vo­kat­full­mek­tig Per­nil­le Edh Has­sel­gård og Ane Bergo som var med inn­led­nings­vis, før hun slut­tet hos Kva­le og be­gyn­te hos Si­vil­om­buds­man­nen.

En ut­ford­ring med sa­ken var at en lik pro­blem­stil­ling al­le­re­de var reist og av­gjort av Høy­este­rett i 1997. Kva­le-team­et måt­te leg­ge en plan for hvor­dan de kun­ne an­gri­pe pro­blem­stil­lin­gen på nytt.

Det førs­te de gjor­de et­ter at Holship og Be­drifts­for­bun­det ba Kva­le ta sa­ken, var å gå ret­tens vei for å få kjent boi­kott­ak­sjo­ne­ne i Dram­men i april 2013 ulov­li­ge. Holship fikk med­hold for­di ak­sjo­ne­ne ikke var vars­let, slik Boi­kott­lo­ven kre­ver. De ble til­kjent er­stat­ning på 50.000 kro­ner. Et år se­ne­re opp­sto en lig­nen­de si­tua­sjon, og igjen gikk Holship ret­tens vei og ble til­kjent er­stat­ning.

– Brygge­ar­bei­der­ne prøv­de hele ti­den å lage kvalm. De hå­pet at Holship ga et­ter og un­der­skrev ta­riff­av­ta­len. I ste­det for­fulg­te vi dem med søks­mål i ret­ten. Vi tok dem på mang­len­de mel­din­ger om boi­kott, sier Skar­ning.

Snirk­le­te vei til mål

Som sagt had­de Høy­este­rett al­le­re­de for 20 år si­den dømt i fa­vør brygge­ar­bei­der­ne i en lig­nen­de sak. Lan­dets øvers­te dom­me­re kom til at brygge­ar­bei­der­nes mono­pol på los­sing og las­ting av gods i nors­ke hav­ner var in­nen­for re­gel­ver­ket.

Med dom­men i hånd krev­de Trans­port­ar­bei­der­for­bun­det at Holship un­der­skrev et for­melt ta­riff­av­tale­krav. Men spe­di­sjons­fir­ma­et nek­tet og ak­sep­ter­te ikke mot­par­tens virke­mid­ler. De men­te de­res egne an­sat­te kun­ne los­se og las­te mer ef­fek­tivt, noe som også er kost­nads­be­spa­ren­de.

Sa­ken ble brakt inn for Riks­mek­lings­man­nen, uten at man ble eni­ge. Der­med gikk brygge­ar­bei­der­ne ret­tens vei for å få stad­fes­tet at de had­de ret­ten på sin side, og ikke Holship. Det har si­den blitt en dyr af­fa­ere for dem. Kva­le fikk til­kjent 8 mil­lio­ner i saks­om­kost­nin­ger, mens mot­par­tens ad­vo­ka­ter krev­de 9,5 mil­lio­ner i sa­la­er.

Skar­nings inn­gang til sa­ken var først og fremst at brygge­ar­bei­der­nes for­trinns­rett bry­ter mot Eøs-av­ta­lens ar­tik­kel 31 om fri etab­le­rings­rett for Holship.

Sat­set på Eøs-kor­tet

Nå gjaldt også Eøs-av­ta­len da Høy­este­rett be­hand­let sa­ken i 1997, men av­ta­len var gans­ke fersk og ikke sa­er­lig prøvd i dom­sto­le­ne.

Li­ke­vel had­de her­reds­retts­dom­mer Mag­nus Mat­nings­dal, som be­hand­let den førs­te sa­ken på 90-tal­let i ret­ten i Ja­eren, kom­met til at brygge­ar­bei­der­nes ta­riff­av­tale­krav var urett­mes­sig. Men dom­men hans ble over­prøvd av lag­manns­ret­ten og se­ne­re Høy­este­rett.

Se­ne­re ble Mat­nings­dal høy­este­retts­dom­mer, og han del­tok i be­hand­lin­gen av Holship-sa­ken i de­sem­ber i fjor og stem­te i fa­vør spe­di­sjons­sel­ska­pet.

– Han fikk på måte sin re­vansj den­ne gan­gen, sier Skar­ning.

– Hvor­for vant dere?

– Det er Eøs-av­ta­len som gjor­de at Holship vant sa­ken.

– Så uten den had­de dere ikke vun­net?

– Det vir­ker nok litt pro­vo­se­ren­de på LO og Trans­port­ar­bei­der­for­bun­det å si det, men had­de vi ikke hatt Eøs-av­ta­lens ar­tik­kel 31 om fri etab­le­rings­rett, så had­de vi vel sann­syn­lig­vis ikke vun­net. Det vil jeg tro, sier Skar­ning.

– Fler­tal­let har også merk­na­der i for­hold til kon­kur­ranse­reg­le­ne, og me­ner at de også kom­mer til an­ven­del­se. Da set­ter de til side det de sa i 1997. Sånn sett kan det va­ere at Høy­este­rett nå har en an­nen me­ning om kon­kur­ranse­reg­le­nes an­ven­del­se enn de had­de den gang, men det tok de ikke en­de­lig stil­ling til, Kris­tin Hjelmaas Val­la.

– Eøs-mot­stan­de­ne i LO har jo også be­g­ja­er­lig gre­pet tak i dom­men og bru­ker den nå frem mot kon­gres­sen som et ar­gu­ment for at vi må ut av EØS for­di Nor­ge blir over­styrt, sier Kva­le-part­ner Jan-erik Sver­re.

Na­er ved å gi opp

Det er ster­ke kref­ter som har va­ert i be­ve­gel­se.

– Har din kli­ent tvilt un­der­veis?

– Ja, de har tvilt. Det har va­ert vel­dig kre­ven­de for dem å gå gjen­nom den­ne retts­pro­ses­sen. Det har ab­so­lutt va­ert stun­der hvor de lett kun­ne gitt opp, sier Skar­ning.

Det som holdt mo­tet de­res oppe var at høy­este­retts­dom­men fra 1997 ikke had­de drøf­tet kon­kur­ranse­reg­le­ne inn­gå­en­de og Eøs-av­ta­lens be­tyd­ning var ikke nevnt i det hele tatt. Ting­ret­ten og lag­manns­ret­ten ga brygge­ar­bei­der­ne med­hold i de to førs­te retts­run­de­ne den­ne gang.

–De var jo bun­det av dom­men fra 1997, men vi ba om å få en råd­gi­ven­de ut­ta­lel­se fra Ef­ta-dom­sto­len al­le­re­de i førs­te in­stans og i lag­manns­ret­ten, men den be­g­ja­e­rin­gen fulg­te ikke de ikke.

–Var dom­mer­ne fei­ge sy­nes du?

– De bur­de nok ha sendt den fore­spør­se­len. Jeg sy­nes de av­fei­de vår be­g­ja­e­ring alt for lett­vint. Det har fak­tisk på­ført både oss og Trans­port­ar­bei­der­for­bun­det sto­re kostan­der. Had­de vi fått lov å kom­me til EFTA­dom­sto­len i ting­ret­ten, så kun­ne kan­skje sa­ken va­ert løst tid­li­ge­re, sier Skar­ning.

Det er Eøs-av­ta­len som gjor­de at Holship vant sa­ken

FOTO: IVÁN KVERME

job­bet med Holship-sa­ken i nes­ten fire år. Nå er sei­e­ren i

HAD­DE RETT: Ad­vo­ka­te­ne Jan-erik Sver­re, Kris­tin Hjelmaas Val­la og Ni­co­lay Skar­ning i Kva­le er tre av de fem som Høy­este­rett kå­ret til Årets pre­sta­sjon.

FOTO: NTB SCANPIX

GLAD I EN STREIK: I 1977 kom det til hånd­ge­meng mel­lom po­li­ti og brygge­ar­bei­de­re un­der en streik. I 1997, da Høy­este­rett ga brygge­ar­bei­der­ne med­hold, gikk det ro­li­ge­re for seg un­der en fire ti­mer lang po­li­tisk streik ved Oslo havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.