Hen­ter an­buds­eks­pert

Finansavisen - JUS - - Kort&godt -

Føy­en Tor­kild­sen vil top­pe la­get in­nen of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.

I au­gust be­gyn­ner Kris­ti­an Jå­tog Tryg­stad som part­ner i sel­ska­pets av­de­ling for en­tre­prise­rett.

Tryg­stad har fem år bak seg i ALT Ad­vo­kat­fir­ma, sit­tet i KOFA, har gitt ut bok og vun­net fle­re na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le pri­ser.

I til­legg til Tryg­stad har Føy­en Tor­kild­sen pla­ner om å an­set­te fle­re full­mek­ti­ger og ad­vo­ka­ter på an­skaf­fel­ses­om­rå­det.

– Det of­fent­li­ge kjø­per va­rer og tje­nes­ter for 480 mil­li­ar­der kro­ner i året. I dag bi­står vi sto­re ak­tø­rer i både of­fent­lig og pri­vat sek­tor. Til det­te ar­bei­det tren- ger vi fle­re på la­get, sier Andreas Ros­tveit, part­ner i Føy­en Tor­kild­sen.

Kris­ti­an Jå­tog Tryg­stad er første­mann inn i Føy­en Tor­kild­sens sat­sing på å bli best in­nen of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.