– Reg­le­ne er for kom­pli­ser­te

Finansavisen - JUS - - Ny Skatteforvaltningslov -

I den nye skatte­for­valt­nings­lo­ven har lov­gi­ver ikke be­nyt­tet seg av mu­lig­he­ten til å ryd­de opp i de kom­pli­ser­te reg­le­ne om til­leggs­skatt. – Be­vis­kra­ve­ne er kom­pli­ser­te og lite til­gjen­ge­li­ge, sier ad­vo­kat Bård Chris­ti­an Braa­ten.

Til­leggs­skatt som ad­mi­ni­stra­tiv sank­sjon ileg­ges skatte­plik­ti­ge som ved opp­lys­nings­svikt kan opp­nå skatte­mes­si­ge for­de­ler, med mind­re det fore­lig­ger unn­skyl­de­li­ge for­hold. Høy­este­rett har stad­fes­tet at til­leggs­skatt skal an­ses som straff et­ter Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen.

Lo­ve­ne på skat­te- og av­gifts­om­rå­det har ikke inne­holdt ut­tryk­ke­li­ge be­stem­mel­ser om be­vis­krav ved ad­mi­ni­stra­ti­ve sank­sjo­ner. Krav til be­vis er av­klart i om­fat­ten­de retts­prak­sis. I hø­rings­no­ta­tet til skatte­for­valt­nings­lo­ven fore­slo Fi­nans­de­par­te­men­tet å lov­fes­te be­vis­kra­ve­ne. Et­ter en for­ny­et vur­de­ring valg­te imid­ler­tid de­par­te­men­tet å trek­ke for­sla­get.

Ulov­fes­te­de be­vis­kravreg­ler

Iføl­ge Ei­nar Hei­berg gjel­der det ett sett av ulov­fes­te­de be­vis­kravreg­ler når skatte­grunn­la­get skal fast­set­tes. Skatte­myn­dig­he­te­ne skal ba­se­re seg på det fak­tum som er mest sann­syn­lig, så­kalt «al­min­ne­lig sann­syn­lig­hets­over­vekt». Når det gjel­der til­leggs­skatt er be­vis­kra­vet «kva­li­fi­sert sann­syn­lig­het» ved or­di­na­er til­leggs­skatt, mens det straffe­pro­ses­su­el­le be­vis­kra­vet – «be­vist ut over en­hver ri­me­lig tvil» – får an­ven­del­se ved ileg­gel­se av skjer­pet til­leggs­skatt.

– I beg­ge til­fel­ler er det skatte­myn­dig­he­te­ne som har be­vis­byr­den. Ut over det­te kom­mer kom­pli­ser­te be­vis­kravreg­ler ved unn­taks­reg­le­ne for til­leggs­skatt. Ulov­fes­te­de reg­ler er for util­gjen­ge­li­ge og for kom­pli­ser­te for de skatte­plik­ti­ge og er vans­ke­li­ge å prak­ti­se­re selv for for­valt­nin­gen, er­far­ne skatte­ad­vo­ka­ter og re­vi­so­rer, sier Hei­berg. In­gen lov­fes­ting

Lov­gi­ver had­de ved inn­fø­rin­gen av skatte­for­valt­nings­lo­ven en mu­lig­het til å for­enk­le og ty­de­lig­gjø­re be­vis­kravreg­le­ne for til­leggs­skatt. Den­ne ble ikke be­nyt­tet.

– En lov­fes­ting vil­le ha etab­lert forut­be­reg­ne­lig­het for de skatte­plik­ti­ge. Inn­fø­ring av et al­min­ne­lig krav om «be­vist ut over en­hver ri­me­lig tvil» for å ileg­ge til­leggs­skatt vil­le ha for­enk­let re­gel­ver­ket og styr­ket de skatte­plik­ti­ges retts­stil­ling ve­sent­lig», sier Bård Chris­ti­an Braa­then.

IKKE GODT NOK: – Ulov­fes­te­de reg­ler er for util­gjen­ge­li­ge og for kom­pli­ser­te for de skatte­plik­ti­ge og er vans­ke­li­ge å prak­ti­se­re selv for for­valt­nin­gen, er­far­ne skatte­ad­vo­ka­ter og re­vi­so­rer, sier Erik Hei­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.