Histo­ri­en

Finansavisen - JUS - - Historien -

„„Man­ge nors­ke ad­vo­kat­fir­ma­er har lan­ge tra­di­sjo­ner, mens and­re har eks­pan­dert vold­som på kort tid.

„„Fi­nans­avi­sen Jus pre­sen­te­rer pre­sen­te­rer i hver

ut­ga­ve histo­ri­en til nors­ke ad­vo­kat­fir­ma­er. „„Har du for­slag til sel­ska­per el­ler his­to­ri­er du me­ner vi bør skri­ve om, kon­takt oss på epost oliver.orskaug@fi­nans­avi­sen.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.