Nor­ges bes­te for­ret­nings­ad­vo­ka­ter

„„Mar­gi­na­le mar­gi­ner i tre ka­te­go­ri­er „„Po­eng­kon­gen bare øker I år „„Kan Ro ro 20 på rad hjem?

Finansavisen - JUS - - Advokatundersøkelsen 2017 - OLIVER ORSKAUG

11.667 stemme­po­eng fra 45 ad­vo­kat­fir­ma­er er for­delt og sum­mert. Tre nye ad­vo­ka­ter kan i år kal­le seg best i sin ka­te­go­ri, og to av dem har ald­ri vun­net før.

Ad­vo­katun­der­sø­kel­sen 2017 i Fi­nans­avi­sen pre­sen­te­res for 19. gang i år. Lis­te­ne gir deg over­sik­ten over lan­dets bes­te ad­vo­ka­ter for­delt på 21 fag­ka­te­go­ri­er.

I år er det tre ny­kom­me­re på topp, og i tre and­re ka­te­go­ri­er skil­ler det bare ett enes­te po­eng mel­lom vin­ne­ren og num­mer to.

Ald­ri vun­net før

Tar­jei Thor­kild­sen (54) hos BA-HR, som er eks­pert på ar­beids­rett, har i fle­re år kjem­pet helt i top­pen. Men han har ald­ri klart å kom­me seg helt øverst på pal­len. Lars Holo hos Arnt­zen de Besche og Jan Foug­ner i Wiers­holm har va­ert tøf­fe kon­kur­ren­ter. De to har vek­sels­vis delt første­plas­sen mel­lom seg gjen­nom åre­ne som har gått. Men i år er det slutt på det.

Thor­kild­sen har nem­lig vist dem beg­ge ryg­gen, og er stemt frem som dem bes­te in­nen ar­beids­rett av kol­le­ger i 45 ad­vo­kat­fir­ma­er.

En tid­li­ge­re kol­le­ga av Thor­kild­sen i BA-HR, 42 år gam­le Klaus Hen­rik Wie­seHan­sen, gikk til Ste­en­strup Stor­dran­ge i 2013. Et­ter skif­tet be­gyn­te han å klat­re på lis­te­ne. I år har han pas­sert Erik Bla­ker hos Wiers­holm med god mar­gin i ka­te­go­ri­en for­sik­rings­rett og er­stat­ning.

En som har vun­net før, og som nå er

til­ba­ke i top­pen er Ole-kris­ti­an Aa­bøeven­sen i sel­ska­pet som ba­erer hans etter­navn. 14 gan­ger har hans ster­kes­te ut­ford­rer Erik Thy­ne­ss i Wiers­holm hentet gul­let i ka­te­go­ri­en Opp­kjøp og fu­sjo­ner. Men Aa­bøeven­sen snøt ham for topplas­se­rin­gen den 15. gan­gen, si­den han selv går til topps i år.

Mar­gi­na­le mar­gi­ner

In­gen­ting er mer ir­ri­te­ren­de enn å bli num­mer to, når mar­gi­nen er knap­pest mu­lig. Tre ad­vo­ka­ter får kjen­ne på den fø­lel­sen i år.

John Chris­ti­an El­den mang­let ett skar­ve po­eng for å dele første­plas­sen med Er­ling Olav Lyng­tveit i ka­te­go­ri­en Øko­no­mis­ke straffe­sa­ker. El­den har dess­ver­re in­gen anke­mu­lig­he­ter for å prø­ve å end­re re­sul­ta­tet, selv om han gjer­ne skul­le øns­ket det.

I Ener­gi og kli­ma-ka­te­go­ri­en skil­te det også bare ett po­eng mel­lom vin­ne­ren Gun­nar Mar­tin­sen hos Thomme­sen, og Jon Rab­ben i Wik­borg Rein.

Ar­ve Føy­en vant ka­te­go­ri­en IT og tele­kom­mu­ni­ka­sjon i fjor, og gjør det i år igjen. Av­stan­den til num­mer to, Es­pen Wer­ring hos Ha­a­vind, er ett enes­te po­eng. Wer­ring ble num­mer tre i fjor.

Fle­re kvin­ner fikk stem­mer

Si­ri Tei­gum har vun­net ka­te­go­ri­en Kon­kur­ranse­rett 16 gan­ger. Det er im­po­ne­ren­de. Det som er der­imot skuf­fer, er at ikke fle­re dyk­ti­ge kvin­ner får stem­mer for sin inn­sats i mø­ter med kli­en­ter og i ret­ten i året som har gått.

I fjor var det et lys­punkt da fem kvin­ner top­pen hver sin ka­te­go­ri blant ta­len­te­ne. I år har dess­ver­re det­te tal­let sun­ket til tre. Men, det er fle­re kvin­ner på lis­te­ne i år som har fått stem­mer enn i fjor, og det er bra, selv om de ikke når helt opp.

Druk­ner i po­eng

Noen ad­vo­ka­ter san­ker bare po­eng i én ka­te­go­ri, mens and­re ut­mer­ker seg in­nen fle­re fag­felt. De hav­ner høy på den ak­ku­mu­ler­te po­eng­lis­ten. Man skul­le kan­skje tro det vil­le va­ere vans­ke­lig å top­pe de 163 po­en­ge­ne Mor­ten Gol­ler i Wiers­holm fikk i fjor. Da ble han til­delt tit­te­len po­eng­kon­ge. Men den sum­men er etter­tryk­ke­lig pas­sert i år.

Og Gol­ler be­hø­ver ikke sip­pe over å bli pas­sert, for­di det er ham selv som sør­ger for det. Nok en gang sam­let han flest po­eng, i år to­talt 192. Han er også vin­ner av ka­te­go­ri­en Of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og kom­mer best ut i ran­ge­rin­gen av Bran­sjens mest etter­trak­te­de og han er num­mer to i heat­et om å va­ere Best all­round­er.

Stem­mer fra na­er og fjern

Av de bes­te po­eng­pluk­ker­ne i un­der­sø­kel­sen, er fem ny­kom­me­re blant de 15 førs­te på lis­ten.

I år har 45 ad­vo­kat­sel­ska­per sendt inn no­mi­ne­rings­skje­ma­ene. Sel­ska­pe­ne er ikke bare kon­sen­trert rundt Tjuv­hol­men, Vi­ka og Aker Bryg­ge i Oslo, men spredt over hele lan­det. Det har kom­met inn stem­mer fra Mø­re og Roms­dal, Horda­land, Ro­ga­land, Vest­fold, Akers­hus, Nord­land og Troms i nord. Som i valg, så tel­ler alle stem­mer.

Faer­re po­eng til de størs­te

Ser man på an­tall stem­mer som er gitt til hvert en­kelt fir­ma, så er det én end­ring å spo­re fra i fjor.

De fire størs­te sel­ska­pe­ne som pluk­ket flest po­eng i fjor, får i år faer­re po­eng. De top­per fort­satt lis­ten, men av­stan­den til de sel­ska­pe­ne som lig­ger un­der dem krym­per. Ikke bare for­di de størs­te får faer­re po­eng, men også for­di de len­ger ned får fle­re. Det gir med and­re ord en dob­bel ef­fekt.

To sel­skap ryk­ker inn på Topp 15-lis­ten. Det er Glit­ter­tind og Ro Som­mer­nes, mens Klu­ge og Føy­en Tor­kild­sen ry­ker ut av lis­ten.

Ny pall­plass­vin­ner

I fjor var det Wiers­holm som kun­ne skry­te av å ha flest topp tre-plas­se­rin­ger, mens i år er det BA-HR som inn­tar første­plas­sen på den lis­ten. Vin­ne­ren kan skil­te med åtte første­plas­ser, 12 andre­plas­ser og 9 tredje­plas­ser.

Seks ad­vo­ka­ter kan no­te­re seg at de har pluk­ket over 100 po­eng hver i en en­kelt ka­te­go­ri, men der det var ni ad­vo­ka­ter som sik­ret seg over 100 po­eng på topp­lis­ten i fjor, er det bare syv i år.

Som i fjor er Erik Kei­se­rud hos Hjort den kol­le­ge­ne an­ser som Årets all­round­er.

20 på rad

Et spen­nen­de mo­ment i år var om Knut Ro og Chris­ti­an Fred­rik Miche­let vil­le vin­ne igjen. Beg­ge har vun­net hver sin ka­te­go­ri, som er Kon­kurs- og in­sol­vens­rett og Olje og gass, hvert år så len­ge Ad­vo­katun­der­sø­kel­sen har ek­sis­tert. Og beg­ge vant i år også. Der­med står de med 19. topplas­se­rin­ger hver. Nes­te år fei­rer un­der­sø­kel­sen 20 år. Spørs­må­let er om de da kla­rer å vin­ne 20 på rad.

Om ett år vet vi sva­ret. I mel­lom­ti­den kan du stu­de­re årets lis­ter, lese om vin­ne­re og ta­len­ter in­nen 21 uli­ke fag­ka­te­go­ri­er, samt Kva­le-team­et som fikk Årets pre­sta­sjon for sin inn­sats i Holship-sa­ken.

BA-HR

DEBUTERER I: Ar­beids­retts­ad­vo­kat Tar­jei Thor­kild­sen hos BA-HR vant for førs­te gang i ÅR.FOTO:

FOTO: NTB SCANPIX

MANG­LET ETT PO­ENG: John Chris­ti­an El­den er høyt og lavt i media, men snek seg ikke for­bi Er­ling O. Lyng­tveit i år.

DEBUTERER II: For­sik­rings­ad­vo­kat Klaus Hen­rik Wie­se-han­sen pas­se­rer Erik Bla­ker i sin ka­te­go­ri.

FOTO: IVÁN KVERME

FLEST PO­ENG: Mor­ten Gol­ler i Wiers­holm no­te­rer seg for 192 po­eng i år. Det blir vans­ke­lig å slå.

FOTO: IVÁN KVERME

TOP­PER TALENTLISTEN: Kon­kurs­ad­vo­kat Sti­ne Sner­ting­da­len i Kva­le fikk flest po­eng blant ad­vo­ka­ter som reg­nes som bran­sjen frems­te ta­len­ter.

FLEST PALLPLASSER: Mor­ten P. Smør­dal er ma­na­ging part­ner i BA-HR som fikk 29 pall­plas­se­rin­ger i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.