Ole Andreas Dim­men

Finansavisen - JUS - - Advokatundersøkelsen 2017 -

– Hvor­dan var 2016, og hvil­ke sa­ker har du job­bet med el­ler job­ber du med nå?

– Året star­tet bra med med­hold i ret­ten i en stør­re skatte­sak vi gjen­nom­før­te på tam­pen av 2015. Fjor­året ble el­lers et år med man­ge trans­ak­sjo­ner, der jeg fikk job­be med in­ter­es­san­te pro­sjek­ter og dyk­ti­ge kli­en­ter. 2017 har star­tet på sam­me måte, med man­ge pa­ral­lel­le sa­ker og bra driv. De sis­te åre­ne er det blitt mer og mer ar­beid med trans­ak­sjo­ner in­nen na­e­rings­ei­en­dom for min del, noe jeg tri­ves vel­dig godt med.

– Hvor­for tror du at du er blitt stemt frem av ad­vo­ka­ter i and­re sel­ska­per som en av de mest lo­ven­de in­nen­for ditt fag­om­rå­de?

– Det er jo hyg­ge­lig å bli lagt mer­ke til, og selv­føl­ge­lig enk­le­re når man er i et fir­ma som BA-HR. Jeg har va­ert hel­dig som har fått mye til­lit og fri­het til å sty­re pro­ses­se­ne selv. Så tror jeg også at jeg opp­fat­tes som ryd­dig og løs­nings­ori­en­tert. Jeg tror at et godt for­hand­lings­kli­ma er bra for beg­ge par­ter, selv om man kan va­ere ueni­ge om en­kel­te punk­ter og jeg li­ker å gå ‹‹rett på mål›› og fo­ku­se­re på det som er vik­tig.

– Hvor­for har du valgt fast ei­en­dom som ar­beids­felt, og hva fa­sci­ne­rer deg med det? Job­ber du også med and­re om­rå­der/hvil­ke?

– Det var nok litt til­fel­dig. Jeg job­ber også in­nen skatt, og nå er jeg styre­sek­reta­er for skatte­retts­for­enin­gen IFA, men de sis­te åre­ne er det blitt mer og mer ei­en­dom i hver­da­gen. Jeg tri­ves med trans­ak­sjo­ne­ne. Det kan va­ere hek­tisk og man­ge bal­ler i luf­ten sam­ti­dig, men det er også god frem­drift og kla­re mål.

– Hva slags mål­set­nin­ger har du for 2017?

– Jeg øns­ker fort­satt å la­ere av kli­en­ter, kol­le­ger og and­re i bran­sjen, og gjø­re mitt til at BA-HR kan fort­set­te å bli bed­re. Det er også vik­tig å ta vare på det gode ar­beids­mil­jø­et og triv­se­len på jobb.

– Hva fø­ler du er din størs­te ju­ri­dis­ke en­kelt­pre­sta­sjon så langt i kar­rie­ren?

– Det er vans­ke­lig å trek­ke ut en­kelt­pre­sta­sjo­ner, men ge­ne­relt er det gøy når man fø­ler at man vir­ke­lig bi­drar med det lil­le eks­tra for å fin­ne gode løs­nin­ger.

– Had­de du ikke blitt ad­vo­kat, hva had­de du endt opp som, tror du?

– Kan­skje jour­na­list? Jeg prøv­de meg ved si­den av stu­die­ne og syn­tes det var spen­nen­de. El­lers mu­li­gens noe in­nen ut­dan­ning, med to for­eld­re som ar­bei­det på høy­sko­ler det mes­te av yr­kes­li­vet. Det var i hvert fall ikke opp­lagt at jeg skul­le bli ad­vo­kat, for jeg har in­gen ad­vo­ka­ter i fa­mi­li­en.

Ma­na­ging part­ner Mor­ten Smør­dal om Dim­men:

– Ole Andreas er for ti­den en­ga­sjert i og le­der stør­re ei­en­doms­trans­ak­sjo­ner og vi sy­nes det er sva­ert for­tjent at han vies opp­merk­som­het. Vi set­ter pris på at kli­en­ter og kol­le­ger i and­re fir­ma­er ser at han har kom­bi­na­sjo­nen av å va­ere struk­tu­rert, fag­lig sterk og kom­mer­si­elt ori­en­tert. Ole Andreas har, si­den han be­gyn­te hos oss i 2008, også ar­bei­det med en rek­ke skatte­sa­ker. Han er en me­get dyk­tig og hyg­ge­lig ad­vo­kat som vi er sik­re på kom­mer til å pre­ge bran­sjen i man­ge år.

„„Navn: Ole Andreas Dim­men.

„„Født: 1981 (35) fra Bae­rum.

„„Stil­ling: Ad­vo­kat i BA-HR.

„„Fag­felt: Ei­en­doms­trans­ak­sjo­ner og skatt. „„Ut­dan­ning: Cand. Jur. ved Uni­ver­si­tet i Oslo. Ut­ek­sa­mi­nert 2007. Mas­ter i in­ter­na­sjo­nal skatte­rett fra Syd­ney, 2008.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.