Me­to­de og for­be­hold

Finansavisen - JUS - - Advokatundersøkelsen 2017 -

„„Ad­vo­katun­der­sø­kel­sen ble sendt ut av Fi­nans­avi­sen til nors­ke ad­vo­kat­fir­ma­er, og ble be­svart av 45 fir­ma­er hvor det ble av­gitt mer enn 11.000 stemme­po­eng.

„„Fir­ma­ene ble bedt om å fyl­le ut navn og fir­ma på de tre ad­vo­ka­te­ne de vur­der­te som de bes­te i de for­skjel­li­ge fag­ka­te­go­ri­ene, samt to «up and coming», i til­legg kom­mer ka­te­go­ri­ene «årets all­round­er», «kon­kur­ren­te­nes mest etter­trak­te­de», og «årets pre­sta­sjon», samt de bes­te sel­ska­pe­ne in­nen hver ka­te­go­ri. „„Ru­brik­ke­ne i spørre­skje­ma­et var ran­gert som num­mer én, to og tre, og en og to for up and coming. Det var ikke til­latt å stem­me på ad­vo­ka­ter i eget fir­ma. Ran­ge­rin­gen av ad­vo­ka­te­ne skjer ved po­eng­giv­ning, om­vent pro­por­sjo­nalt med plas­se­ring. Fra og med 2014 ble be­sva­rel­se­ne vek­tet, i et for­søk på å spei­le bran­sjen bed­re.

„„Ved un­der­sø­kel­se og ran­ge­ring av ar­beids­inn­sats er det be­stan­dig en viss fare for mang­len­de ob­jek­ti­vi­tet fra stemmer­gi­vers side. Det er selv­sagt ikke mu­lig å ga­ran­te­re at stemme­giv­nin­gen har skjedd på «ob­jek­tivt grunn­lag». „„Ikke alle ad­vo­kat­fir­ma­er har fylt ut alle fel­te­ne på spørre­skje­ma­et. Det­te er grun­nen til at en­kel­te ka­te­gori­vin­ne­re får fle­re po­eng enn and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.