Slik la­ges Le­gal 500

Amy Ul­liot rei­ser ver­den rundt for å snak­ke med ad­vo­ka­ter. På én uke kan hun møte 150 av dem.

Finansavisen - JUS - - Advokatrangeringer -

gjør det ut fra hvil­ke spe­sial­om­rå­der fir­ma­ene job­ber med. De­res mest kjen­te kon­kur­rent er Cham­bers and Part­ners, men også Fi­nans­avi­sens ad­vo­katun­der­sø­kel­se som i år fei­rer 20 år, bru­kes som et verk­tøy av be­drif­ter for å fin­ne gode ad­vo­ka­ter. Ja, til og med av ad­vo­kat­fir­ma­ene selv for å fin­ne nye med­ar­bei­de­re.

Får ad­vo­ka­te­ne i tale

Amy Ul­liot har job­bet for Le­gal 500 i fire år. Ba­sen hen­nes er i Stor­bri­tan­nia, men hun er sta­dig på reise­fot for å bli bed­re kjent med ad­vo­kat­fir­ma­ene rundt om i ver­den. Ny­lig var hun i Nor­ge, men hun dek­ker også mar­ke­der som Ja­pan, Lux­em­bourg, Liech­ten­stein, Gi­bral­tar og hjem­lan­det der hun bor.

Hun har stu­dert psy­ko­lo­gi ved uni­ver­si­te­tet i York, og me­ner den ut­dan­nel­sen kom­mer godt med når hun snak­ker med ad­vo­ka­ter.

– Som re­se­ar­cher stil­ler jeg man­ge spørs­mål, og jeg må for­sø­ke å få gode svar ut av ad­vo­ka­te­ne som kan dan­ne grunn­lag for lis­te­ne vi la­ger, sier hun.

For å bli vur­dert av Le­gal 500 må ad­vo­kat­fir­ma­ene sen­de en søk­nad om å få del­ta. Det kos­ter ikke noe å søke el­ler bli eva­lu­ert, men ikke alle ad­vo­kat­fir­ma­er får auto­ma­tisk bli med av den grunn.

Hek­tisk møte­virk­som­het

Le­gal 500 gjør et ut­valg ba­sert på søk­na­de­ne de får inn. Blant an­net ser man på ad­vo­kat­fir­ma­enes stør­rel­se, fag­li­ge bred­de og even­tu­el­le spe­sial­kunn­ska­per som ni­sjef­ir­ma­er be­sit­ter.

– I den­ne run­den be­sø­ker vi 22 ad­vo­kat-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.