Går til DNB

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

Thea Susan­ne Skaug (44), som er en av lan­dets frems­te ad­vo­ka­ter in­nen kon­kur­ranse­rett, slut­ter som part­ner i Arnt­zen de Besche for å be­gyn­ne i en ny­opp­ret­tet stil­ling som kon­sern­ad­vo­kat i DNB, hvor hun kon­sen­tre­re seg om kon­kur­ranse­retts­li­ge pro­blem­stil­lin­ger.

Hun har sva­ert bred og all­si­dig bak­grunn in­nen kon­kur­ranse­rett og Eøs-rett, og har blant an­net va­ert in­volvert i stør­re nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le fu­sjo­ner. I til­legg har hun ar­bei­det med sa­ker knyt­tet til mis­bruk av do­mi­ne­ren­de stil­ling og kon­kur­ranse­be­gren­sen­de sam­ar­beid.

Tid­lig i kar­rie­ren var hun en pe­rio­de i Brus­sel, hvor hun var inn­om både Eu-kom­mi­sjo­nen og det ame­ri­kans­ke ad­vo­kat­fir­ma­et Ba­ker Mck­en­zie.

Til­ba­ke i Nor­ge har hun si­den veks­let mel­lom stil­lin­ger i Kon­kur­ranse­til­sy­net og ad­vo­kat­fir­ma­et Arnt­zen de Besche. I 2009 gikk hun fra stil­lin­gen som ju­ri­dis­ke di­rek­tør i til­sy­net til­ba­ke til ad­vo­kat­fir­ma­et, som hun ble part­ner i for vel halv­an­net år si­den. Skaug har også sit­tet i fle­re re­gje­rings­opp­nevn­te lov­ut­valg.

Nå er det fi­nans­ver­de­nen som gjel­der frem­over. – Når jeg be­gyn­ner i DNB fra nytt­år vil jeg ha er­fa­ring med kon­kur­ranse­rett fra alle si­der av bor­det, sier hun.

Ban­ker er ikke hva ban­ker en gang var. Nå som sta­dig fle­re tje­ner di­gi­ta­li­se­res og lov­ver­ket åp­ner opp for at and­re ak­tø­rer kan til­by fi­nans­tje­nes­ter, vil kon­kur­ranse­ret­ten få en enda ty­de­li­ge­re po­si­sjon i ban­kens ju­ri­dis­ke ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.