Feil fir­ma falt i for­ri­ge ut­ga­ve

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

I for­ri­ge ut­ga­ve av Finansavisen Jus pre­sen­ter­te vi en over­sikt over de 100 størs­te ad­vo­kat­fir­ma­ene i Nor­ge målt i om­set­ning. «De som gikk på en smell» skrev vi at ad­vo­kat­fir­ma­et BAHR opp­lev­de et fall i om­set­nin­gen på 28,7 mil­lio­ner kro­ner el­ler 3,3 pro­sent i 2017.

Det er ikke kor­rekt, og vi be­kla­ger å ha blan­det sel­ska­per og tall i re­di­ge­rin­gen. Det er ad­vo­kat­fir­ma­et Wik­borg Rein som had­de en slik om­set­nings­ned­gang i fjor. BAHR deri­mot økte sin om­set­ning med 65 mil­lio­ner kro­ner i fjor, en vekst på 10,8 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.