Bi-pro­fes­sor til IBF Le­gal

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

Ha­rald Be­ne­stad An­ders­sen, som er pro­fes­sor ved Insti­tutt for retts­vi­ten­skap ved BI, har tak­ket ja til en 20 pro­sent stil­ling i ad­vo­kat­fir­ma­et IBF Le­gal.

– Nå skal jeg få be­nyt­tet noen av de teo­re­tis­ke kunn­ska­pe­ne jeg har til­eg­net meg, til gode for fir­ma­ets kli­en­ter, sier An­ders­sen til Finansavisen Jus.

IBF Le­gal som står for in­su­ran­ce, ban­king og fi­nan­ce, job­ber med de fag­om­rå­de­ne pro­fes­so­ren un­der­vi­ser i og fors­ker på ved BI.

– Det er et spe­sia­li­sert fir­ma om dri­ver med råd­giv­ning in­nen­for for­sik­rings- og kon­trakts­om­rå­det på et fag­lig høyt nivå, og det tref­fer mine in­ter­es­ser vel­dig godt.

Selv om han bare skal ha en 20 pro­sent stil­ling, så vil han ikke bli en bi­sit­ter for de and­re an­sat­te.

– Tan­ken er at jeg skal gå fullt inn som ad­vo­kat, men i en be­gren­set stil­ling som der­med gir noen fø­rin­ger på hva jeg kan va­ere med på.

Når han ikke job­ber for egne kli­en­ter, vil han bi­dra med sin eks­pert­kom­pe­tan­se til gode for alle fir­ma­ets kun­der i sam­ar­beid med de and­re ad­vo­ka­te­ne.

– Jeg har lang pro­se­dyre­er­fa­ring og har prak­ti­sert som dom­mer.

– Er det­te førs­te steg på vei bort fra aka­de­mia? – For øye­blik­ket er tan­ken å ha den­ne stil­lin­gen ved si­den ar­bei­det ved BI, men vei­en blir jo litt til som man går, så vi får se. Det kom­mer litt an på opp­drags­meng­den jeg får og hvor­dan det lar seg kom­bi­ne­re med min and­re jobb.

I dag un­der­vi­ser han stu­den­ter i kon­trakts­rett, for­sik­rings­rett og ei­en­doms­rett. Av tid­li­ge­re er­fa­ring har han ar­bei­det som ad­vo­kat hos Kog­stad Lun­de & Co, samt va­ert dom­mer­full­mek­tig i både Aust-ag­der og Fol­lo ting­rett.

MER PRAK­TISK HVER­DAG: Pro­fes­sor Ha­rald Be­ne­stad An­ders­sen skal tes­te ut teori­ene fra BI i et ad­vo­kat­fir­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.