Dømt på ny for vold mot bo­sty­rer

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

En 62 år gam­mel mann fra Oslo er i Bor­gar­ting lag­manns­rett dømt for vold mot bo­sty­rer og part­ner Per Om­reng i Ad­vo­kat­fir­ma­et Nova. Han er også dømt for brudd på straffe­lo­vens § 157 for mot­ar­bei­del­se av retts­ve­se­net.

Om­reng had­de gjort gjen­tat­te for­søk på av­ta­le et møte med dom­fel­te i for­bin­del­se med at det var åp­net kon­kurs av kem­ne­ren i et sel­skap han var styre­le­der i. Etter å ha ringt og sendt e-post uten å få til et møte, valg­te Om­reng å opp­søke man­nen på fir­ma­ets kon­tor­adres­se. Den var iden­tisk med man­nens pri­vat­adres­se.

Redd for å bli slått ned

Bo­sty­rer ble slup­pet inn av fa­mi­li­ens sønn og vist inn til fa­rens kon­tor. Der ble det en kon­fron­ta­sjon som end­te med at Om­reng ble slått i an­sik­tet med flat hånd.

– Det skjed­de vel­dig fort, har Om­reng for­klart Finansavisen og i ting­ret­ten.

Den nå 62 år gam­le styre­le­de­ren nekter for at han slo, men har inn­røm­met at han vif­tet med hen­de­ne sine foran Om­reng, grep skul­de­ren hans og før­te ham ut av bo­li­gen.

– Jeg var redd han skul­le gri­pe noe og slå meg ned bak­fra. Jeg var øm i an­sik­tet noen da­ger se­ne­re og sov dår­lig, ut­tal­te Om­reng til Finansavisen i fe­bru­ar i år.

Både Oslo ting­rett og lag­manns­ret­ten har fes­tet mer lit til Om­rengs for­kla­ring enn til­tal­tes.

Av­vis­te ak­tors på­stand

I ting­ret­ten la ak­tor ned på­stand om 75 da­gers feng­sel og fikk med­hold i det. I lag­manns­ret­ten deri­mot økte hun sitt for­slag til straff til fem må­ne­der. Bak­grun­nen var at ak­tor vis­te til tid­li­ge­re retts­prak­sis hun ikke kjen­te til da sa­ken gikk for ting­ret­ten.

Men lag­manns­ret­ten fulg­te ikke ak­tors på­stand og døm­te 62-årin­gen til 75 da­gers feng­sel, som også sam­sva­rer med dom­men fra ting­ret­ten. Dom­fel­te må også be­ta­le saks­om­kost­nin­ger på 8.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.