13 mil­lio­ner mer til bo­be­hand­ling

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

I for­sla­get til stats­bud­sjett fore­slår re­gje­rin­gen å øke be­vilg­nin­ge­ne til kon­kurs­be­hand­lin­ger nes­te år. Øk­nin­gen er på 13 mil­lio­ner kro­ner.

Pen­ge­ne skal sik­re ad­vo­ka­ter å få dek­ke sine kost­na­der til bo­be­hand­ling der mid­le­ne som fin­nes i bo ikke er sto­re nok til å dek­ke ut­gif­te­ne. Det gjel­der også der­som den som be­g­ja­erer noen kon­kurs ikke har mid­ler til å dek­ke kostan­de­ne selv.

Bak­grun­nen for at re­gje­rin­gen fore­slår en øk­ning på 13 mil­lio­ner til 104,9 mil­lio­ner i 2019, er sig­na­ler om at det kan kom­me en øk­ning i an­tall tvangs­av­vik­lin­ger og kon­kurs­be­hand­lin­ger nes­te år.

Re­gje­rin­gen vil også be­vil­ge 7,6 mil­lio­ner kro­ner til den sa­er­skil­te ga­ranti­ord­nin­gen som bo­be­sty­re­re kan søke om, der­som det fore­lig­ger mis­tan­ke om øko­no­mis­ke kri­mi­na­li­tet i for­bin­del­se med en kon­kurs. Sum­men er om­trent på lin­je med det som er be­vil­get for in­ne­va­eren­de år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.