33-åring blir part­ner

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

Ema­nu­ell Fein­berg gikk fra Schjødt til Glit­ter­tind i 2016. Nå blir han den åt­ten­de part­ne­ren i fir­ma­et.

Tross sin unge al­der, har Fein­berg på kort tid etter av­lagt jus­ek­sa­men i 2011, ruk­ket å gjø­re seg be­mer­ket både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt.

Han har re­pre­sen­tert vars­le­ren Ed­ward Snow­don i et søks­mål mot den nors­ke stat. Myn­dig­he­te­ne nek­tet å gi ame­ri­ka­ne­ren ga­ran­ti­er for at han ikke vil­le bli på­gre­pet og ut­le­vert til USA, om han kom hit til lan­det for å mot­ta en pris fra Norsk PEN.

Fein­berg fikk ikke ge­hør i hver­ken ting­ret­ten, lag­manns­ret­ten el­ler Høy­este­rett, men han vet li­ke­vel litt om hvor­dan dom­me­re ten­ker for­di han har va­ert dom­mer­full­mek­tig i Heg­gen og Frø­land ting­rett.

Vil stan­se olje­bo­ring

Fein­berg li­ker å yppe seg mot Sta­ten. Sam­men med part­ner Ca­thri­ne Ham­bro hos Wahl-lar­sen, har han sak­søkt myn­dig­he­te­ne for brudd på grunn­lo­vens §112, for å få stan­set olje­bo­ring i Ark­tis.

Sak­sø­ker er Na­tur og Ung­dom og Gre­en­peace Nor­den. De vi­ser til at Grunn­lo­ven fast­slår at en­hver har rett til et miljø som sik­rer helsen, og til en na­tur der pro­duk­sjons­evne og mang­fold be­va­res.

Lo­ven sier også at «na­tu­rens res­sur­ser skal dis­po­ne­res ut fra en lang­sik­tig og all­si­dig be­trakt­ning som iva­re­tar den­ne rett også for etter­slek­ten». Sak­sø­ker­ne nåd­de ikke frem i ting­ret­ten, og en­kel­te kom­men­ta­to­rer ut­tal­te i media at kli­ma­et må sty­res av po­li­tikk, ikke jus. Dom­men er an­ket di­rek­te til Høy­este­rett.

Sak­sø­ker Pa­re­to

I dis­se da­ger er Fein­berg ak­tu­ell med et mu­lig er­stat­nings­søks­mål mot Pa­re­to Secu­ri­ties på veg­ne av fins­ke OP Fi­nan­ci­al Group, knyt­tet til rus­sis­ke Se­ver­stals ak­sje­kjøp i det børs­no­ter­te gruve­sel­ska­pet Crew Gold i 2010.

Fein­berg vil kre­ve 59 mil­lio­ner kro­ner på veg­ne av sin kli­ent, og be­lø­pet kan bli langt stør­re om fle­re and­re ak­sjo­na­erer som fø­ler seg lurt da de solg­te gruve­ak­sjer med pris­ga­ran­ti via Pa­re­to Secu­ri­ties, hen­ger seg på søks­må­let.

TIL TOPPS: Ema­nu­el Fein­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.