➤➤Anders Mor­ten Brosve­et (49)

Finansavisen - JUS - - Profilen -

„„Er fra Stein­kjer, men flyt­tet til Oslo som

19-åring for å job­be.

„„Ma­na­ging part­ner i Ad­vo­kat­fir­ma­et El­den. „„Ut­dan­net ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo og ble cand.

jur i 1996.

„„En av Nor­ges frems­te ad­vo­ka­ter in­nen øko­no­mis­ke straffe­sa­ker, men job­ber vel så mye med si­vi­le tviste­sa­ker.

„„Har 179 re­gist­rer­te sa­ker i Høy­este­rett, i føl­ge

Lov­data.

„„Tid­li­ge­re ho­ved­styre­med­lem i Den Nors­ke

Ad­vo­kat­for­ening.

„„Bor i Oslo, er skilt og del­tids­pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.