Klar­gjør for ju­bi­le­um

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

I 2019 er det 50 år si­den Paolo Vi­tel­li star­tet Azimut. Vi­tel­li be­gyn­te som båt­sel­ger og had­de blant an­net nors­ke mer­ker i ut­val­get. I lø­pet av 50 år har han ut­vik­let Azimut til ver­dens størs­te pro­du­sent av lyst­yach­ter og han har inn­lem­met Be­net­ti som en del av kon­ser­net.

Fei­rin­gen skal mar­ke­res med fle­re nye mo­del­ler. Den førs­te vi har fått nyss om er en 28 me­ter lang yacht i det verf­tet om­ta­ler som S-se­ri­en. Det­te er spor­ty bå­ter uten et alt­for over­vel­den­de over­bygg. De­tal­je­ne er ikke kjen­te ennå, men 28-me­te­ren får et stort ak­ter­dekk uten fas­te møb­ler.

NY DE­SIG­NER: Al­ber­to Man­ci­ni har fått an­sva­ret for den nye S10-mo­del­len til Azimut. Man­ci­ni har ikke tid­li­ge­re job­bet for Azimut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.