In­gen vil eie og kjø­pe­ren var «blakk»

Den 95 me­ter lan­ge yach­ten «In­di­an Im­press» har lig­get på Mal­ta i fle­re år. Ei­e­ren skyl­der mann­ska­pet lønn, verk­ste­det pen­ger og myn­dig­he­te­ne av­gif­ter.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG MOTOR@FINANSAVISEN.NO

«In­di­an Em­press» kan va­ere verdt så mye som nes­ten én mil­li­ard kro­ner, men det er in­gen som vil eie den. Den ble «for­latt» av ei­e­ren på Mal­ta i sep­tem­ber 2017.

Vil ikke opp­gi navn

Mal­ta To­day på­står at det er in­di­e­ren Vi­jay Mal­lya, kjent for blant an­net For­mel1-skan­da­ler, som ei­er «In­di­an Em­press». Rik­tig­nok skal han ha be­talt na­er­me­re én mil­li­ard kro­ner for yach­ten, som da het «Al Mirqab», i 2006, men Mal­lya sier at han har solgt den til en øst­euro­pe­er i 2011. Pro­ble­met er bare at Mal­lya nek­ter å opp­gi nav­net til kjø­pe­ren.

For å få inn pen­ge­ne ei­e­ren, hvem det nå måt­te va­ere, skyl­der, ble det av­holdt auk­sjon i juni. Seks in­ter­es­sen­ter meld­te seg. Tre la inn bud. Et sel­skap som re­pre­sen­ter­te en iransk kjø­per fikk til­sla­get på 430 mil­lio­ner kro­ner. Pen­ge­ne skul­le be­ta­les in­nen 5. juli. Kjø­pe­ren ba om 15 da­gers ut­set­tel­se. Det vil­le ikke myn­dig­he­te­ne og dom­sto­le­ne inn­vil­ge. Der­med er det fort­satt in­gen som ei­er yach­ten.

Ny auk­sjon

Nå er det be­slut­tet å av­hol­de en ny auk­sjon i sep­tem­ber. Cre­di­yacht, som fikk til­sla­get i juni, får ikke by. De som vil del­ta i auk­sjo­nen må på for­hånd be­ta­le inn ti mil­lio­ner kro­ner.

Det er ikke godt å si hva «In­di­an Em­press» er verdt. Eks­per­ter an­ty­der en snau mil­li­ard kro­ner. Yach­ten ble le­vert av Oce­an­co i 2000. Den ble bygd for en av top­pe­ne i Qa­tar. Han syn­tes kan­skje 95 me­ter og et vo­lum på over 3.000 tonn var litt snaut. I 2008 fikk han en ny «Al Mirqab» som er 133 me­ter lang. Den har plass til 24 gjes­ter som be­tje­nes av et mann­skap på 55 per­soner.

OPPUSSET: «In­di­an Em­press» ble pus­set opp inn­ven­dig og ut­ven­dig i 2016. Den er re­gist­rert som lyst­yacht med plass til 12 gjes­ter. Mann­ska­pet, hvor­av en del fort­satt står om­bord, er på 30 per­soner.

LANDINGSPLASS: Når mann­ska­pet ryd­der ute­plas­sen på bro­dek­ket, kan det bru­kes som landingsplass for he­li­kop­ter.

GOD PLASS: Al­le lu­ga­re­ne om­bord er be­ha­ge­li­ge. Eier­lu­ga­ren er en stor lei­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.