BMW i8 Roads­ter

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: ANDREAS SCHEEL

Hvis du ikke snur deg etter en BMW i8 Roads­ter en varm som­mer­dag, skyl­des det en av to ting. En­ten så le­ser du ikke Finansavisen Motor, el­ler så kjø­rer bi­len på strøm. Den lad­ba­re driv­lin­jen er nem­lig det mest uni­ke med den in­no­va­ti­ve sports­bi­len. Med av­tag­bart tak kan du i til­legg nyte både ly­set og luk­ten av som­mer, sam­ti­dig som du får økt farts­fø­lel­se og mer lyd.

Litt mer lyd får du al­le­re­de gjen­nom in­ge­ni­ø­re­nes krea­ti­ve bruk av høyt­ta­ler­ne om­bord, men det er gren­ser for hvor hef­tig lyd du kan få ut av en tre­sy­lind­ret motor på 1,5 li­ter. Selv om in­ge­ni­ø­re­ne har hen­tet ut hele 231 heste­kref­ter av den halve rekke­sek­se­ren.

Av­gifts­guns­tig

Kjø­rer du kun på de 105 kilo­wat­te­ne fra el­mo­to­ren er bi­len uan­sett stille­gå­en­de, så du kjø­per ikke en BMW i8 Roads­ter hvis du har en for­kja­er­lig­het for mo­tor­lyd. Els­ker du ny tek­no­lo­gi, in­no­va­tivt de­sign og mo­der­ne ma­te­ria­ler er imid­ler­tid bi­len midt i blin­ken.

Med sin lave, bre­de frem­to­ning og dø­re­ne hengs­let på A-stol­pen har bi­len et ut­trykk som til­hø­rer frem­ti­den, ikke minst i Roads­ter-ver­sjon. Ut­strakt bruk av kar­bon­for­ster­ket plast (CRP) og and­re lett­vekts­ma­te­ria­ler hol­der vek­ten nede, mens driv­lin­jen til­ta­ler man­ge, ikke minst i av­gift­slan­det Nor­ge. Med lav vekt og et Co2-ut­slipp på 46 gram pr. kilo­me­ter slip­per du unna med kun vrak­pant og bi­len kos­ter det sam­me som i Tysk­land.

Det er li­ke­vel en dyr bil, men drifts­kost­na­de­ne kan hol­des nede hvis du la­der mye. Driv­lin­jen er i al­le til­fel­ler ef­fek­tiv da mye av ener­gi­en fø­res til­ba­ke til bat­te­ri­et ved tril­ling og forsiktig brem­sing. Med ak­tiv pe­dal­bruk kan du se langt etter det opp­git­te for­bru­ket, men det er da bi­len kom­mer til sin rett.

Ef­fek­tiv

De to mo­to­re­ne sam­ar­bei­der ef­fek­tivt un­der ak­se­le­ra­sjon og gir bi­len ekte sports­bi­ly­tel­ser, og selv un­der hef­tig sving­kjø­ring er det vans­ke­lig å mer­ke at det er to se­pa­ra­te en­he­ter som dri­ver de to aks­lin­ge­ne. Det du imid­ler­tid kan mer­ke er at hju­le­ne er litt sma­le­re enn hos kon­kur­ren­te­ne, selv om de opp­rin­ne­li­ge 195/50 og 215/45-dek­ke­ne på 20 tom­mers fel­ger gjer­ne byt­tes med 215/45 og 245/40-dekk. Det­te på­vir­ker også sty­rin­gen, som ikke fø­les like di­rek­te som hos al­le kon­kur­ren­te­ne. Dis­se er i førs­te rek­ke Por­sche 911 Car­re­ra 4, Ja­gu­ar F-type S AWD og Lexus LC500H, selv om den ja­pans­ke hy­brid­bi­len kun har bak­hjuls­drift.

BMW har plas­sert det mes­te av vek­ten lavt og mel­lom aks­lin­ge­ne, så ba­lan­sen er god og opp­før­se­len for­ut­sig­bar, selv om kjøre­fø­lel­sen er

De to mo­to­re­ne sam­ar­bei­der ef­fek­tivt un­der ak­se­le­ra­sjon og gir bi­len ekte sports­bi­ly­tel­ser

an­ner­le­des enn i and­re sports­bi­ler. Kon­trol­lert un­der­sty­ring kan du lett ut­nyt­te til din for­del, men løs­slup­pen over­sty­ring må pro­vo­se­res frem, i hvert fall på tørr as­falt. Sta­bi­li­tets­pro­gram­met DSC kan bi­stå deg av­hen­gig av øns­ket ri­si­ko og egen kom­pe­tan­se, så bi­len kan lett til­pas­ses både sjå­fø­ren og for­hol­de­ne.

Sjå­fø­ren kan imid­ler­tid ikke til­pas­ses bi­len like godt, da det å kom­me seg inn og ut av den er en kre­ven­de øvel­se. Når du først får det til fø­ler du deg både myk og ele­gant, men noen pen­sjo­nist­bil blir i8 ald­ri, selv om Roads­te­ren uten tak for­enk­ler øvel­sen litt.

Mye ut­styr

Coupé-ver­sjo­nen har to tul­le­se­ter på and­re sete­rad, mens Roads­te­ren er en ren to­se­ter. Litt eks­tra ba­ga­sje­plass bak se­te­ne får du i ste­det, mens ba­ga­sje­rom­met bak ikke tak­ler stor mer enn et par handle­po­ser, i til­legg til lade­ka­be­len. Bi­len er i prak­sis fer­dig spe­si­fi­sert med alt til­gjen­ge­lig ut­styr, in­klu­dert He­ad-up Dis­play, la­ser­lys og na­vi­ga­sjon, og det enes­te vi sav­ner i en mo­der­ne bil er av­stands­ba­sert farts­hol­der.

Se­te­ne er kom­for­tab­le med god støt­te, og du fø­ler at du sit­ter helt nede på as­fal­ten. Te­le­sko­prat­tet kan jus­te­res til en god sitte­stil­ling og fø­rer­mil­jø­et er en stram, mo­der­ne og mi­ni­ma­lis­tisk tolk­ning av BMWS opp­sett. Rat­tet har en skarp kant rundt hele som ikke sit­ter like godt i hen­de­ne som BMWS tra­di­sjo­nel­le sports­ratt. In­stru­ment­klok­ke­ne er mind­re og hel­di­gi­ta­le, og skif­ter farge til oran­sje når du vip­per gir­spa­ken til venst­re i Sport.

Du kan også over­sty­re gir­kas­sen med hend­ler på rat­tet, men driv­lin­jen til­pas­ser seg raskt inn­stil­lin­ge­ne og kjøre­sti­len så du kan kon­sen­tre­re deg om ratt og pe­da­ler. Et Eco Pro-pro­gram gjør at du kan kjø­re mest mu­lig elek­trisk og ef­fek­tivt i rundt 50 kilo­me­ter og opp­til 120 kilo­me­ter i ti­men. Med mind­re du lar deg fris­te til å tryk­ke gass­pe­da­len hardt inn og slip­pe al­le kref­te­ne løs. Topp­løst.

Det er li­ke­vel en dyr bil, men drifts­kost­na­de­ne kan hol­des nede hvis du la­der mye

MO­DER­NE: Også Roads­ter­ver­sjo­nen av i8 kom­bi­ne­rer klas­sis­ke sports­bil­pro­por­sjo­ner med helt nye lin­jer og de­tal­jer.

SAEREGEN: De ka­rak­te­ris­tis­ke lufte­ka­na­le­ne er ment å ha en aero­dy­na­misk ef­fekt, men har også en fan­tas­tisk vi­su­ell ef­fekt.

BMW-DNA: In­te­ri­ø­ret og fø­rer­mil­jø­et er in­spi­rert av BMWS øv­ri­ge bi­ler, men de fles­te fla­te­ne, lin­je­ne og de­tal­je­ne har fått et nytt og eget form­språk.

DIGITALT: In­stru­men­tane­let er selv­føl­ge­lig digitalt og skif­ter fra blått til oran­sje når bi­len set­tes i «Sport».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.