Ford Fies­ta ST

FAYANCE, FRANK­RI­KE: Nye Ford Fies­ta ST har mis­tet en sy­lin­der, men de tre som er igjen gjør job­ben så bra at det blir pur kjøre­gle­de på fi­re hjul.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MOTOR@FINANSAVISEN.NO TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

Vi har hatt gle­den av å va­ere pas­sa­sjer i for­ri­ge ut­ga­ve av Fies­ta ST med en av Fords test­sjå­fø­rer på test­ba­nen i Lom­mel uten­for Brus­sel for et par år si­den, og selv om det ikke går like fort i svin­ge­ne langs Route Na­poelon på vår test­tur er det nok ikke bi­lens feil. Det lig­ger mer på fø­re­rens be­grens­nin­ger.

Ford Fies­ta ST er så langt vi kan be­døm­me blitt enda bed­re enn for­gjen­ge­ren, selv om den har mis­tet en sy­lin­der i pro­ses­sen, fra fi­re til tre. For når det står «ST» på en Ford er det kjøre­gle­de det skal hand­le om fra A til Å.

Ny motor

Den nye 3-sy­lind­re­de 1,5-li­ters Eco­boost­mo­to­ren le­ve­rer et be­ha­ge­lig høyt drei­e­mo­ment selv ved lavt tur­tall. Ytel­sen blir yt­ter­li­ge­re for­ster­ket av en ny tur­bo­la­der som byg­ger lade­tryk­ket ras­ke­re og mins­ker for­sin­kel­sen. Det­te gir både god re­spons og en mor­som kjøre­opp­le­vel­se både i svei­pen­de lan­ge kur­ver i dal­bun­ne­ne og de krap­pe­re svin­ge­ne opp og ned fjell­si­de­ne i det ma­gisk vak­re fjell­mas­si­vet oven­for Nice og Can­nes.

Med en motor som le­ve­rer 200 heste­kref­ter ved 6.000 om­drei­nin­ger pr. mi­nutt og 290 new­ton­me­ter over et bredt spek­ter fra 1.600 til 4.000 om­drei­nin­ger pr. mi­nutt, gir det flek­si­bi­li­tet, kjøre­gle­de og smil fra sving til sving, og i hver sving.

Startsprin­ten går unna på 6,5 se­kun­der, og nå­len stop­per på 232 km/t der du har lov til det.

Pre­sis kjøre­fø­lel­se

Om du ikke lar deg im­po­ne­re av spur­ten og topp­far­ten til ST, er det lett å la seg im­po­ne­re over opp­før­se­len på vei­en. Ny­de­li­ge kjøre­egen­ska­per, ikke minst når svin­ge­ne

slyn­ger seg på det hef­tigs­te, og da er det lite som slår vei­ene i fjel­le­ne i Sør-frank­ri­ke. Her kom­mer hår­nå­le­ne i et kjør etter­fulgt av mor­som­me sving­kom­bi­na­sjo­ner.

Tem­po­et du kan hol­de i Fie­s­ta­en er imponerende. Ikke minst tak­ket va­ere dif­fe­ren­sial­sper­ren, som hjel­per til å få kref­te­ne ned i as­fal­ten. Ford kan chas­sis, hjul­opp­heng og sty­ring. Noe som gir en me­get pre­sis styre­fø­lel­se selv ved hef­tig gass­på­drag, og selv om man skul­le va­ere litt for his­sig i sving­kom­bi­na­sjo­ne­ne.

Brem­se­ne bi­ter godt i fra seg, og in­ne i ku­pe­en er det lett å fin­ne seg til ret­te og føle seg kom­for­ta­bel bak rat­tet i Reca­ro-sto­len. Den har gode inn­stil­lings­mu­lig­he­ter, gir god støt­te og er fast nok selv for bane­kjø­ring. Med godt jus­ter­bart ratt er det lett å fin­ne en sports­lig sitte­po­si­sjon for de al­ler fles­te.

Nye Ford Fies­ta ST får også for førs­te gang uli­ke kjøre­modi,

Det gir flek­si­bi­li­tet, kjøre­gle­de og smil fra sving til sving, og i hver sving

«Nor­mal», «Sport» og «Ba­ne». Dis­se på­vir­ker bi­lens motor, sty­ring og sta­bi­li­tets­kon­troll. Bi­lens ka­rak­ter kan med et knappe­trykk end­re seg fra en lett­kjørt pend­ler­bil til en sprek bane­bil. ST els­ker ak­tiv kjø­ring, og ber nes­ten om å bli pis­ket, men den er sam­ti­dig me­get si­vi­li­sert i by­kjø­ring.

Frek­kes­te ver­sjon

Fies­ta ST kan le­ve­res med både tre og fem dø­rer, og i for­hold til de van­li­ge Fie­sta­mo­del­le­ne er den selv­sagt frek­ke­re. Gril­len er blitt tøf­fe­re, Led-front­lyk­te­ne er mer mar­kan­te, luft­inn­ta­ke­ne er be­ty­de­lig stør­re, noe også hju­le­ne med Miche­lin Pilot Sport 2 dekk må va­ere.

Hek­ken har fått dif­fu­sor og dob­le ek­sos­pot­ter. Spoi­le­re både foran og bak for­ster­ker det sports­li­ge ut­tryk­ket du for­ven­ter på en ST.

Søm­løst sy­lin­derk­utt

Den nye mo­to­ren får Fords Eco­boost­tek­no­lo­gi som for førs­te gang mu­lig­gjør sy­lin­derk­utt på en 3-sy­lind­ret motor. De­ak­ti­ve­rin­gen spa­rer deg for driv­stoff ved at ben­sin­til­før­se­len til en sy­lin­der auto­ma­tisk kut­tes når kjøre­møns­te­ret og for­hol­de­ne til­si­er at bi­len ikke tren­ger full mo­tor­ka­pa­si­tet.

Det ble nok lite sy­lin­derk­utt un­der­veis i fjel­le­ne den­ne da­gen, men de gan­ge­ne vi for­søk­te å la for­nuf­ten råde gikk den­ne pro­ses­sen helt søm­løst.

Om­fat­ten­de stan­dard­ut­styr

Nye Fies­ta ST blir til­gjen­ge­lig i seks far­ger hvor kan­skje nav­ne­ne er mer ma­gis­ke enn sel­ve far­gen: «Fro­zen Whi­te», «Mag­ne­tic», «Moon­dust», «Per­for­mance Blue», «Race Red», «Sha­dow Black» og «Sil­ver Fox».

Fies­ta ST kom­mer med en om­fat­ten­de lis­te med stan­dard­ut­styr, med blant an­net: Reca­ro-se­ter i skinn/di­namica, ut­ven­dig styling, 18-tom­mers alu­mi­ni­ums­fel­ger, røde bremse­kali­pe­re, B&O PLAY lyd­an­legg, na­vi­ga­sjon, nøk­kel­fritt sys­tem og Ford SYNC 3 infotain­ment­sys­tem.

Med en start­pris på 342.000 kro­ner for tre­dørsva­ri­an­ten og 347.000 kro­ner for fem­dørs­ut­ga­ven er det­te en kom­pakt pak­ke kjøre­gle­de som gir va­lu­ta for pen­ge­ne.

Vi har kjørt alt­for få av kon­kur­ren­te­ne til å kun­ne fel­le noen dom hvor Fies­ta ST plas­se­rer seg i det to­ta­le bil­det, men de skal i så fall va­ere vel­dig bra for å over­gå den­ne hva gjel­der kjøre­gle­de for pen­ge­ne.

ST els­ker ak­tiv kjø­ring, og ber nes­ten om å bli pis­ket, men den er sam­ti­dig me­get si­vi­li­sert i by­kjø­ring

SMÅBØS: Fies­ta har blitt en stil­sik­ker li­ten tass, og med litt eks­tra skar­pe ele­men­ter i fron­ten er den en rik­tig så bøs li­ten tøf­fing.

MARKERINGER: In­te­ri­ørde­tal­je­ne er også pre­get av St-lo­go­er og in­stru­men­ter av litt his­sig ka­rak­ter.

FREKKE DE­TAL­JER: St-va­ri­an­ten har fått en sports­lig styling ut­ven­dig i al­le de­tal­jer.

SELV­SAGT RØDT: Bremse­kali­pe­re skal gjer­ne va­ere røde når vi kom­mer til per­fo­mance­ut­ga­ver, og Fies­ta ST er in­tet unn­tak.

FREKKAS: Hek­ken har fått en eks­tra spoi­ler og si­de­ne mer styling for å bi­dra til det små­frek­ke ut­tryk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.