10 mil­lio­ner Mustan­ger

2018 har va­ert et bra år for Ford Mustang. Ikke bare er den ver­dens mest solg­te sports­bil for ti­den, men nå run­der iko­net 10 mil­lio­ner pro­du­ser­te.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Ford Mustang ble re­lan­sert med ver­den som mar­ked for en hånd­full år si­den. Nå har den fått fa­celift og eks­tra heste­kref­ter i Gt-ver­sjon. Vi har også fått en Bul­litt-ver­sjon, og for et par uker si­den run­det pro­duk­sjo­nen av den iko­nis­ke mo­del­len imponerende 10 mil­lio­ner en­he­ter.

Sel­ve ju­bi­le­ums­bi­len var en 2019 Ford Mustang GT Con­ver­tib­le lak­kert i match­en­de Wim­ble­don Whi­te til det al­ler førs­te ek­semp­la­ret fra 1964.

Re­vi­dert

Ford Mustang er til­gjen­ge­lig både som ka­brio­let og fast­back, og man kan vel­ge mel­lom 5.0-li­ters V8-motor på 450 heste­kref­ter og en 2.3-li­ters Eco­boost med 290 heste­kref­ter. Til sam­men­lig­ning had­de den opp­rin­ne­li­ge ut­ga­ven 164 heste­kref­ter.

Også på gir­kasse­si­den har det skjedd noe på de drøye 50 åre­ne: Fra tre­trinns ma­nu­ell til ti­trinns auto­mat hvis du øns­ker det. Da gjør Gt-ver­sjo­nen unna fra 0 til 100 km/t på 4,3 se­kun­der.

Tra­di­sjons­rik

De­sig­net er gjen­kjen­ne­lig og tar vare på mer enn 50 år med tra­di­sjo­ner. De­sig­ner­ne har job­bet hardt med å få den til å frem­stå enda mer mus­ku­løs, men li­ke­vel mer strøm­linje­for­met og at­le­tisk.

FOTO: FORD

IMPONERENDE SALG: Ford Mustang har holdt det gå­en­de i 54 år, og ny­lig run­det man to­talt 10 mil­lio­ner pro­du­ser­te.

FOTO: FORD

IDENTISK FARGE: Ju­bi­le­ums­mo­del­len ble lak­kert i sam­me Wim­ble­don Whi­te som den førs­te i 1964.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.