Me­ka­nisk gal­skap fra Richard Mil­le

RM 25-01 Tour­bil­lon Ad­ven­tu­re er den ul­ti­mate even­tyr­klok­ken for Hol­ly­wood-stjer­ner – og multi­mil­lio­na­erer.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MOTOR@FINANSAVISEN.NO JON HENRIK HARALDSEN

For man­ge er Sylves­ter Stal­lo­ne en av de tøf­fes­te ka­re­ne i Hol­ly­wood. For klok­ke­ner­der ver­den over er Stal­lo­ne også kjent for sin mange­åri­ge en­tu­si­as­me for det nes­ten like tøf­fe klokke­mer­ket Pa­ne­rai. I se­ne­re år er det imid­ler­tid ur fra Richard Mil­le som ofte har va­ert å se på skue­spil­le­rens røs­li­ge hånd­ledd. Nå lan­se­rer det ul­tral­uk­su­riø­se sveit­sis­ke mer­ket en el­le­vill li­mi­ted edition, ut­vik­let i sam­ar­beid med Stal­lo­ne selv.

Nye «RM 25-01 Tour­bil­lon Ad­ven­tu­re» kun­ne va­ert hen­tet rett fra John Ram­bos hånd­ledd – i al­le fall hvis Viet­nam-ve­te­ra­nen had­de fått sma­ken på mo­der­ne hau­te hor­lo­ge­rie. Objek­tivt sett gren­ser Richard Mil­les ny­es­te krea­sjon mot det ab­sur­de. For de med sans for kom­pli­sert me­ka­nikk og gadgets, vil li­ke­vel RM 25-01 kun­ne frem­kal­le både en­tu­si­as­tis­ke smil og lett opp­his­set fni­sing.

Ekte kompass

Fra ut­si­den er RM 25-01 mas­siv. Kas­sen har en dia­me­ter på nes­ten 51 mm og er ut­ført i Richard Mil­les eget Car­bon Tpt­ma­te­ria­le, med innslag ti­tan grad 5. Ski­ven i sa­fir­glass er om­gitt av et gi­gan­tisk «da­ytime be­zel», med markeringer for de uli­ke him­mel­ret­nin­ge­ne. Har man en for­me­ning om lo­kal­tid og so­lens po­si­sjon på him­me­len, vil be­ze­let kun­ne bru­kes til na­vi­ga­sjon. Li­ke­vel er det­te bare å reg­ne som en slags re­serve­løs­ning.

Et ekte kompass er nem­lig en av RM 2501s ho­ved­at­trak­sjo­ner. Mo­du­len kan fes­tes over klok­kens front og le­ve­res med en egen kart­pla­te. For å sik­re op­ti­mal pre­si­sjon har Richard Mil­le plas­sert en va­eske­fylt då­se­li­bel­le på kas­sen som kan hjel­pe bru­ke­ren med å hol­de kom­pas­set flatt. Som om ikke det skul­le va­ere nok, har Richard Mil­le også in­te­grert en her­me­tisk luk­ket mik­ro­be­hol­der for vann­rensetab­let­ter. Med det kun­ne over­le­vel­ses­te­ma­et kun­ne knapt va­ert ty­de­li­ge­re, og klok­ken hol­der også van­net ute ned til 100 me­ters dyp.

Me­ka­nisk gal­skap

Den even­tyr­lyst­ne gal­ska­pen på ut­si­den match­es av den me­ka­nis­ke gal­ska­pen på inn­si­den av kas­sen. Richard Mil­les ka­li­ber RM 25-01 er i høy grad pro­du­sert i ul­tra­lett i ti­tan grad 5, og byr på den rå og mo­der­ne es­te­tik­ken mer­ket er blitt kjent for. Funk­sjons­mes­sig byr ur­ver­ket på både tour­bil­lon og kro­no­graf, samt in­di­ka­to­rer for gang­re­ser­ve og mo­ment. Helt opp­truk­ket - det må gjø­res ma­nu­elt - har ka­li­ber RM 25-01 en gang­re­ser­ve på 72 ti­mer. En egen funk­sjons­in­di­ka­tor vi­ser dess­uten om kro­nen er i po­si­sjon for opp­trekk (W), nøy­tral (N) el­ler tids­jus­te­ring (H).

Richard Mil­le RM 25-01 Tour­bil­lon Ad­ven­tu­re sel­ges eks­klu­sivt via mer­kets egne bou­ti­ques, og ikke over­ras­ken­de er pri­sen hef­tig. Pris­lap­pen på en av de to­talt 20 ek­semp­la­re­ne er på hele 983.000 ame­ri­kans­ke dol­lar – godt over 8,2 mil­lio­ner kro­ner etter da­gens kurs.

KOMPASS: Richard Mil­les kom­pass­mo­dul er ut­ført i Car­bon TPT og ti­tan grad 5.

SAMARBEIDS?PARTNERE:Richard Mil­le og Sylves­ter Stal­lo­ne.

EVENTYRLYSTEN: Richard Mil­le RM 25-01 Tour­bil­lon Ad­ven­tu­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.