Fer­ra­ri med Suv-pla­ner

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGNVALD JOHANSEN MOTOR@FINANSAVISEN.NO

–Både Sergio og jeg had­de de sam­me am­bi­sjo­ne­ne for Fer­ra­ri. Må­let om å dob­le pro­fit­ten for sel­ska­pet fram til 2022 er am­bi­siøst, sier Ca­mil­le­ri i en presse­mel­ding.

Sergio Mar­chion­ne økte ver­di­en på Fer­ra­ri ved å skil­le det ut fra Fiat Chrys­ler, og dob­let pro­fit­ten på fi­re år ved å øke pro­duk­sjo­nen og lan­se­re spe­sial­mo­del­ler. Sta­dig fle­re kun­der be­nyt­ter seg også av «Fer­ra­ri Per­so­na­liza­tion Pro­gram­me» når de be­stil­ler bi­len, en av­de­ling som gjør in­di­vi­du­el­le til­pas­nin­ger av far­ger og ut­styr.

Mar­gi­ne­ne på hver bil øker når skred­der­ne hos Fer­ra­ri skal sy fa­mi­li­ens vå­pen­skjold inn i skinn­trek­ket. Men for å dob­le pro­fit­ten på sel­ska­pet, fra 1 til 2 mil­li­ar­der euro in­nen 2022, kre­ves det mer enn skred­der­søm og kopp­hol­de­re i kar­bon­fi­ber. Por­sche er al­le­re­de vel­etab­lert i Suv-mar­ke­det. Lam­borg­hi­ni har nå lan­sert Urus.

Vil be­hol­de eks­klu­si­vi­te­ten

– Vi vil vi­dere­føre Mar­chion­nes ver­di­er og sty­re etter hans vi­sjon, i tråd med ar­ven etter En­zo Fer­ra­ri, sier Fer­ra­ri i en presse­mel­ding.

Sam­ti­dig ut­ar­bei­der den nye adm. di­rek­tø­ren Ca­mil­le­ri en plan som sty­rer

sel­ska­pet mot elek­tris­ke bi­ler og SUV-ER, samt stør­re salgs­vo­lum på ek­sis­te­ren­de mo­del­ler. I et tid­li­ge­re in­ter­vju for­søk­te Mar­chion­ne å dem­pe fryk­ten for frem­ti­den ved å si:

– En SUV med den stei­len­de hes­ten på vil va­ere en klas­sisk Fer­ra­ri, kun til­bys noen få ut­valg­te, og kom­mer ikke til å bli be­rømt for sine ter­reng­egen­ska­per.

Mye av ver­di­en til sel­ska­pet lig­ger nett­opp i eks­klu­si­vi­te­ten til pro­duk­te­ne. Fer­ra­ri solg­te litt un­der 8.400 bi­ler i fjor, og had­de en børs­ver­di på 24 mil­li­ar­der euro.

– Ved å gå inn i Suv-mar­ke­det, lan­se­re elek­tris­ke bi­ler samt øke salgs­vo­lu­met, fin­nes det fle­re for­skjel­li­ge ri­si­ko­er. Vi må ut­ar­bei­de en stra­te­gi som sik­rer at mer­kets eks­klu­si­vi­tet ikke blir van­net ut. Selv Mar­chion­ne vil­le ha følt at det­te var en ut­ford­ring, sier Ca­mil­le­ri i en presse­mel­ding.

Sergio Mar­chion­ne døde brått den 25. juli i år. Louis Ca­mil­le­ri er blitt ut­pekt til å sty­re Fer­ra­ri vi­de­re mot en dob­ling av pro­fit­ten.

AL­LE FOTO: FER­RA­RI

LAFERRARI: Fer­ra­ri har tjent gode pen­ger på spe­sial­mo­del­ler, som Laferrari.

SMAK OG BEHAG: Fer­ra­ri Per­so­na­liza­tion Pro­gram­me er nav­net på av­de­lin­gen som kan til­pas­se bi­len din med egen­valg­te far­ger og ut­styr. Så slip­per du å føle deg som bare en i meng­den.

SJELDENT SYN: Det­te er frem­de­les et sjeldent syn, men Fer­ra­ri plan­leg­ger å sel­ge langt fle­re bi­ler for å øke pro­fit­ten.

J50: Fer­ra­ri kan også byg­ge en­kelt­stå­en­de bi­ler med unikt de­sign, hvis du har lyst og råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.